Rolandas Mikulskas

dr. Rolandas Mikulskas

vyresnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

Gimė 1957 m. Marijampolėje, nuo 1967 m. gyvena Vilniuje. 1975 m. baigė Vilniaus 7-ąją vidurinę mokyklą. 1980 m. įstojo į Vilniaus universiteto Filologijos fakultetą, kuriame 1987 m. baigė klasikinės filologijos specialybę. Diplominis darbas – K. Hartknocho disertacijos De originibus gentium Prussicarum vertimas į lietuvių kalbą ir teksto analizė.

1983–1984 m. dirbo Vyriausiosios enciklopedijų redakcijos Literatūrinės kontrolės skyriuje redaktoriumi akcentologijos ir etimologijos klausimais. 1987 m. pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros institute, tuometiniame Žodynų skyriuje. Nuo XVII t. rašė Lietuvių kalbos žodyno tekstą. 1987–1989 m. Vilniaus pedagoginiame institute ir 1995–1996 m. Vilniaus jėzuitų gimnazijoje dėstė lotynų kalbą. Graikų bei lotynų kalbų klausimais konsultavo „Baltų lankų“ leidyklą. Šios leidyklos leidžiamam Jono Baranausko raštų visam leidimui išvertė jo lotyniškai rašytus laiškus.

1997–2001 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2002 m. apgynė daktaro disertaciją Koreliuotų nominacinių sistemų funkcionavimas lietuvių kalbos tarmėse. 2002−2005 m. – Leksikografijos centro mokslo darbuotojas.

Nuo 2002 iki 2006 m. aktyviai dalyvavo Gramatikos skyriaus seminaruose svarstant naujosios lietuvių kalbos gramatikos koncepciją, nuo 2005 m. buvo vienas iš keturių tomų leidinio Lietuvių kalbos gramatikos darbai redaktorių ir autorių, nuo 2006 m. – Gramatikos skyriaus mokslo, nuo 2007 iki 2015 m. – vyresnysis mokslo darbuotojas. Kartu su Axeliu Holvoetu pradėjo rašyti Naująją lietuvių kalbos gramatiką (2009 m. keturi jos skyriai paskelbi tuometinio Gramatikos skyriaus internetinėje svetainėje). Nuo 2016 m. yra Bendrinės kalbos tyrimų centro vyresnysis mokslo darbuotojas, pagal ilgalaikę programą tiria funkcinių žodžių sugramatinimo procesus.

Mokslinių interesų sritys: konceptualiosios semantikos, kognityvinės gramatikos, konstrukcijų gramatikos deskriptyviniai aspektai, sugramatinimo procesai.

