Kviečiame dalyvauti 5-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Kalbos ir kultūros dialogas XXI amžiaus onomastikoje“

Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centras maloniai kviečia dalyvauti

5-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje

Kalbos ir kultūros dialogas XXI amžiaus onomastikoje

Konferencija vyks 2024 m. lapkričio 7–8 d.

Lietuvių kalbos institute (Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius) ir ZOOM platformoje

Konferencijos tikslas – suvienyti Lietuvos ir užsienio vardyno tyrėjus mokslinei diskusijai kalbos ir kultūros sąveikos šiandieniniame onomastikos moksle, jos apraiškų, aktualijų ir iššūkių klausimais.

Siūlomos pranešimų temos

 • Tikriniai žodžiai kaip lituanistikos, baltistikos ir indoeuropeistikos tyrimų objektas
 • Tikriniai žodžiai kalbų ir kultūrų sandūroje
 • Tautinio tapatumo ženklai tikriniuose žodžiuose
 • Tarp senojo vardyno ir raštijos
 • Istorinio vardyno ir kultūrinio konteksto sąsajos
 • Šiandieninių tradicinės ir moderniosios onomastikos tyrimų aprėptis
 • Žmonių, vietų ir kitų realijų įvardijimo polinkiai

Kviestiniai pranešėjai

Dr. hab. prof. UŁ Artur Gałkowski (Lodzės universitetas, Lenkija)

Assoc. prof. dr. Olena Fomenko (Kijevo nacionalinis Taraso Ševčenkos universitetas, Ukraina)

Dr. Sanda Rapa (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Latvija)

Dr. Christian Zschieschang (Sorbų institutas, Vokietija)

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, anglų.

Pranešimų trukmė

 • Plenarinio pranešimo trukmė – 30 min.
 • Pranešimo trukmė – 20 min.

Konferencijos dalyvio mokestis*

 • 80 Eur, jeigu mokama iki 2024 m. spalio 1 d.
 • 100 Eur, jeigu mokama iki 2024 m. lapkričio 4 d.
 • Dalyvavimas nuotoliniu būdu – nemokamas.

Kontaktai

Svarbios datos

 • Pranešėjų anketos ir tezės – iki 2024 m. birželio 1 d.
 • Patvirtinimas apie priimtas tezes – iki 2024 m. rugsėjo 1 d.
 • Konferencijos programos paskelbimas – iki 2024 m. spalio 1 d.

Pageidavimai dėl tezių

Apimtis – 1500–2000 spaudos ženklų.

Mokslinis komitetas

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva, pirmininkė)

Dr. Laimutis Bilkis (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

PD habil. dr. Harald Bichlmeier (Saksonijos mokslų akademija Leipcige, Vokietija)

Assoc. prof. dr. Katharina Leibring (Uppsalos universitetas, Švedija)

Prof. dr. Aleksandr Iliadi (Pietų Ukrainos nacionalinis pedagoginis Konstantino Ušinskio universitetas, Ukraina)

Doc. habil. dr. Ilja Lemeškin (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva Svensson (Vilniaus universitetas, Lietuva)

Dr. Anta Trumpa (Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas)

Organizacinis komitetas

Dr. Darius Ivoška (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva, pirmininkas)

Dr. Pavel Skorupa (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva, pirmininko pavaduotojas)

Dr. Alma Ragauskaitė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

Dr. Dovilė Tamulaitienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

Dokt. Alisa Stunžaitė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

Mgr. Dalia Sviderskienė (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

Dokt. Marius Glebus (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

Povilas Bialoglovis (Lietuvių kalbos institutas, Lietuva)

 

Kvietimas

*Į dalyvio mokestį įskaičiuoti kultūriniai renginiai.

The Research Center of Baltic Languages and Onomastics of the Institute of the Lithuanian Language

kindly invites you to participate in the 5th International Scientific Aleksandras Vanagas’ Conference

Language and Culture Dialogue in 21st Century Onomastics

The conference will be held on November 7–8, 2024 at the Institute of the Lithuanian Language

(Petro Vileišio St. 5, LT-10308 Vilnius) and in ZOOM platform

Purpose of the conference – to bring together Lithuanian and foreign researchers for a scholarly discussion on the interaction of language and culture in contemporary Onomastics, focusing on its manifestations, issues and challenges.

Suggested topics

 • Onyms as a research object in Lithuanian, Baltic, and Indo-European studies
 • Onyms at the intersection of languages and cultures
 • Signs of national identity in onyms
 • Between old onomasticon and the written
 • Links between the historical onomasticon and cultural context
 • The current coverage of traditional and modern onomastic research
 • Naming tendencies of people, places, and other entities

Keynote speakers

Dr. hab. prof. UŁ Artur Gałkowski (University of Lodz, Poland)

Assoc. prof. dr. Olena Fomenko (Kyiv National Taras Shevchenko University, Ukraine)

Dr. Sanda Rapa (Institute of the Latvian Language of the University of Latvia, Latvia)

Dr. Christian Zschieschang (Sorbian Institute, Germany)

Conference languages: Lithuanian, Latvian, English.

Duration of the presentations

 • Keynote presentation – 30 min
 • Presentation – 20 min

Conference fee*

 • 80 EUR, before October 1, 2024.
 • 100 EUR, before November 4, 2024.
 • Online participation is free of charge.

Contacts

Important dates

 • Deadline for submission of participant forms and abstracts – June 1, 2024.
 • Notification of acceptance – September 1, 2024.
 • Publication of the conference program – October 1, 2024.

Requirements for abstracts

1500–2000 characters with spaces.

Scientific committee

Akad. prof. habil. dr. Grasilda Blažienė (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania, chairperson)

Dr. Laimutis Bilkis (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania)

PD habil. dr. Harald Bichlmeier (Saxon Academy of Sciences and Humanities in Leipzig, Germany)

Assoc. prof. dr. Katharina Leibring (Uppsala University, Sweden)

Prof. dr. Aleksandr Iliadi (Konstantin Ushinsky South Ukrainian National Pedagogical University, Ukraine)

Doc. habil. dr. Ilja Lemeškin (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania)

Prof. dr. Daiva Sinkevičiūtė-Villanueva Svensson (Vilnius University, Lithuania)

Dr. Anta Trumpa (Institute of the Latvian Language of the University of Latvia, Latvia)

Organizing committee

Dr. Darius Ivoška (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania, chairperson)

Dr. Pavel Skorupa (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania, vice-chairperson)

Dr. Alma Ragauskaitė (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania)

Dr. Dovilė Tamulaitienė (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania)

Dokt. Alisa Stunžaitė (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania)

Mgr. Dalia Sviderskienė (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania)

Dokt. Marius Glebus (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania)

Povilas Bialoglovis (Institute of the Lithuanian Language, Lithuania)

 

Invitation

*Conference fee includes cultural events.