Institutui_Jurgita_Jaroslaviene-cr-530×530

dr. Jurgita Jaroslavienė

Vyresnioji mokslo darbuotoja

2010 m. lapkričio 19 d. Vilniaus universitete apgynė hum. mokslų disertaciją Rytinių kauniškių Prienų šnektos fonologija (Vilnius, 2010, 303 p.).

Pagrindinės mokslinio darbo sritys ir interesai: lietuvių ir latvių kalbų fonetika ir fonologija, eksperimentinė fonetika, dialektologija, geolingvistika, kalbos technologijos, skaitmeninių išteklių plėtra, kalbos tvarkybos ypatumai Europoje.

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2011 m.

2011–2018 m. dirbo Geolingvistikos centre (iki 2015 m. – Kalbos istorijos ir dialektologijos skyrius).

Nuo 2013 m. tarptautinių ir nacionalinių mokslo ir sklaidos renginių (bendra)organizatorė.

2013–2015 m. Lietuvos mokslo tarybos finansuoto Mokslininkų grupių projekto „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (finansavimo sutarties Nr. MIP-081/2013) vadovė.

Nuo 2015 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslo darbuotoja, Eksperimentinės fonetikos grupės vadovė, nuo 2016 m. – Bendrinės kalbos tyrimų centro vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja.

2015–2016 m. ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2012–2016 m. programos „Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir terminologijos tyrimai“ vadovė (iki 2015 m. projekto vadovė a. a. Zita Šimėnaitė).

2017–2020 m. Lietuvių kalbos instituto Akademinės etikos komisijos pirmininkė (http://lki.lt/apie-instituta/struktura-ir-kontaktai/akademines-etikos-komisija/).

Nuo 2017 m. ilgalaikės institucinės mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2017–2021 m. programos „Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida“ vadovė.

Nuo 2018 m. Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos narė, nuo 2020 m. Lietuvių kalbos instituto Mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja (http://lki.lt/mokslo-taryba/).

Nuo 2018 m. elektroninio recenzuojamo mokslo darbų žurnalo „Bendrinė kalba“ vyriausiojo redaktoriaus pavaduotoja. Žurnalo prieiga internete: http://journals.lki.lt/http://journals.lki.lt/bendrinekalba/pradinis.

Nuo 2018 m. Lietuvių kalbos institute vykdomo kalbos technologijų projekto „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. Kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006) turinio kūrimo ekspertų grupės vadovė, vyresnioji mokslo darbuotoja. Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ lėšomis.

Nuo 2019 m. Lietuvių kalbos instituto konkursų ir atestacijos komisijos narė. 

Nuo 2019 m. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Kalbos technologijų pakomisės narė (http://www.vlkk.lt/struktura-ir-kontaktai/komisija/pakomises).

2020 m. dalyvavo rengiant Valstybinės lietuvių kalbos komisijos „Lietuvių kalbos plėtros skaitmeninėje terpėje ir kalbos technologijų pažangos 2021–2027 m. gairių“ projektą. 

2020 m. dalyvavo rengiant dokumentą „Stakeholder Consultation on Language Technologies in Digital Europe“ Europos Komisijos programai „Language Technologies in the Digital Europe Programme“. Prieiga internete: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/language-technologies-digital-europe-programme-stakeholder-consultation.

 1. Koordinuoja ir organizuoja Centro darbą: paskirsto užduotis Centro darbuotojams ir kontroliuoja, kad jos būtų įvykdytos tinkamai ir laiku.
 2. Konsultuoja Centro darbuotojus, suteikia jiems metodinę medžiagą priskirtoms funkcijoms atlikti.
 3. Rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 4. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 5. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 7. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo mokslo reikalams užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.
 1. Jaroslavienė Jurgita, Juris Grigorjevs, Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne. Sudarytojos Jurgita Jaroslavienė, Jolita Urbanavičienė. Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis tyrimas. Kolektyvinė mokslo monografija su garsinėmis iliustracijomis. Kn. 1. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. 317 p. ISBN 9786094112515. DOI: 10.35321/e-pub.1.baltu-garsynas. Prieiga internete (su garso įrašais): http://lki.lt/e-publikacijos/.

(Jurgitos Jaroslavienės teksto dalis – 8 aut. l. iš 22,6 aut. l.).