 1. Mikulskas Rolandas 2020: Galimos jungties darytis / pasidaryti konstrukcijų ištakos: mokslo studija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 2. Mikulskas Rolandas 2017: Copular constructions in Lithuanian, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company.
 1. Mikulskas Rolandas 2021: Ingresyvinio aspekto raiškos konstrukcijoje vartojamų jungčių pasidaryti ir tapti sintaksinė bei semantinė distribucija dabartinėje lietuvių kalboje. Empirinis tyrimas Dabartinės lietuvių kalbos tekstyno duomenų pagrindu. – Lietuvių kalba 16 (spaudoje). Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
 2. Mikulskas Rolandas 2019: Inkliuzyvinių konstrukcijų jungties virsti sugramatinimo kelias. – Lietuvių kalba 13, 1–22. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
 3. Mikulskas Rolandas 2018: Deskriptyvinės jungties kategorijos apibrėžimo problemos. Ingresyvinio aspekto raiškos konstrukcijoje vartojamų jungčių virsti ir tapti sintaksinė ir semantinė distribucija. – Lietuvių kalba 12, 1–63. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt.
 4. Mikulskas Rolandas 2016: Objekto lokacijos raiška perliatyviniu prielinksniu per. – Lietuvių kalba 10. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/201/158.
 5. Mikulskas Rolandas 2015: Aspekto raiška jungties konstrukcijose. – Lietuvių kalba 9. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/165.
 6. Mikulskas Rolandas 2014: Subjecthood in specificational copular constructions in Lithuanian. – Grammatical Relations and Their Non-Canonical Encoding in Baltic, eds. A. Holvoet, N. Nau, Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company, 181−206.
 7. Mikulskas Rolandas 2014: Specifikacinė jungties konstrukcija. – Prace bałtystyczne 5, Uniwersytet Warszawski, Wydział Polonistyki, 9−82.
 8. Mikulskas Rolandas 2009: Jungties konstrukcijos ir jų gramatinis kontekstas. – Acta Linguistica Lithuanica 61, 113–156.
 9. Mikulskas Rolandas 2009: Kognityvinė lingvistika ir leksikografijos problemos. – Kalba ir žmonės, sud. A. Judžentis, Vilnius: Vilniaus universitetas, 39–80.
 10. Mikulskas Rolandas 2009: Daiktavardinės apozicijos vaidmuo antrinės predikacijos raiškoje. – Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška, red. A. Holvoet, R. Mikulskas (Acta Salensia 1), Vilnius: Vilniaus universitetas, asociacija „Academia Salensis“, 99–124.
 11. Mikulskas Rolandas 2006: Apibrėžiamųjų būdvardžių aprašo perspektyva. – Daiktavardinio junginio tyrimai, red. A. Holvoet, R. Mikulskas (Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 33–65.
 12. Mikulskas Rolandas 2006: Pastabos dėl sintaksinio dviprasmiškumo sąvokos ir kiti susiję dalykai. – Acta Linguistica Lithuanica 55, 1–53.
 13. Mikulskas Rolandas 2006: Judėjimo reikšmės kelio predikatai. Leksikografinis aspektas. – Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai, sud. R. Petrokienė (Leksikografija ir leksikologija 1), Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 138–148.
 14. Mikulskas Rolandas 2005: Išilginių objektų predikacijos pobūdis. Subjektyvaus judėjimo sąvoka. – Acta Linguistica Lithuanica 52, 23–39.
 15. Mikulskas Rolandas 2003: Postverbų pateikimo problema Lietuvių kalbos žodyne. – Acta Linguistica Lithuanica 48, 71–96.
 16. Mikulskas Rolandas. 2003: Tarminių nominacinių sistemų funkcionavimo bruožai. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 322–332.
 17. Mikulskas Rolandas 2002: „Kablio“ figūros nominacinės sistemos raiška lietuvių kalbos tarmėse. – Acta Linguistica Lithuanica 46, 81−119.
 18. Mikulskas Rolandas 1995: Žodžių vokas, vokuoti kilmė onomasiologiniu požiūriu. – Lituanistica 4(24), 58–74.
 19. Mikulskas Rolandas 1993: Žodis vyža ir jo priegaidė. – Lituanistica 4(16), 46−55.
 1. Mikulskas Rolandas 2015: Benita Riaubienė, Resultative Secondary Predication in European Languages. Doctoral dissertation (Humanities, Philology (04 H)), Vilnius: Vilnius University, 2015, p. 184 [analitinė recenzija]. – Lietuvių kalba 9. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/176/141.
 2. Mikulskas Rolandas 2013: Vladimir Plungian, Gramatinių kategorijų tipologija, 2 t., Bibliotheca Salensis 5, Vilnius: Vilniaus universitetas, asociacija „Academia Salensis“, 2011 [analitinė recenzija]. – Lietuvių kalba 7. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/67/54.
