Acta Linguistica Lithuanica 70

This page is only available in Lithuanian.

(atsisiųsti)

TURINYS / CONTENTS

STRAIPSNIAI / ARTICLES

| Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Daiktavardžio vardininkas ir įnagininkas finitiniuose askriptyviniuose būti sakiniuose / Noun in the Nominative and Instrumental Case in Finite and Ascriptive Sentences of būti (to be)

25 | Jurga CibulskienėRoma Jagminaitė, TS-LKD partijos 2008 metų rinkimų kampanijos į Seimą kognityvinė analizė: konceptualioji kelionės metafora / Cognitive Analysis of the Campaign of the Homeland Union – Lithuanian Christian Democrats for the Lithuanian Parliamentary Elections of 2008: Conceptual Metaphor of JOURNEY

43 | Helen Myers, Patterns of Adaptation and Integration of English Loanwords in Lithuanian and Russian / Anglų kalbos svetimžodžių adaptavimo ir integravimo būdai lietuvių ir rusų kalbose

63 | Jolita Urbanavičienė, Rytų ir pietryčių vilniškių kalbinės nuostatos / Language Attitudes of Residents of Eastern and South-Eastern Vilnius (Vilniškiai)

82 | Nijolė Tuomienė, Archajiškosios ir inovacinės veiksmažodžio ypatybės Pietų aukštaičių patarmėje Baltarusijoje / Archaic and Innovative Peculiarities of the Verb in the Southern Aukštaitian Sub-dialect in Belarus

105 | Rolandas Kregždys, Lietuvių kalbos leksemų morfologinio ir semasiologinio lygmenų interferencinio ryšio kvintesencija: kirnis / Determination of the Interferential Relationship of the Lexemes at the Morphological and Semasiological Levels: Kirnis

124 | Janina Švambarytė-Valužienė, Mato Slančiausko rankraštinis žodynėlis Lietuviški vardai / Manuscript Dictionary Lithuanian Names by Matas Slančiauskas

154 | Sonata Vaičiakauskienė, 1759 metų Ziwato skaitvardžių linksniavimas ir jų raida / Declension of Numerals in the 1759 ZIWATAS and Their Development

 

ĮŽVALGOS / INSIGHTS

173 | Zigmas Zinkevičius, Lietuvos vietovardžių žodyno turtinimas

 

RECENZIJOS / REVIEWS

177 | Antanas Balašaitis, Angelė Vilutytė. Kaltanėnų šnektos žodynas

183 | Vincentas Drotvinas, Frydrichas Vilhelmas Hakas. Vocabvlarivm Litthvanico-Germanicvm, et Germanico-Litthvanicvm… Nebst einem Anhang einer kurtzgefaßten Litthauischen Grammatic (1730)

187 | Christiane Schiller, Baltu valodu atlants. Prospekts = Baltų kalbų atlasas. Prospektas = Atlas of the Baltic languages. A prospect (Hrsg. Danguolė Mikulėnienė, Anna Stafecka)

192 | David Šimeček, Marta Eva Běťáková, Václav Blažek. Encyklopedie baltské mytologie

196 | Harald Bichlmeier, Jürgen Udolph (Hrsg.). Europa Vasconica – Europa Semitica? Kritische Beiträge zur Frage nach dem baskischen und semitischen Substrat in Europa

207 | Harald Bichlmeier, Rolandas Kregždys. Baltų mitologemų etimologijos žodynas I: Kristburgo sutartis

212 | Aldona Paulauskienė, Aldonas Pupkis. Juozas Balčikonis ir didysis Lietuvių kalbos žodynas

228 | Violeta Černė, Klementina Vosylytė. Palyginimų žodynas

236 | Nurodymai autoriams

237 | Guidelines for contributors

 

70 TOMO SANTRAUKOS