Archivum Lithuanicum 7

Klaipėdos universitetas
Šiaulių universitetas
Lietuvių kalbos institutas
Vilniaus universitetas
Vytauto Didžiojo universitetas

Archivum Lithuanicum
Lietuvių kalbos institutas
Antakalnio g. 6
LT-2055 Vilnius, Lietuva
El. paštas / e-mail:

Leidykla / Publishing House
Harrassowitz Verlag
Kreuzberger Ring 7b-d, 65205, Wiesbaden, Germany
Tel. +49 [0]611 530 999
Faksas +49 [0]611 530 999

ARCHIVUM LITHUANICUM 7 (10 MB, PDF)

Redaktorių kolegija / Editorial Board:

 

HABIL. DR. Giedrius Subačius (filologija / philology),

(vyriausiasis redaktorius / editor),

UNIVERSITY OF ILLINOIS AT CHICAGO,

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Ona Aleknavičienė (filologija / philology),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

HABIL. DR. Saulius Ambrazas (filologija / philology),

LfIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DOC. DR. Roma Bončkutė (filologija / philology),

KLAIPĖDOS UNIVERSITETAS

 

PROF. DR. Pietro U. Dini (kalbotyra / linguistics),

UNIVERSITĄ DI PISA

 

DR. Jolanta Gelumbeckaitė (filologija / philology),

HERZOG AUGUST BIBLIOTHEK, WOLFENBÜTTEL,

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DR. Birutė Kabašinskaitė (filologija / philology),

VILNIAUS UNIVERSITETAS

 

PROF. HABIL. DR. Rūta Marcinkevičienė (filologija / philology),

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS

 

DOC. DR. Bronius Maskuliūnas (filologija / philology),

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

 

DR. Jurgis Pakerys (filologija / philology),

VILNIAUS UNIVERSITETAS

 

DR. Christiane Schiller (kalbotyra / linguistics),

MARTIN-LUTHER-UNIVERSITÄT HALLE-WITTENBERG,

FRIEDRICH-ALEXANDER-UNIVERSITÄTERLANGEN-NÜRNBERG

 

PROF. DR. William R. Schmalstieg (kalbotyra / linguistics),

PENNSYLVANIA STATE UNIVERSITY

 

MGR. Mindaugas Šinkūnas (kalbotyra / linguistics),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

 

DOC. DR. Janina Švambarytė-Valužienė (filologija / philology),

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS

 

MGR. Jurgita Venckienė (filologija / philology),

LIETUVIŲ KALBOS INSTITUTAS, VILNIUS

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS, KAUNAS

 

Turinys:

 

Archivum Lithuanicum 7

 

Straipsniai (Articles)

 

Aleksas Girdenis

Rankraštinės Purpuros chronologiniai santykiai su 1759 metų Žyvatu

 

Birutė Kabašinskaitė

Diakritiniai ženklai Baltramiejaus Vilento Enchiridione ir Evangelijose bei Epistolose (1579): , , ,

 

Vincentas Drotvinas, Aušra Rimkutė

Rankraštiniai Kristijono Gotlybo Milkaus prierašai jo žodyne Littauiſch=deutſches und Deutſch=littauiſches Woerter=Buch (1800)

 

Robertas Gedrimas

Priesaginiai žiedinių augalų pavadinimai Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos veikale Tayslós augumyynis (1843)

 

Jurgita Venckienė

Trisdešimt šeši Aukso altoriaus maldaknygės leidimai (1885–1907): santykis su bendrinės kalbos raida

 

Daiva Litvinskaitė

Kirilikos Evangelijų (Евангеліесъ, 1865) rašyba: Laurynas Ivinskis ir Jonas Krečinskis

 

Anna Verschik

The First Textbook of Lithuanian for Yiddish-speakers

 

Giedrius Subačius

Stanislovo Moravskio lietuvių kalba: 1850–1852