Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos habil. dr. Ritos Miliūnaitės straipsnis „Lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje“

2019 m. sausio 3 d. Valstybinė lietuvių kalbos komisija (toliau − VLKK) priėmė nutarimą Nr. N-1 (171), kuriame skelbiama: „Pripažinti netekusiu galios Valstybinės lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1997 m. gruodžio 18 d. nutarimą Nr. 68 „Dėl Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo“ su visais pakeitimais ir papildymais.“ Šis nutarimas žymi ryškų pokytį, galima sakyti, lūžį lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje, kuri apima bendrinės lietuvių kalbos normas reglamentuojančius teisės aktus ir juos kuriančių bei vykdančių institucijų veiklą. Taigi, panaikinta nuo 1992 m. buvusi įteisinta galimybė tam tikrais atvejais skirti administracines nuobaudas už viešosios bendrinės lietuvių kalbos normų pažeidimus. Tačiau šis VLKK žingsnis visuomenės, kartu ir kalbos specialistų, buvo sutiktas prieštaringai: vienų pritariamai, kitų – su nerimu dėl galinčios pablogėti bendrinės lietuvių kalbos būklės, netekus vieno iš svarbiausių jos taisyklingumo kontrolės įrankių.

Straipsnio tikslas − apibūdinti lietuvių kalbos priežiūros sistemos pokytį − Didžiųjų kalbos klaidų sąrašo (toliau − DKKS) statuso pakeitimą ir aptarti galimą šio sprendimo poveikį tolesnei bendrinės lietuvių kalbos normų raidai. Keliami tokie uždaviniai: 1) aptarti DKKS atsiradimo aplinkybes; 2) apibūdinti DKKS turinį; 3) atskleisti priežastis, nulėmusias DKKS statuso pakeitimą; 4) parodyti visuomenės reakcijas į 2019 m. VLKK nutarimą; 5) aptarti galimą tolesnę lietuvių kalbos priežiūros sistemos raidos kryptį. DKKS atsiradimas, funkcionavimas ir jo statuso panaikinimas tiesiogiai susiję ir su teisiniais aspektais, todėl jie straipsnyje neapeinami, bet nuo išsamesnio jų nagrinėjimo atsiribojama, nes tai ne kalbos, o teisės normų objektas.

Straipsnis buvo išspausdintas mokslo žurnale Baltu filoloģija (t. XXVIII (1), 2019, p. 123–139).

Bendrinės kalbos tyrimų centro vyriausiosios mokslo darbuotojos habil. dr. Ritos Miliūnaitės straipsnis „Lūžis valstybinės lietuvių kalbos normų priežiūros sistemoje“.