Rolandas Mikulskas

dr. Rolandas Mikulskas

Senior researcher
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1957 m. Marijampolėje, nuo 1967 m. gyvena Vilniuje. 1975 m. baigė Vilniaus 7–ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kuriame 1987 m. baigė klasikinės filologijos specialybę. Diplominis darbas – K. Hartknocho disertacijos De originibus gentium Prussicarum vertimas į lietuvių kalbą ir teksto analizė.

1983–1984 m. dirbo Vyriausiosios Enciklopedijų Redakcijos Literatūrinės kontrolės skyriuje redaktoriumi akcentologijos ir etimologijos klausimams. 1987 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute, tuometiniame Žodynų skyriuje. Nuo XVII t. rašė „Lietuvių kalbos žodyno“ tekstą. 1987–1989 m. Vilniaus pedagoginiame institute ir 1995–1996 m. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje dėstė lotynų kalbą. Graikų bei lotynų kalbų klausimais konsultavo „Baltų lankų“ leidyklą. Šios leidyklos leidžiamam Jono Baranausko raštų pilnam leidimui išvertė jo lotyniškai rašytus laiškus.

1997–2001 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2002 m. apgynė daktaro disertaciją Koreliuotų nominacinių sistemų funkcionavimas lietuvių kalbos tarmėse. 2002−2005 m. Leksikografijos centro mokslo darbuotojas.

Nuo 2002 iki 2006 m. aktyviai dalyvavo Gramatikos skyriaus seminaruose svarstant naujosios lietuvių kalbos gramatikos koncepciją, nuo 2005 m. vienas iš keturių tomų leidinio Lietuvių kalbos gramatikos darbai redaktorių ir autorių, nuo 2006 m. Gramatikos skyriaus mokslo, nuo 2007 m. iki 2015 m. vyresnysis mokslo darbuotojas. Kartu su Axeliu Holvoetu pradėjo rašyti Naująją lietuvių kalbos gramatiką (2009 m. keturi jos skyriai paskelbi tuometinio Gramatikos skyriaus internetinėje svetainėje). Nuo 2016 m. Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, pagal ilgalaikę programą tiria funkcinių žodžių sugramatinimo procesus.

Research interests: konceptualiosios semantikos, kognityvinės gramatikos, konstrukcijų gramatikos deskriptyviniai aspektai, sugramatinimo procesai.

Mikulskas, R. 2017: Copular constructions in Lithuanian. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.

