Lietuvių kalbos institute bus ginama Ramunės Čičirkaitės daktaro disertacija

V Y T A U T O  D I D Ž I O J O  U N I V E R S I T E T A S

K L A I P Ė D O S  U NI V E R S I T E TA S

Š I A U L I Ų  U N I V E R S I T E T A S

L I E T U V I Ų  K A L B O S  I N S T I T U T A S

praneša, kad 2019 m. rugsėjo 20 d. 13.00 val.

Lietuvių kalbos instituto Didžiojoje salėje,

(P. Vileišio g. 5, Vilnius)

bus ginama

Ramunės Čičirkaitės daktaro disertacija

„Vilniaus kalbos fonetinių ypatybių socialinės reikšmės: stigmatizuojamas „ilginimas“ ir santykis su žiniasklaidos kalba“
(humanitarinių mokslų sritis, filologija H 004)

Vadovė prof. dr. Loreta Vaicekauskienė

 

Disertacijos gynimo taryba

Pirmininkė:

prof. dr. Jūratė Ruzaitė
(Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004).

Nariai:

doc. dr. Kinga Geben
(Vilniaus universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004);

prof. habil. dr. Rūta Petrauskaitė
(Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004);

doc. dr. Kristina Šliavaitė
(Vytauto Didžiojo universitetas, socialiniai mokslai, sociologija, S 005);

dr. Jolita Urbanavičienė
(Lietuvių kalbos institutas, humanitariniai mokslai, filologija, H 004).

Su daktaro disertacija galima susipažinti:

Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos nacionalinėje Martyno
Mažvydo, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto ir
Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose.

Lietuvių kalbos instituto direktorė