 3. Mikulskas Rolandas 2011: Vladimir Plungian, Gramatinių kategorijų tipologija, 1 t., Bibliotheca Salensis 5, Vilnius: Vilniaus universitetas, asociacija „Academia Salensis“, 2010 [analitinė recenzija]. – Lietuvių kalba 5. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/133/109.
 4. Mikulskas Rolandas 2007: Pastabos dėl daiktavardinėmis kaip konstrukcijomis reiškiamos antrinės predikacijos pobūdžio. – Acta Linguistica Lithuanica 57, 123–155.
 1. Holvoet Axel, Mikulskas Rolandas 2009a: Sintaksinė priklausomybė. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Priklausomybe.pdf.
 2. Holvoet Axel, Mikulskas Rolandas 2009b: Gramatinės funkcijos. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Gramatines%20funkcijos.pdf.
 3. Holvoet Axel, Mikulskas Rolandas 2009c: Laisvieji antriniai predikatyvai. Prieiga internete: http://lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Laisvieji%20antriniai%20predikatyvai.pdf.
 4. Holvoet Axel, Mikulskas Rolandas 2009d: Būtinieji predikatyvai. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Padaliniai/Gramatikos_skyrius/Butinieji%20predikatyvai.pdf.
 5. Mikulskas Rolandas 2007: Academia Grammaticorum Salensis quarta. – Baltistica 24(2), 313−316. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1362/1280.
 6. Mikulskas Rolandas 1994: Kristupas Hartknochas „Apie prūsų genčių kilmę“. – Voruta 4(142), 7.
 1. Holvoet Axel, Mikulskas Rolandas, red., 2009: Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška. – Acta Salensia 1, Vilnius: Vilniaus universitetas, asociacija „Academia Salensis“.
 2. Holvoet Axel, Mikulskas Rolandas, red., 2006: Daiktavardinio junginio tyrimai. – Lietuvių kalbos gramatikos darbai 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 3. Holvoet Axel, Mikulskas Rolandas, red., 2005: Gramatinių funkcijų tyrimai. – Lietuvių kalbos gramatikos darbai 3, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.
 1. Mikulskas Rolandas 2017: Veiksmažodžio virsti sugramatinimo jungties funkcijai kelias. – Gramatikos seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos centre, 2017 m. kovo 3 d., Vilnius.
 2. Mikulskas Rolandas 2016: Deskriptyvinės jungties apibrėžimo problemos. Kiek turime jungties veiksmažodžių?– Lietuvių kalbos gramatikamorfologijos kompiuterizavimas: respublikinis mokslinis seminaras, 2016 m. gruodžio 14 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 3. Mikulskas Rolandas 2015: Statinių erdvės santykių raiška perliatyviniais prielinksniais: per atvejis. – XII tarptautinis baltistų kongresas: sekcija Erdvės suvokimas ir raiška baltų kalbose, 2015 m. lapkričio 29 d., Vilnius.
 4. Mikulskas Rolandas 2015: Subjektifikacijos sąvoka paremtas perliatyvinių prielinksnių semantinis išplėtimas– Seminaras Lietuvių kalbos institute, 2015 m. gegužės 28 d., Vilnius.
 5. Mikulskas Rolandas 2013: Subjekto paskyrimo problema specifikacinėse jungties konstrukcijose. – Gramatikos seminaras Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Skandinavistikos centre, 2013 m. balandžio 19 d., Vilnius.
 6. Mikulskas Rolandas 2013: Subjecthood in specificational copular constructions in Lithuanian. – Grammatical Functions and Their Non-Canonical Coding in Baltic: tarptautinės kūrybinės dirbtuvės, 2013 m. sausio 14–16 d., Vilniaus universitetas, Filologijos fakultetas.
 7. Mikulskas Rolandas 2005: Įvardžiuotinių būdvardžio formų sąsaja su apibrėžtumo kategorija. – Gramatikos seminaras Lietuvių kalbos institute, 2005 m. spalio 4 d., Vilnius.
 8. Mikulskas Rolandas 2005: Apibrėžiamųjų būdvardžių aprašo perspektyva. – Gramatikos seminaras Lietuvių kalbos institute, 2005 m. spalio 11 d., Vilnius.
 9. Mikulskas Rolandas 2005: Apibrėžtos daiktavardinės frazės analizės apmatai. – Gramatikos seminaras Lietuvių kalbos institute, 2005 m. spalio 18 d., Vilnius.
 10. Mikulskas Rolandas 2005: Pagrindinės kognityvinės gramatikos sąvokos ir nuostatos. Kognityvinė veiksnio ir tiesioginio papildinio samprata. – Gramatikos seminaras Lietuvių kalbos institute, 2005 m. vasario 8 d., Vilnius
 11. Mikulskas Rolandas 2005: Kognityvinė veiksnio ir tiesioginio papildinio samprata (tęsinys). – Gramatikos seminaras Lietuvių kalbos institute, 2005 m. vasario 15 d., Vilnius.
 12. Mikulskas Rolandas 2005: Veiksnio ir tiesioginio pažyminio žymėjimas linksniais: kognityvinis požiūris. – Gramatikos seminaras Lietuvių kalbos institute, 2005 m. vasario 22 d., Vilnius.
