Acta Linguistica Lithuanica 74

This page is only available in Lithuanian.

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

| Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Daiktavardžio pagalba įnagininko desemantizacija∗ / Desemantization of the Instrumental of the Noun Pagalba

40 | Tatjana Stoikova, Универсальные представления о человеке и мире в семантике соматических фразеологизмов с компонентом рус. нога, лтш. kāja, лит. koja / Universalios žmogaus ir pasaulio idėjos somatinių frazeologizmų su dėmeniu ru. нога, la. kāja, lie. koja semantikoje

54 | Dalius Jarmalavičius, XVII a. anoniminio rankraštinio žodyno Lexicon Lithuanicum sudurtiniai vokiečių kalbos daiktavardžiai / German Nominal Compounds in Manuscript Anonymous German-Lithuanian Dictionary Lexicon Lithuanicum from the 17th Century

68 | Anželika Smetonienė, Slavizmai veiksmažodžiai ir slaviškos šaknies hibridai / Slavic Loan Verbs and Slavic-root Hybrids

89 | Daiva Aliūkaitė, Danguolė Mikulėnienė, Perceptyviosios dialektologijos instrumentai ir tyrimų kryptys: variantų arealai mentaliniuose žemėlapiuose (Biržų atvejis) / Perceptual Dialectology Instruments and Directions for Research: Areas of Variants in Mental Maps (Case of Biržai)

121 | Laura Geržotaitė, Jaunųjų šiauliškių ir panevėžiškių tarminė savimonė: ribos mentaliniuose žemėlapiuose / Dialectal Self-awareness of the Young Inhabitants of Šiauliai and Panevėžys: Borders in Mental Maps

143 | Agnė Čepaitienė, Kiekybinis diferencinių tarminių požymių tyrimas: rytų aukštaičių panevėžiškių ir širvintiškių atvejis / Quantitative Research of Differential Dialectal Features: Case of Eastern Aukštaitians of Panevėžys and Širvintos

175 | Janina Švambarytė-Valužienė, Savitas kalbinis reiškinys šiauliškių plote (remiantis LKA punkto Nr. 73 medžiaga) / Peculiar Linguistic Phenomenon in the Area of Šiauliškiai (According to Data of Point No. 73 of the Atlas of the Lithuanian Language)

194 | Anitra Roze, Frizētavu nosaukumi Latvijā: semantiskais aspekts / Kirpyklų pavadinimai Latvijoje: semantinis aspektas

208 | Darius Ivoška, Bemerkungen zur Problematik der baltischen Ortsnamen westlich der Weichsel / Keletas pastebėjimų dėl baltiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos problematikos

 

ĮŽVALGOS / INSIGHTS

229 | Algirdas Saudargas, Fonosemantinės sakmės lietuvių kalbos žodyne / Fonosemantic Sagas in the Dictionary of the Lithuanian Language

 

APŽVALGOS / SURVEYS

305 | Eva Seitlová, Tereza Kabeláčová, Václav Blažek,Jindřich Čeladi ̇́n, Čekų baltistikos bibliografija

 

RECENZIJOS / REVIEWS

355 | Jūratė Lubienė, Birutė Vanagienė. Šiaurės vakarų žemaičių žodynas: Ylakių, Lenkimų, Mosėdžio, Skuodo, Šačių apylinkių šnektos

 

IN MEMORIAM

365 | Janina Švambarytė-Valužienė, Aldona Jonaitytė

369 | Asta Leskauskaitė, Aloyzui Vidugiriui išėjus

 

74 TOMO SANTRAUKOS