 1. Mikulskas Rolandas. Inkliuzyvinių konstrukcijų jungties virsti sugramatinimo kelias. Lietuvių kalba 13, 2019, 1-22. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
 2. Mikulskas Rolandas. Deskriptyvinės jungties kategorijos apibrėžimo problemos. Ingresyvinio aspekto raiškos konstrukcijoje vartojamų jungčių virsti ir tapti sintaksinė ir semantinė distribucija. – Lietuvių kalba 12, 2018, 1-63. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
 3. Mikulskas, R. 2016: Objekto lokacijos raiška perliatyviniu prielinksniu perLietuvių kalba 10. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/201/158.
 4. Mikulskas, R. 2015: Aspekto raiška jungties konstrukcijose. Lietuvių kalba, 9,  Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/165.
 5. Mikulskas, R. 2014: Subjecthood in specificational copular constructions in Lithuanian. In: Holvoet, Axel & Nicole Nau, eds., 2014: Grammatical Relations and Their Non-Canonical Encoding in Baltic. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 181−206.
 6. Mikulskas, R. 2014: Specifikacinė jungties konstrukcija. Prace bałtystyczne 5. Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 9−82.
 7. Mikulskas, R. 2009: Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas. Acta Linguistica Lithuanica 61, 113–156.
 8. Mikulskas, R. 2009: Kognityvinė lingvistika ir leksikografijos problemos. In: Judžentis, A., sud., 2009: Kalba ir žmonės. Vilnius: Vilniaus universitetas, 39–80.
 9. Mikulskas, R. 2009: Daiktavardinės apozicijos vaidmuo antrinės predikacijos raiškoje. In: Holvoet, A. & Mikulskas, R., red., 2009: Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška. (Acta Salensia, 1). Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis“, 99–124.
 10. Mikulskas, R. 2006: Apibrėžiamųjų būdvardžių aprašo perspektyva. In: Holvoet, A. & Mikulskas, R., red., 2006:Daiktavardinio junginio tyrimai. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 4) Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 33–65.
 11. Mikulskas, R. 2006: Pastabos dėl sintaksinio dviprasmiškumo sąvokos ir kiti susiję dalykai. Acta Linguistica Lithuanica 55, 1–53.
 12. Mikulskas, R. 2006: Judėjimo reikšmės kelio predikatai. Leksikografinis aspektas. In: Petrokienė, R., sud., 2006:Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai. (Leksikografija ir leksikologija, 1). Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 138–148.
 13. Mikulskas, R. 2005: Išilginių objektų predikacijos pobūdis. Subjektyvaus judėjimo sąvoka. Acta Linguistica Lithuanica 52, 23–39.
 14. Mikulskas, R. 2003: Postverbų pateikimo problema Lietuvių kalbos žodyneActa Linguistica Lithuanica 48, 71–96.
 15. Mikulskas, R. 2003: Tarminių nominacinių sistemų funkcionavimo bruožai. Leksikografijos ir leksikologijos problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 322-332.
 16. Mikulskas, R. 2002: „Kablio“ figūros nominacinės sistemos raiška lietuvių kalbos tarmėse. Acta Linguistica Lithuanica 46, 81−119.
 17. Mikulskas, R. 1995: Žodžių vokas, vokuoti kilmė onomasiologiniu požiūriu. Lituanistica 4 (24), 58–74.
 18. Mikulskas, R. 1993: Žodis vyža ir jo priegaidė. Lituanistica 4 (16), 46−55.
 1. Mikulskas, R. 2015: [analitinė recenzija] Benita Riaubienė, Resultative Secondary Predication in European Languages. Doctoral dissertation (Humanities, Philology (04 H)), Vilnius: Vilnius University, 2015, p. 184. Lietuvių kalba, 9. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/176/141.
 2. Mikulskas, R. 2013: [analitinė recenzija] Plungian, V. 2011:Gramatinių kategorijų tipologija, 2 t., Bibliotheca Salensis, 5. Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis“; Lietuvių kalba, 7. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/67/54.
 3. Mikulskas, R. 2011: [analitinė recenzija] Plungian, V. 2010:,Gramatinių kategorijų tipologija, 1 t., Bibliotheca Salensis, 5. Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis“;Lietuvių kalba, 5. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/133/109.
 4. Mikulskas, R. 2007: Pastabos dėl daiktavardinėmis kaip konstrukcijomis reiškiamos antrinės predikacijos pobūdžio .Acta Linguistica Lithuanica 57, 123–155.
 1. Holvoet, A. & Mikulskas, R. 2009a: Sintaksinė priklausomybė. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Priklausomybe.pdf.
 2. Holvoet, A. & Mikulskas, R. 2009b: Gramatinės funkcijos. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Gramatines%20funkcijos.pdf.
 3. Holvoet, A. & Mikulskas, R. 2009c: Laisvieji antriniai predikatyvai. Prieiga internete: http://lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Laisvieji%20antriniai%20predikatyvai.pdf.
 4. Holvoet, A. & Mikulskas, R. 2009d: Būtinieji predikatyvai. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Butinieji%20predikatyvai.pdf.
 5. Mikulskas, R. 2007: Academia Grammaticorum Salensis quarta. Baltistica 24 (2), 313−316. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1362/1280.
 6. Mikulskas, R. 1994: Kristupas Hartknochas „Apie prūsų genčių kilmę“Voruta 4 (142), 7.
 1. Holvoet, A. & Mikulskas, R., red., 2009: Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška. (Acta Salensia, 1). Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis“.
 2. Holvoet, A. & Mikulskas, R., red., 2006: Daiktavardinio junginio tyrimai. (Lietuvių kalbos gramatikos darbai, 4) Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 3. Holvoet, A., Mikulskas, R., red., 2005: Gramatinių funkcijų tyrimai. Lietuvių kalbos gramatikos darbai 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 1. Rolandas Mikulskas. Jungčių virsti ir tapti koegzistavimas semantinėje ingresyvinio aspekto raiškos erdvėje. Empirinis tyrimas Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenų pagrindu. – Mokslinis seminaras-paskaita. Vilniaus universitetas, 2018-05-18. [Pranešimo tezės: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=16 ]
 2. Rolandas Mikulskas. Ar veiksmažodis virsti yra pakankamai sugramatintas jungties funkcijai? Empirinis tyrimas Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenų pagrindu. – Mokslinis seminaras-paskaita. Vilniaus universitetas, 2018-04-13. [Pranešimo tezės: https://www.flf.vu.lt/institutai/bkki/renginiai-ir-seminarai?start=24 ]
