Acta Linguistica Lithuanica 72

This page is only available in Lithuanian.

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

 

STRAIPSNIAI / ARTICLES

| Ona Aleknavičienė, Leksikologijos pradmenys Jokūbo Perkūno traktate Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte uschrift (1706)/ The Basics of Lexicology in the Tractate Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift (1706) by Jokūbas Perkūnas

41 |Aldonas Pupkis, Apie Juozo Balčikonio ir Jano Otrembskio santykius / About the Relationship of Juozas Balčikonis and Jan Otrębski

55 |Laimutė Balode, Naujų krypčių užuomazgos Latvijos onomastikoje/ The Rudiments of New Tendencies in Latvian Onomastics

73 |Anta Trumpa, Vietovardžiai su sāt– „Latvijos vietovardžių žodyne“ (Latvijas vietvārdu vārdnīca) / Place-names with the Component sāt– in the Dictionary of Latvian Toponyms

85 |Aurelija Gritėnienė, Liaudiški ir tarmiški augalų genčių vardai šiuolaikinėje lietuvių prozoje / Folk and Dialectal Names of the Genera of Plants in Contemporary Lithuanian Prose

111 | Volker Kohlheim, Onymische Ambiguität in der Literatur / Onimų neapibrėžtumas literatūroje

126 |Rosa Kohlheim, Sprachliche Kreativität Bei der Benennung von Friseurgeschäften in Deutschland / Vokietijos kirpyklų pavadinimų išradingumas

136 | Serhiy Yermolenko, Titles of Poems Timid and Barefoot: on Jan Twardowski’s Vague Synecdochical Biblionyms / Priebalsių balsingumo požymiai. Jų asimiliacija žodžių sandūroje

153 |Daiva Kardelytė-Grinevičienė, Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantinė raiška šiaurės rytų aukštaičių vilniškių patarmėje / Semantic Expression of Locative Inessive and Illative Constructions in the Northeastern Aukštaitian Subdialect of Vilnius

175 |Agnė Pukevičiūtė, Rytų aukštaičiai panevėžiškiai: klasterinė analizė ieškant tarmiškumo / Eastern Aukštaitian of Panevėžys: Cluster Analysis in Search of Dialecticism

196 |Anželika Gaidienė, Semantinės veiksmažodžio gerti sinonimų atsiradimo priežastys / Semantic Reasons of Appearance of Synonyms of the Verb to drink

221 |Irena Dukavičienė, XIII amžiaus prūsų asmenvardžiai prūsų registre / 13th Century Prussian Personal Names in the Prussian Register

 

ĮŽVALGOS / INSIGHTS

245 | Norbert Ostrowski, Poznanės laikotarpis Jano Otrębskio gyvenime

252 |Zigmas Zinkevičius, Senasis lietuvių tikėjimas ir stabmeldystė

253 |Zigmas Zinkevičius, Klaidingas kai kurių tikrinių ir bendrinių žodžių (terminų) vartojimas

257 |Jonas PalionisMi̇̀lošas ar / ir Milãšius

 

RECENZIJOS / REVIEWS

263 |Daniel Petit, William R. Schmalstieg. Studies in Old Prussian

269 | Harald Bichlmeier, Greule Albrecht. Deutsches Gewässernamenbuch. Etymologie der Gewässernamen und Der Zugehörigen Gebiets-, Siedlungs- und Flurnamen

399 | Nurodymai autoriams

400 | Guidelines for contributors

 

72 TOMO SANTRAUKOS