Lietuvių kalbos institutas yra valstybės mokslo institutas.

MISIJA – naujų fundamentinių ir taikomųjų žinių apie lietuvių kalbą ir raštiją kūrimas, nematerialiojo kalbinio paveldo kaupimas, sisteminimas ir sklaida, aktualių valstybei ir visuomenei kalbos raidos ir funkcionavimo uždavinių sprendimas, lituanistikos palaikymas pasaulyje.

VIZIJA – Lietuvos pažangos strategija „Lietuva 2030“ numato idėjų, skatinančių visuomenės ir kiekvieno jos nario kūrybiškumą, plėtrą, kuri padėtų Lietuvai tapti modernia, veržlia, atvira pasauliui, puoselėjančia savo nacionalinį tapatumą šalimi. Lietuvos tapatumas neatsiejamas nuo kalbos. Lietuvių kalbos išsaugojimas ir stiprinimas yra strateginis Lietuvos valstybės uždavinys. Lietuvių kalbos paveldo puoselėjimo, išteklių gausinimo, kalbos prestižo, vertybinės svarbos, ugdant jaunąją kartą, sklaidos ir žinomumo pasaulyje poreikiai didele dalimi priklauso nuo Lietuvių kalbos institute atliekamų fundamentinių ir taikomųjų kalbos tyrimų, jų tarptautiškumo ir tarpdalykiškumo, socialinės ir kultūrinės plėtros efektyvumo. Lietuvių kalba turi visavertiškai plėtotis, turi būti užtikrinta moderni jos raida ir ilgalaikis funkcionavimas, didinama vartojimo ir įtakos sfera daugiakalbėje ir daugiakultūrėje aplinkoje bei tarptautinių humanitarinių tyrimų srityje, užtikrinamas jos vartojimo naudingumo lygis kultūros, mokslo, verslo srityse. Lietuvių kalbos institutas kuria naujas žinias apie lietuvių kalbą, kurių pagrindu formuojama aplinka efektyviai socialinei ir kultūrinei plėtrai, kalbinėms inovacijoms ir kūrybingumui, per trečiosios pakopos studijas ugdomi kalbininkai – Lietuvos mokslo ateities potencialas.