Kalbos kultūra 67

This page is only available in Lithuanian.

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

67 NUMERIS

TURINYS

Sveikiname akademiką Kazį Ulvydą 3
Iš K. Ulvydo straipsnių “Kalbos kultūroje” 4
Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1993 m. gegužė – 1994 m. balandis) 8
Lietuvių bendrinės tarties būtiniausi reikalavimai 12
Vainauskienė D. Apie finansinių dokumentų blankus 14
Kniūkšta P. Svetimžodžių gramatinimas ir apostrofas 24
Vidžiūnas A. Dėl morfologijos variantų J. Jablonskio gramatikose 30
Mikulėnienė D. Variantai normos ir sistemos požiūriu 36
Miliūnaitė R. Variantiški bendrinės kalbos vartosenos reiškiniai (fiksavimas ir vertinimas) 39
K n i ū k š t a P. Diskusinės mintys dėl balsių samplaikų 49
Valiulytė E. Ar galima atsiminti, užmiršti apie ką?56
Sližienė N. Rūpinimasis ir rūpestis: kuo ar dėl ko? 62
Vosylytė K. Pavėdėti, panėšėti ir panašėti 67
Bataitytė A. Kas pavirto struktūromis? 73
Puzinienė L. Ar tikrai vyžpynys ir vainikpynis? 78
Bilkis L. Vietovardžių su priešdėliu pa- ir galūne kirčiavimas 79
Razmukaitė M. Volynė, Voluinė ar kitaip? 86
Vitkauskas V. Apie “Lietuvių bendrinės kalbos žodyną” 87
Grumadienė L. Rengiamas lietuvių kalbos dažnumų žodynas 91
Laužikaitė L. Danų bendrinė kalba: istorija ir dabartis 96
Kupčinskaitė A. Skoliniai ir nauji žodžiai danų kalboje 103
P e r s o n a l i j o s 109
Sabaliauskas A. Jonas Martynas Laurinaitis (šimtosioms gimimo metinėms) 109
Santraukos anglų kalba (Summaries) 112