 1. Urbanavičienė Jolita, Inese Indričāne, Jurgita Jaroslavienė, Juris Grigorjevs. Sudarytojos Jolita Urbanavičienė, Jurgita Jaroslavienė. Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Priebalsių instrumentinis tyrimas. Kolektyvinė mokslo monografija su garsinėmis iliustracijomis. Kn. 2. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2019. 370 p. ISBN 9786094112522. DOI: 10.35321/e-pub.2.baltu-garsynas. Prieiga internete (su garso įrašais): http://lki.lt/e-publikacijos/.

(Jurgitos Jaroslavienės teksto dalis – 8 aut. l. iš 26,4 aut. l.)

 1. Mikulėnienė Danguolė… et al. Sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai). Kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. 464 p. ISBN 978-9955-26-468-2. 

(Jurgitos Jaroslavienės teksto dalis – ~6 aut. l.). Parašyti šie skyriai:

 • Aliūkaitė Daiva, Jurgita Jaroslavienė, Violeta Meiliūnaitė. Teoriniai medžiagos rinkimo pagrindai, p. 49–62. – In: Mikulėnienė Danguolė… et al. Sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai). Kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. 464 p. ISBN 978-9955-26-468-2.
 • Aliūkaitė Daiva, Jurgita Jaroslavienė, Violeta Meiliūnaitė, Danguolė Mikulėnienė. Tarminių duomenų analizės principai. Tarmių aprašo metodika, p. 63–75. – In: Mikulėnienė Danguolė… et al. Sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai). Kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. 464 p. ISBN 978-9955-26-468-2.
 • Aliūkaitė Daiva, Rima Bakšienė, Jurgita Jaroslavienė ir kt. Punktų tinklo tankis geolingvistinės skirties aukštaičiai : žemaičiai požiūriu, p. 129–196. – In: Mikulėnienė Danguolė… et al. Sudarytojos Danguolė Mikulėnienė, Violeta Meiliūnaitė. XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai). Kolektyvinė monografija. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. 464 p. ISBN 978-9955-26-468-2.
 1. Jaroslavienė Jurgita, Nijolė Tuomienė (sudarytojos ir autorės). Lazūnų šnektos tekstai. Serija „Tarmių tekstynas“ (su kompaktine plokštele). Mokslo šaltinis. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. 152 p. ISBN 978-609-411-089-4.
 1. Jaroslavienė Jurgita. Methodological Diversity and Complexity in Comparative Experimental Sound Research. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings. Sud. Violeta Meiliūnaitė, 2020, 50–69, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-279-9. Straipsnių rinkinio DOI: org/10.35321/e-pub.8.problems-and-findings. Prieiga internete: http://lki.lt/e-publikacijos/.
 2. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Fundamentiniai bendrinių baltų kalbų garsyno tyrimai: fonetiniai ir fonologiniai skirtumai. – Lietuvių kalba 15 (2020): Sinchroniniai ir diachroniniai lietuvių kalbos tyrimai, Vilma Zubaitienė, 2020, 1–18. ISSN: 1822-525X. Straipsnio prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/323. Straipsnių rinkinio (specialaus žurnalo numerio) prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/issue/view/147.
 3. Jaroslavienė Jurgita, Albina Auksoriūtė. Innovations and Challenges in the Digital Transformation of the Lithuanian Language Industry. – Language and Economy: Language Industries in a Multilingual Europe. Tõnu Tender, Ludwig M. Eichinger (eds.), European Federation of National Institutions for Language (EFNIL), 2020, 155–167. ISBN 978-963-9074-84-2 (print), ISBN 978-963-9074-85-9 (PDF). Straipsnio prieiga internete: http://www.efnil.org/documents/conference-publications/tallinn-2019/EFNIL-2019-24-Jaroslaviene-Auksoriute.pdf.
 4. Jaroslavienė Jurgita, Miliūnaitė Rita. Beribis lietuvių kalbos pasaulis skaitmeninių išteklių sistemoje „E. kalba“. – Pasaulio lietuvis. Rubrika Kultūra ir švietimas. 2020-11-21. Prieiga internete: https://pasauliolietuvis.lt/beribis-lietuviu-kalbos-pasaulis-skaitmeniniu-istekliu-sistemoje-e-kalba/.
 5. Jaroslavienė Jurgita. Actualities and Methodological Challenges of Comparative Experimental Sound Research in Standard Baltic Languages. – Scientific Bulletin / A Series, Philology Fascicle XXVIII, 2019, 45–67. ISSN 1583–1264, CNCSIS 622. Žurnalo prieiga internete: http://bslr.ubm.ro/files/contents-BSLR-XXVIII-2019.pdf, http://bslr.ubm.ro/en/archive.php. Straipsnio DOI: https://doi.org/10.37193/BSFF.2019.28.04.
