Acta Linguistica Lithuanica 75

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

 

S T R A I P S N I A I / A RT I C L E S

Diego Ardoino

Vadinamojo bavarų geografo Bruzi ir prūsai……………15

The So-Called Bavarian Geographer’s Bruzi and Old Prussians

Albrecht Greule

Textgrammatik und frühneuhochdeutsche Gebrauchstexte aus

tschechischen und slowakischen Archiven (Urbar, Satzung,

Kirchenlied): Analyse und Versuch der Didaktisierung………… 29

Teksto gramatika ir ankstyvieji naująja vokiečių aukštaičių kalba parašyti

tekstai iš Čekijos ir Slovakijos archyvų (kadastrai, potvarkiai, bažnytinės

giesmės): analizė ir bandymas pritaikyti didaktiškai

Alma Ragauskaitė

Škotų pavardžių užrašymo tendencijos XVII–XVIII a.

Kėdainių miesto istorijos šaltiniuose………….45

Tendencies of Recording of Scottish Surnames in the 17th–18th Century

Historical Sources of Kėdainiai

Daiva Murmulaitytė

Naujažodžių duomenyno leksika pakeliui į Bendrinės

lietuvių kalbos žodyną .…………..68

The Lexis of the Database of Lithuanian Neologisms Is on Its Way to the

Dictionary of Standard Lithuanian

Loreta Vaičiulytė-Semėnienė

Dėka dabartinėje lietuvių kalboje ……………………..89

Dėka in Contemporary Lithuanian Language

Loïc BoizouJolanta KovalevskaitėErika Rimkutė

Lietuvių kalbos dvižodžių pastoviųjų junginių

gramatinės kategorijos ………………………115

Grammatical Categories of Lithuanian Two-word Multi-word Expressions

Jolita UrbanavičienėInese Indričāne

Dabartinių baltų kalbų pučiamieji priebalsiai ir afrikatos: akustinių

požymių lyginamoji analizė ………………………144

Fricatives and Affricates of Contemporary Baltic Languages:

Comparative Analysis of Acoustic / Spectral Cues

Simona Vyniautaitė

Skuodo apylinkių žemaičių kalbinės nuostatos…………………176

Language Attitudes of Samogitians in Skuodas District

Rasa Kurkauskienė

Rytų aukštaičių šiaurinių panevėžiškių daiktavardžio linksniavimo

tipai ir jų kitimo tendencijos ……………………205

Noun Declension Types in the Eastern Aukštaitian Subdialect of Northern

Panevėžiškiai and the Tendencies of Their Change

Aurelija Gritėnienė

Asmenų pavadinimai šiaurės panevėžiškių patarmėje……………………….224

Personal Names in the Northern Panevėžiškiai Subdialect

Dalia Sviderskienė

Sudurtinių Marijampolės apskrities helonimų motyvacija……………..243

Motivation of Compound Helonyms of Marijampolė County

Laimutis Bilkis

Ignalinos miesto ir jo vardo raida bei kilmė ……………………………274

Development and Origin of Ignalina and Its Name

R E C E N Z I J O S / R E V I E W S

Dalia Pakalniškienė

Simas Karaliūnas. Baltų etnonimai………………………… 297

Laima Kalėdienė

Emigrantai: kalba ir tapatybė. Kolektyvinė monografija……………………………305

I N   M E M O R I A M

Laima Kalėdienė

Simas Karaliūnas……………………………313

Janina Švambarytė-ValužienėNerija Jodelienė

Aušra Kaikarytė………………………………………..319

Nurodymai autoriams ……………………………………323

Guidelines for contributors ……………………………….324

 

75 TOMO SANTRAUKOS