Acta Linguistica Lithuanica 80

(Atsisiųsti „Acta Linguistica Lithuanica“ 80)

TURINYS / CONTENTS

S T R A I P S N I A I / A RT I C L E S

Václav Blažek

 Old Icelandic gná………9 

Gná senojoje islandų kalboje

Veslava Čižik-Prokaševa

Dviejų / trijų sakininių prieveiksmių vieta
lietuvių kalbos sakiniuose.
…..………………………………… 17

The Position of Two/Three Sentence Adverbs in Lithuanian Sentences 

Anna Mlekodaj

Vernacular Literature as a Widening Field of Study in Contemporary
Dialectology (On the Example of Podhale Region in Poland)………….……………….45

Liaudies literatūra kaip besiplečianti studijų sritis šiuolaikinėje dialektologijoje
(Lenkijos Podhalės regiono pavyzdys)

Nijolė Tuomienė

Fonetikos išlyginimas vykstant kodų kaitai……………………….…………..57

Phonetic Levelling in the Context of Code-switching 

Jūratė Pajėdienė

Kretingos tarmės žodyne (2011) atsiskleidžiantys žemaitiško emocinio
lauko kontūrai ………………………………………………..
……….……………..80

Outline of the Samogitian Emotional Field as Reflected by Kretinga Dialect
Dictionary (2011)

Janina Švambarytė-Valužienė

Fonetinės ir morfologinės Žagarės šnektos ypatybės
(XX a. pabaiga – XXI a. pradžia)…
……………..………………109

Phonetic and Morphological Peculiarities of Žagarė Local Dialect
(End of the 20th Century – Beginning of the 21st Century)

Nijolė Čepienė

Religinė, mitologinė leksika: skoliniai iš germanų kalbų………………………146

Religious, mythological vocabulary: loanwords from Germanic languages

Alma Ragauskaitė

Joniškiečių vyrų asmenvardžių darybos tendencijos seniausioje
Lietuvoje 1599–1621 m. Joniškio krikšto metrikų knygoje………………………177

Tendencies of Formation of Joniškis Male Personal Names in Lithuania’s
Oldest Joniškis Baptism Record Book of 1599–1621

Harald Bichlmeier

Morphologische und semantische Analyse der Gewässernamen des
westlichen Südaukštaiten (Teil 2)………………………195

Morfologinė ir semantinė vakarinių pietų aukštaičių vandenvardžių analizė (2 dalis)

R E C E N Z I J O S  /  R E V I E W S

Jūratė Pajėdienė

Juozas Pabrėža. Žemaičių kalba ir rašyba…………….……………………………..267

Mindaugas Strockis

Rita Miliūnaitė. Kalbos normos ir jų savireguliacija interneto
bendruomenėje
…………….……………………………..283

Edmundas Trumpa

Jolita Urbanavičienė, Ritutė Petrokienė (sudarytojos). Rytų aukštaičių
tarmė: kaita ir pokyčiai 
…………….……………………………..289

Nurodymai autoriams……………………………………………………………………………………………295