 6. Jaroslavienė Jurgita. A Brief Analysis of the Lithuanian and Latvian Nasal Sonorants and their Velar Allophones – Сучасні тенденції фонетичних досліджень : зб. матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнар. участю (19 квіт. 2019 р., м. Київ), 2019, 33–37. Київ : КПІ ім. Ігоря Сікорського, Вид-во «Політехніка», УДК 81’342(062), С91. ISBN 978-966-622-936-9.
 7. Jaroslavienė Jurgita. Different IPA equivalents for some Lithuanian and Latvian vowels – Acta Linguistica Lithuanica77, 2017, 196–218. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://lki.lt/acta-linguistica-lithuanica-77/, http://lki.lt/wp-content/uploads/2018/10/Acta_77_SP.pdf
 8. Jaroslavienė Jurgita. Lietuvių kalbos trumpųjų ir ilgųjų balsių kiekybės ir kokybės etalonai – Bendrinė kalba (88), 2015. ISSN 2351-7204. Prieiga internete: http://www.bendrinekalba.lt/?88, http://www.bendrinekalba.lt/Html/88/Jaroslaviene_BK_88_straipsnis.pdf.
 9. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Spectral structure and duration of the monophthongs in both contemporary Baltic languages – Linguistica Lettica (23), 2015, 68–92. Ryga, ISSN 1407-1932. Žurnalo turinys ir santraukos internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/LL23_satura%20r%C4%81d%C4%ABt%C4%81js.pdf, http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/LL23_%20summary%20+literat..pdf
 10. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Comparative study of the qualitative features of the Lithuanian and Latvian monophthongs – Baltistica 50 (1), 2015, 57–89. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2225, http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2225/2211.
 11. Jaroslavienė Jurgita. Kai kurių dvibalsinių galūnių priegaidės Prienų šnektoje: instrumentinis ir audicinis tyrimas – Žmogus ir žodis (Didaktinė lingvistika) T. 17 (1), 2015, 17–36. ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805. Prieiga internete: http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/viewFile/112/108.
 12. Jaroslavienė Jurgita. Spectral characteristics of the Lithuanian vowels: some preliminary results of a new experimental research – Linguistica Lettica (22), 2014, 68–84. Ryga, ISSN 1407-1932. Žurnalo turinys internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/LL22_sakumlapas.pdf
 13. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Dabartinių baltų bendrinių kalbų nosinių sonantų spektrinė analizė (The spectral analysis of the nasals of the contemporary Standard Baltic languages) – Žmogus ir žodis (Didaktinė lingvistika) T. 16 (1), 2014, 35–49. ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805. Prieiga internete: http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/73, http://www.zmogusirzodis.leu.lt/index.php/zmogusirzodis/article/view/73/71.
 14. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos nosinių sonantų spektrinė charakteristika (The spectral characteristics of the nasals in the subdialect of Prienai) – Acta Linguistica Lithuanica LXVIII, 2013, 105–125. ISSN 1648–4444. Prieiga internete: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2013~1383055005364/datastreams/DS.002.0.01.ARTIC/content.
 15. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos izoliuotieji ir rišliosios kalbos balsiai: akustiniai ir artikuliaciniai požymiai (Acoustic and articulatory features of vowels of the subdialect of Prienai pronounced both in isolation and in sentences) – Acta Linguistica Lithuanica LXIV–LXV, 2011, 65–86. ISSN 9771648444013. Prieiga internete: http://etalpykla.lituanistikadb.lt/fedora/objects/LT-LDB-0001:J.04~2011~1367180895910/datastreams/DS.002.1.01.ARTIC/content.
 16. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos sprogstamųjų priebalsių spektro sklaida ir kitos skiriamosios ypatybės (The spectra and other distinctive features of plosive consonants in the subdialect of Prienai) – Baltistica XLV (2), 2010, 307–324. ISSN 0132–6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/1519, http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/viewFile/1519/1433.
