Acta Linguistica Lithuanica 36

Pratarmė 7
Z i g m a s Z i n k e v i č i u s. Jurgis Gerulis – mokslininkas ir žmogus 9
A l g i r d a s S a b a l i a u s k a s. Keletas smulkmenų Jurgio Gerulio biografijai 12
P i e t r o U. D i n i. Apie J. Gerulį – Mažvydo (GA, MPr) leidėją 21
J u o z a s K a r a c i e j u s. J. Gerulio „Senieji lietuvių skaitymai“: Sudarymo principai ir reikšmė lituanistikai
(lyginant su „Lietuvių literatūros chrestomatija“) 25
J o n a s P a l i o n i s. XVIII a. lietuvių rašyba 30 Die litauische Rechtschreibung im XVIII Jh. Zusammenfassung 50
G i e d r i u s S u b a č i u s. Trys XIX a. bendrinės kalbos modeliai: J. A. Pabrėža, J. Čiulda, S. Daukantas 51
Drei Modelle der allgemeinen Schriftsprache: J. A. Pabrėža, J. Čiulda, S. Daukantas. Zusammenfassung 59
V i t a l i j a M a c i e j a u s k i e n ė. Dėl lietuvių pavardžių su priesagomis -avičius, -evičius vertimo 60
Zur Beurteilung der litauischen Familiennamen mit den Suffixen -avičius, -evičius. Zusammenfassung 70
A l e k s a n d r a s V a n a g a s. Kaimo vardas Stabaunyčius 71
Der Dorfnamme Stabaunyčius. Zusammenfassung 73
M a r y t ė R a z m u k a i t ė. Kelios pastabos apie Prūsų Lietuvos priesaginės darybos (ir priesaginę) oikonomiją 74
Einige Bemerkungen uber suffixale Bildungen der Ortsnamen im Preussisch -Litauen. Zusammenfassung 82
D a l i a P a k a l n i š k i e n ė. Lietuvių kalbos intarpinių ir sta-kamienių veiksmažodžių diachroniniai sluoksniai 83
Diachronische Schichten der Infix- und sta-stammigen Verben im Litauischen. Zusammenfassung 86
A u d r o n ė K a u k i e n ė. Prūsų kalbos i (ia) kamieno sąsajos su kitais kamienais 87
The Historical Connections of Old Prussian i /ia -Stem Nouns. Summary 100
S a u l i u s A m b r a z a s. Lietuvių kalbos ypatybės turėtojų pavadinimų su -ko- darybos raida 101
The Development of Nomina Attributiva with the Suffix -ko- in Lithuanian. Summary 119
D a l i a J a k u l y t ė. Daiktavardžių kamienų mišimas „Knygoje nobažnystės“ 120
Mixing of  Noun Stems in „Knyga nobažnystės“. Summary 126
A l o y z a s V i d u g i r i s. Dėl Zietelos šnektos priklausomybės ir kilmės 127
Zum Stand und zur Herkunft von Zietela. Zusammenfassung 137
K a z i m i e r a s G a r š v a. Ciskodo apylinkių šnekta 138
Die Mundarten der Umgebung von Ciskodas. Zusammenfassung 147
D a n g u o l ė M i k u l ė l i e n ė. Dėl linksniuojamųjų žodžių kirčiavimo variantų pietinėse aukštaičių tarmėse 148
Zur Frage der Akzentuierungsvarianten der Nomina in den Sudaukštaitischen Mundarten. Zusammenfassung 155
N i j o l ė Č e p i e n ė. Priebalsiai s ir š, s ir z, s ir c, š ir ž, š ir č, z ir ž bei c ir č skoliniuose iš vokiečių kalbos 156
Konsonanten s und š, s und z, s und c, š und ž, š und č, z und ž, c und č in den Lehnwortern aus dem Deutschen. Zusammenfassung 161
I r e n a A n d r i u k a i t i e n ė. Spalvos sąvoka ir pavadinimai lietuvių kalboje 162
Begriff und Benennungen der Farbe im Litauischen. Zusammenfassung 166
D a n u t ė S a b a l i a u s k a i t ė. Lietuvių kalbos kelnių pavadinimai 167
Names of Trousers in the Lithuanian Language. Summary 178
G i n t a u t a s A k e l a i t i s. Įterpinių sampratos lietuvių kalbos sintaksėje 179
Auffasung der Einschaltungen in der litauischen Syntax. Zusammenfassung 189
L a i m a G r u m a d i e n ė. Sociolingvistinis dabartinės šnekamosios lietuvių kalbos tyrimo aspektas 190
Sociolinguistic Aspect in Investigating the Contemporary Spoken Lithuanian. Summary 198
Iš archyvų / From Archives / Aus Archiven
J. G e r u l i s. Dėl prūsų Enchiridiono vertimo (Vertė N. Č e p i e n ė) 199
J. Gerulio laiškas J. Jablonskiui (Parengė A. S a b a l i a u s k a s) 205
Duomenys F. Kuršaičio biografijai (Parengė V. D r o t v i n a s) 206
Apžvalgos. Recenzijos. Pastabos /
Opinions. Reviews. Observations /
Uberblicke. Rezensionen. Anmerkungen
G. S u b a č i u s. Kiprijono Nezabitauskio žodyno autorius 212
Knyga apie baltų kalbas (K. M o r k ū n a s) 213
Paminklas J. Safarevičiui (A. S a b a l i a u s k a s) 216
Apie latgaliečius ir jų kalbą (A. S a b a l i a u s k a s) 218
Latvių liaudies dainų sintaksė (E. L i p a r t ė) 220
Nauji Latvių filologijos daktarai (E. L i p a r t ė) 223
In memoria Valija Dambė (A. S a b a l i a u s k a s) 233
Lietuvių kalbos instituto kronika (1995) (I. A n d r i u k a i t i e n ė) 235