Kviečiame dalyvauti 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje

Maloniai kviečiame dalyvauti 4-ojoje tarptautinėje mokslinėje Aleksandro Vanago konferencijoje „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“.
Konferencija vyks 2019 m. lapkričio 7–9 d. Lietuvių kalbos institute, P. Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius.

Pranešimų temos

 • Tikriniai žodžiai kaip lituanistikos, baltistikos ir indoeuropeistikos tyrimų objektas
 • Onimai istorinėje erdvėje
 • Tikrinių žodžių raida, daryba, kilmė
 • Tikrinių žodžių funkcionavimas ir dabartinė vartosena
 • Onimai skaitmeninėje erdvėje
 • Mąstymo erdvė onimijoje
 • Istorinės, kultūrinės ir gamtinės erdvės raiška onimuose
 • Teorinė onomastika
 • Onimai kalbų kontaktų aspektu

Kviestiniai pranešėjai

 • dr. Laimute Balode (Suomija)
 • PD habil. dr. Harald Bichlmeier (Vokietija)
 • habil. dr. Urszula Bijak (Lenkija)
 • habil. dr. Marina V. Golomidova (Rusija)
 • dr. Staffan Nyström (Švedija)
 • Peeter Päll (Estija)
 • dr. Valéria Tóth (Vengrija)

Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, anglų.

Plenarinio posėdžio pranešimų trukmė – 30 min.
Pranešimų trukmė – 20 min.

Tezių apimtis
1500–2000 spaudos ženklų.

Panešėjų anketas ir tezes prašome siųsti e. paštu 

Kvietimas

Pranešėjo anketa

Pranešimo tezių forma

Konferencijos dalyvio mokestis:

50 EUR, jeigu mokama pavedimu iki 2019 m. spalio 1 d.
70 EUR, jeigu mokama pavedimu iki 2019 m. lapkričio 4 d.

Banko rekvizitai:

Gavėjas – Lietuvių kalbos institutas
Įmonės kodas – 111955023
Gavėjo bankas – „Swedbank“ AB
Sąskaitos numeris – LT58 7300 0100 0245 3597
Mokėjimo paskirtis – Vardas, pavardė Aleksandro Vanago konferencijos dalyvio mokestis 

Į dalyvio mokestį įskaičiuota: furšetas; kultūriniai renginiai.

Daugiau informacijos e. paštu 

We kindly invite you to participate in The 4th International Scientific Aleksandras Vanagas’ Conference Onyms in Space and Space in Onyms“.
The conference will take place On 7–9 November 2019 at the Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio Str. 5, LT-10308 Vilnius.

Areas for reports

 • Proper names as a research object of the Lithuanian language, Baltistics and Indo-European studies
 • Onyms under the historical framework
 • The development, composition and origins of proper names
 • The current functions and usage of proper names
 • Onyms in digital space
 • Cognition space in onymy
 • The expression of historical, cultural and natural spaces in onyms
 • Theoretical Onomastics
 • Onyms under the framework of language contacts

Plenary speakers

 • dr. Laimute Balode (Finland)
 • Adjunct Prof. Habil. Dr. Harald Bichlmeier (Germany)
 • Habil. Dr. Urszula Bijak (Poland)
 • Habil. Dr. Marina V. Golomidova (Russia)
 • Dr. Staffan Nyström (Sweden)
 • Peeter Päll (Estonia)
 • Dr. Valéria Tóth (Hungary)

Conference languages: Lithuanian, Latvian, English.

Expected duration of the presentation in the plenary meeting – 30 min.
Expected duration of the presentation – 20 min.

Requirements for abstracts
1500–2000 characters

Registration forms and abstracts should be sent to 

Invitation

Registration form

Abstract form

Conference fee:

50 EUR, by bank transfer by 1 October 2019
70 EUR, by bank transfer by 4 November 2019

The fee should be transferred to the following account:

Payee – Lietuvių kalbos institutas
Company number – 111955023
Bank – „Swedbank“ AB
Bank account No. – LT58 7300 0100 0245 3597
Purpose of the payment – Name, Surname Aleksandro Vanago konferencijos dalyvio mokestis 

The conference fee includes the following: dinner; cultural events.

For more information