 3. Mikulskas, R. Veiksmažodžio virsti sugramatinimo jungties funkcijai kelias. Gramatikos seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos centre. 2017-03-03.
 4. Mikulskas, R. Deskriptyvinės jungties apibrėžimo problemos. Kiek turime jungties veiksmažodžių? Respublikinis mokslinis seminaras Lietuvių kalbos institute „Lietuvių kalbos gramatika: morfologijos kompiuterizavimas“, 2016-12-14.
 5. Mikulskas, R. Statinių erdvės santykių raiška perliatyviniais prielinksniais: per atvejis. XII tarptautinis baltistų kongresas: sekcija Erdvės suvokimas ir raiška baltų kalbose, Vilnius, 2015-11-29.
 6. Mikulskas, R. Subjektifikacijos sąvoka paremtas perliatyvinių prielinksnių semantinis išplėtimas. Seminaras Lietuvių kalbos institute, 2015-05-28.
 7. Mikulskas, R. Subjekto paskyrimo problema specifikacinėse jungties konstrukcijose, Gramatikos seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos centre, 2013-04-19.
 8. Mikulskas, R. Subjecthood in specificational copular constructions in Lithuanian, Tarptautinės kūrybinės dirbtuvėsGrammatical Functions and Their Non-Canonical Coding in Baltic. Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas, 2013-01-14 − 2013-01-16.
 9. Mikulskas, R. Įvardžiuotinių būdvardžio formų sąsaja su apibrėžtumo kategorija. Lietuvių kalbos institutas, Gramatikos skyriaus seminaras, 2005-10-04.
 10. Mikulskas, R. Apibrėžiamųjų būdvardžių aprašo perspektyva. Lietuvių kalbos institutas, Gramatikos skyriaus seminaras, 2005-10-11.
 11. Mikulskas, R. Apibrėžtos daiktavardinės frazės analizės apmatai. Lietuvių kalbos institutas, Gramatikos skyriaus seminaras, 2005-10-18.
 12. Mikulskas, R. Pagrindinės kognityvinės gramatikos sąvokos ir nuostatosKognityvinė veiksnio ir tiesioginio papildinio samprata. Lietuvių kalbos institutas, Gramatikos skyriaus seminaras, 2005-02-08.
 13. Mikulskas, R. Kognityvinė veiksnio ir tiesioginio papildinio samprata(tęsinys). Lietuvių kalbos institutas, Gramatikos skyriaus seminaras, 2005-02-15.
 14. Mikulskas, R. Veiksnio ir tiesioginio pažyminio žymėjimas linksniais: kognityvinis požiūris. Lietuvių kalbos institutas, Gramatikos skyriaus seminaras, 2005-02-22.
 15. Mikulskas, R. Judėjimo reikšmės kelio predikatai: leksikografinis aspektas. Lietuvių kalbos institutas, konferencijaAktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai, 2004-12-03.
 16. Mikulskas, R. Tarminių nominacinių sistemų funkcionavimo bruožai. Lietuvių kalbos institutas, konferencija Antano Salio 100-osioms gimimo metinėms Leksikografijos ir leksikologijos problemos, 2002-06-06 – 2002-06-07.A
 1. 2012−2015 m.: Darbas Lietuvos mokslo tarybos remiamame projekte Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose (paraiškos kodas VP1−3.1−SMM−07−K−02−020; pagal 2007−2013 m. Žmogiškų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ VP1−3.1−ŠMM−07−K priemonę „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija)“. (parašyti: straipsnis rinkiniui Mikulskas R. 2014: Subjecthood in specificational copular constructions in Lithuanian Grammatical Relations and their Non-Canonical Encoding in Baltic, Holvoet, A. & N. Nau, eds. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company; monografija Mikulskas R. 2017: Copular Constructions in LithuanianAmsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company).
 2. 2010 m.: Darbas Lietuvos mokslo tarybos remiamame projekte (2009−2011 m.) Academia Salensis: lingvistinė tipologija ir lietuvių kalba; Lituanistikos plėtros programa, vykdytojas Vilniaus universitetas, vadovas habil. dr. Axel Holvoet (serijos knygos Plungian, V. Gramatinės tipologijos įvadas, I t. (Bibliotheca Salensis, 5. Vilnius: Vilniaus universitetas, Asociacija „Academia Salensis“ mokslinis redagavimas ir recenzavimas).
 3. 2008 m.: Darbas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamame projekte Academia Salensis: Lietuvių kalbos gramatinių tyrimų tipologinės apibrėžtys; Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis „Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis“, vykdytojas Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Klaipėdos universitetas, vadovas habil dr. Axel Holvoet (mokslo tiriamųjų darbų rinkinio Holvoet, A. & Mikulskas, R., red., 2009Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška. (Acta Salensia, 1) Vilnius : Vilniaus universitetas, sudarymas ir redagavimas).
 4. 2006−2008: Koordinatoriaus ir mokslinio konsultanto darbas projekte “Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslo doktorantūros programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas” (projekto SFMIS arba sutarties numeris: BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058).
 1. 2016 m.: Anželika Gaidienė. Lietuvių kalbos gėrimo ir valgymo veiksmažodžių semantinių ryšių ypatybės. Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas, tarybos narys.
 2. 2015 m.: Benita Riaubienė. Resultative Secondary Predication in European Languages. Vilniaus universitetas, tarybos narys.
 3. 1012 m.: Ugnius Mikučionis. Modality and the Norvegian Modal Verbs. Vilniaus universitetas, tarybos narys.
 4. 2011 m.: Kristina Lenartaitė. Argumentų raiškos alternavimas lietuvių kalboje. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, tarybos narys.
 5. 2011 m.: Veslava Čižik−Prokaševa. Lietuvių kalbos linksnių hierarchija. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, tarybos narys.
 6. 2011 m.: Birutė Spraunienė. Apibrėžtumo žymėjimas lietuvių kalboje lyginant su danų ir kitomis artikelinėmis kalbomis. Vilniaus universitetas, oponentas.
 7. 2009 m.: Ramunė Vaskelaitė. Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje. Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas, tarybos narys.
 8. 2008 m.: Jurgita Kerevičienė. Lietuvių kalbos naudininko linksnis ir jo atitikmenys anglų kalboje (Kognityvinės gramatikos tyrimas). Vilniaus universitetas, Kauno Humanitarinis fakultetas, tarybos narys.

Other Members