Pavel

Pavel Skorupa

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Vilniaus Gedimino technikos universiteto Kūrybinių industrijų fakulteto Užsienio kalbų skyriaus lektorius, Lietuvių kalbos instituto Baltų kalbų ir vardyno tyrimų centro jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinių interesų kryptys: toponimika, kognityvinė onomastika, kognityvinė semantika.

ORCID ID: https://orcid.org/0000-0003-3903-7006

 1. Skorupa Pavel 2019: Semantic oppositions in Vilnius county toponyms = Vilniaus apskrities toponimų semantinės opozicijos. – Acta Linguistica Lithuanica 81, 139–159. ISSN 1648-4444. DOI: 10.35321/all81-06.

 2. Dubovičienė Tatjana, Skorupa Pavel 2017: Passive voice as a means of impersonal presentation of facts in English quality press = Neveikiamoji rūšis kaip beasmenio faktų pateikimo priemonė anglų analitinėje spaudoje. – Žmogus ir žodis: mokslo darbai. Svetimosios kalbos 19(3), 38–47. ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805. DOI: 10.15823/zz.2017.24.

 3. Skorupa Pavel, Dubovičienė Tatjana 2016: Pronouns as means of impersonal presentation in English quality press = Įvardžiai kaip beasmenio pateikimo priemonės anglų rimtojoje spaudoje. – Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology 24(2), 82–89. ISSN 2351-714X, eISSN 2335-7711. DOI: 10.3846/cpe.2016.297.

 4. Skorupa Pavel, Dubovičienė Tatjana 2015: Linguistic characteristics of commercial and social advertising slogans = Komercinės ir socialinės reklamos šūkių kalbinės charakteristikos. – Santalka: Filologija. Edukologija = Coactivity: Philology, Educology 23(2), 108–118. ISSN 2351-714X, eISSN 2335-7711. DOI: 10.3846/cpe.2015.275.

 5. Skorupa Pavel 2014: Shocking contents in social and commercial advertising = Šokiruojantys turiniai socialinėje ir komercinėje reklamoje. – Creativity studies 7(2), 69–81. ISSN 2345-0479, eISSN 2345-0487. DOI: 10.3846/23450479.2014.997317.

 6. Dubovičienė Tatjana, Skorupa Pavel 2014: The analysis of some stylistic features of english advertising slogans = Angliški reklaminiai šūkiai: kai kurių stilistinių priemonių analizė. – Žmogus ir žodis 16(3), 62–76. ISSN 1392- 8600, eISSN 1822-7805. DOI: 10.15823/zz.2014.013.

 7. Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel 2013: Some aspects of English idiom in traditional media classification and the problem of translation into Lithuanian. – Santalka: Filologija. Edukologija 21(1), 5–12. ISSN 1822-430X. DOI: 10.3846/cpe.2013.01.

 8. Skorupa Pavel, Baranovskaja Ivona 2012: English idiomatic words and their equivalents in Lithuanian as terms in traditional media. – Santalka: Filologija. Edukologija 20(2), 194–206. ISSN 1822-430X. DOI: 10.3846/cpe.2012.19.

 9. Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel 2011: Some aspects of culture teaching in foreign language and esp classes: cultural scripts and small talk. – Santalka: Filologija. Edukologija 19(2), 119–131. ISSN 1822-430X. DOI: 10.3846/cpe.2011.13.

 10. Skorupa Pavel, Dubovičienė Tatjana 2009: Idiomaticity of English business terms and their equivalents in Lithuanian = Anglų verslo terminų idiomatiškumas ir jų lietuviški atitikmenys. – Santalka. Filologija. Edukologija 17(4), 52–61. ISSN 1822-430X, eISSN 2335-7711. DOI: 10.3846/1822- 430X.2009.17.4.52-61.

Bilkis Laimutis, Ragauskaitė Alma, Sviderskienė Dalia, Kačinaitė-Vrubliauskienė Dalia, Skorupa Pavel 2019: Grasilda Blažienė, Bibliografija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 87 p. ISBN 978-609-411-234-8.

 1. Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel 2016: Creative industries. English for specific purposes: textbook, Vilnius: Technika, 316 p. ISBN 978-609-457-918-9, eISBN 978-609-457-917-2, DOI: 10.20334/1557-S.

 2. Rusko Tatjana, Skorupa Pavel 2014: English for entertainment industry: course book, Vilnius: Technika, 296 p. ISBN 978-609-457-759-8, eISBN 978-609-457-758-1. DOI: 10.3846/1522-S.

 3. Rusko Tatjana, Skorupa Pavel 2013: English for real estate managers: vadovėlis, Vilnius: Technika, 175 p. ISBN 978-609-457-549-5, eISBN 978-609-457-427-6. DOI: 10.3846/1469-S.

 1. Rusko Tatjana, Skorupa Pavel 2011: English for firefighters: study book, Vilnius: Technika, 259 p. ISBN 978-9955-28-930-2, eISBN 978-9955-28-931-9. DOI: 10.3846/1225-S.

 2. Baranovskaja Ivona, Skorupa Pavel 2011: English for creative industries: study book, Vilnius: Technika, 224 p. ISBN 978-9955-28-846-6, eISBN 978-9955-28-844-2. DOI: 10.3846/1201-S.

 3. Skorupa Pavel 2008: Mastering English vocabulary in real estate: educational book, Vilnius: Technika, 199 p. ISBN 978-9955-28-295-2.

 1. 2018–2019 m.: 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose, Lietuvių klabos institutas, Vilnius, 2019 m. lapkričio 7–9 d., organizacinio komiteto narys.
 2. 2016–2017 m.: III tarptautinė konferencija Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2017 m. lapkričio 20–21 d., organizacinio komiteto narys.
 3. 2013–2016 m.: II tarptautinė konferencija Specialybės kalbos studijos bendroje Europos aukštojo mokslo erdvėje: teorija ir praktika, Vilniaus Gedimino technikos universitetas, 2016 m. lapkričio 22–23, organizacinio komiteto narys.
 1. 2019 m. – dabar: COST tarptautinio bendradarbiavimo programa LITHME (Language in The Human-Machine Era). Koordinatorė – dr. Albina Auksoriūtė.
 2. 2005 m.: MOST Comenius – C21, Bendrosios direktyvos Europos Sąjungos mokytojui, Gentas, Belgija.

2018 m. – iki dabar: The International Council of Onomastic Sciences, SE-75104, Upsala, Švedija.

Other Members