 13. Mikulskas Rolandas 2004: Judėjimo reikšmės kelio predikatai: leksikografinis aspektas. – Aktualūs aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų klausimai: Lietuvių kalbos instituto konferencija, 2004 m. gruodžio 3 d., Vilnius.
 14. Mikulskas Rolandas 2002: Tarminių nominacinių sistemų funkcionavimo bruožai. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos: konferencija Antano Salio 100-osioms gimimo metinėms, 2002 m. birželio 6–7 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 1. Acta Linguistica Lithuanica (Lietuvių kalbos institutas), 2006–2010, Nr. 54–61.
 2. Lietuvių kalba (Vilniaus universiteto žurnalas. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt), 2007−2012.
 3. Baltic Linguistics (University of Warsaw. Prieiga internete: http://www.balticlinguistics.uw.edu.pl), nuo 2010 m.
 1. 2012−2015 m.: darbas Lietuvos mokslo tarybos remiamame projekte Valentingumas, argumentų raiška ir gramatinės funkcijos baltų kalbose (paraiškos kodas VP1−3.1−SMM−07−K−02−020; pagal 2007−2013 m. Žmogiškų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto Tyrėjų gebėjimų stiprinimas VP1−3.1−ŠMM−07−K priemonę Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (visuotinė dotacija) (parašyti: straipsnis rinkiniui Mikulskas Rolandas 2014: Subjecthood in specificational copular constructions in Lithuanian Grammatical Relations and their Non-Canonical Encoding in Baltic, Holvoet Axel & Nicole Nau, eds. Amsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company; monografija Mikulskas Rolandas 2017: Copular Constructions in LithuanianAmsterdam / Philadelphia: John Benjamins Publishing Company).
 2. 2010 m.: darbas Lietuvos mokslo tarybos remiamame projekte (2009−2011 m.) Academia Salensis: lingvistinė tipologija ir lietuvių kalba; Lituanistikos plėtros programa, vykdytojas Vilniaus universitetas, vadovas habil. dr. Axel Holvoet (serijos knygos Vladimir Plungian Gramatinės tipologijos įvadas, I t. (Bibliotheca Salensis 5, Vilnius: Vilniaus universitetas, asociacija „Academia Salensis“, mokslinis redagavimas ir recenzavimas).
 3. 2008 m.: darbas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo remiamame projekte Academia Salensis: Lietuvių kalbos gramatinių tyrimų tipologinės apibrėžtys; Lietuvos mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros kryptis Tautinio identiteto išsaugojimas globalizacijos sąlygomis, vykdytojas Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Vilniaus pedagoginis universitetas, Klaipėdos universitetas, vadovas habil. dr. Axel Holvoet (mokslo tiriamųjų darbų rinkinio Holvoet Axel & Rolandas Mikulskas, red., 2009: Gramatinių funkcijų prigimtis ir raiška (Acta Salensia 1), Vilnius: Vilniaus universitetas, sudarymas ir redagavimas).
 4. 2006−2008: koordinatoriaus ir mokslinio konsultanto darbas projekte Nacionalinio tapatumo išsaugojimas globalizacijos sąlygomis: socialinių humanitarinių mokslo doktorantūros programų atnaujinimas ir podiplominių studijų modelio sukūrimas (projekto SFMIS arba sutarties numeris: BPD2004-ESF-2.5.0-03-05/0058).
 1. 2016 m.: Anželika Gaidienė, Lietuvių kalbos gėrimo ir valgymo veiksmažodžių semantinių ryšių ypatybės, Lietuvių kalbos institutas, Vytauto Didžiojo universitetas, Klaipėdos universitetas, Šiaulių universitetas; tarybos narys.
 2. 2015 m.: Benita Riaubienė, Resultative Secondary Predication in European Languages, Vilniaus universitetas; tarybos narys.
 3. 2012 m.: Ugnius Mikučionis, Modality and the Norvegian Modal Verbs, Vilniaus universitetas; tarybos narys.
 4. 2011 m.: Kristina Lenartaitė, Argumentų raiškos alternavimas lietuvių kalboje, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas; tarybos narys.
 5. 2011 m.: Veslava Čižik-Prokaševa, Lietuvių kalbos linksnių hierarchija, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas; tarybos narys.
 6. 2011 m.: Birutė Spraunienė, Apibrėžtumo žymėjimas lietuvių kalboje lyginant su danų ir kitomis artikelinėmis kalbomis, Vilniaus universitetas; oponentas.
 7. 2009 m.: Ramunė Vaskelaitė, Sintaksinių ryšių modeliai lietuvių kalbos sintaksėje, Vytauto Didžiojo universitetas, Lietuvių kalbos institutas; tarybos narys.
 8. 2008 m.: Jurgita Kerevičienė, Lietuvių kalbos naudininko linksnis ir jo atitikmenys anglų kalboje (Kognityvinės gramatikos tyrimas), Vilniaus universitetas, Kauno Humanitarinis fakultetas; tarybos narys.

Other Members