 17. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos žemutinių balsių eksperimentinis tyrimas (The experimental investigation of low vowels in the subdialect of Prienai) – Žmogus ir žodis: Didaktinė lingvistika, Mokslo darbai, 8 (1), 2006, 15–22. ISSN 1392–8600. Prieiga internete: http://www.biblioteka.vpu.lt/zmogusirzodis/PDF/didaktinelingvistika/2006/jaroslav.pdf.
 18. Jaroslavienė Jurgita. Prienų šnektos žemutinių balsių kiekybė ir kiti skiriamieji bruožai (The quantity and other distinctive features of low vowels in the subdialect of Prienai) – Baltistica, XLI (2), 2006, 245–264. ISSN 0132–6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/976, http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/viewFile/976/902.
 19. Jaroslavienė Jurgita, Lidija Kaukėnienė. Danielo Joneso kardinalinių balsių spektrinės charakteristikos (The spectra of Daniel Jones’ cardinal vowels) – Kalbotyra, 53 (1), 2004, 25–38. ISSN 1392–1517. Prieiga internete: https://www.ceeol.com/search/article-detail?id=457600.
 1. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė, Juris Grigorjevs, Inese Indričāne. Praktinė fundamentinių lyginamųjų instrumentinių garsų tyrimų nauda, teorijų ir metodų inovacijos ir perspektyvos. – Pranešimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Lietuvių kalba Lietuvoje ir pasaulyje, skirtoje Lietuvių kalbos katedros 80-ajam jubiliejui. Vilniaus universitetas, Vilnius (2020-11-13). Paskelbtos pranešimo tezės: http://www.kalboskatedrosjubiliejus.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2020/11/Lietuvi%C5%B3-kalba-Lietuvoje-ir-pasaulyje_11_09-2.pdf.
 2. Jaroslavienė Jurgita. Development of the Online Platform E. KALBA (e-Language): Increasing the Accessibility and Usability of Lithuanian Language Resources and e-Services. – Pranešimas nuotoliniame tarptautiniame „Europos kalbų tinklo (2019–2021)“ Baltijos šalių seminare European Language Grid (ELG) Workshop of Baltic Countries. Lietuvių kalbos institutas, Vilnius (2020-09-21). Daugiau informacijos internete: http://lki.lt/europos-kalbu-tinklo-baltijos-saliu-seminaras/?lang=en, http://lki.lt/europos-kalbu-tinklo-baltijos-saliu-seminaras/ ir https://klc.vdu.lt/hlt/elg-seminar.
 3. Jaroslavienė Jurgita, Albina Auksoriūtė. Language Technologies (and AI) & Digital Transformation of Learning and Education. – Pranešimas tarptautiniame renginyje Stakeholder Consultation on Language Technologies in Digital Europe (Belgija, Briuselis, Europos Komisija, 2020-02-10–11). Prieiga internete: https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/news/language-technologies-digital-europe-programme-stakeholder-consultation.
 4. Jaroslavienė Jurgita.Fundamentaliųjų ir taikomųjų bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimų rezultatai, aktualūs vertėjams, redaktoriams ir terminologams. – Kviestinis pranešimas Metiniame tarpinstituciniame kokybės koordinatorių susitikime Briuselyje, Belgijoje (ES Taryba, 2019-11-07). Organizatorius: Europos Sąjungos Tarybos Generalinio sekretoriato Vertimo raštu tarnyba – LING, Lietuvių kalbos skyrius.
 5. Jaroslavienė Jurgita. Measuring Impact and Success of Clear Writing: Importance and Variety of Tools and Resources in Promoting a Cear Writing Culture in Lithuania. – Kviestinis pranešimas jubiliejinėje tarptautinėje konferencijoje Clear Writing for Europe Conference 2019 Briuselyje, Belgijoje (Europos Komisija, 2019-12-05). Daugiau informacijos internete: https://ec.europa.eu/info/events/CWC2019_en.
 6. Auksoriūtė Albina, Jurgita Jaroslavienė. Innovations and challenges in the digital transformation of the Lithuanian language industry. – 17th EFNIL Conference „Language and Economy: Language Industries in a Multilingual Europe” (Estija, Talinas, 2019-10-09–11). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: http://www.efnil.org/conferences/tallinn-2019].
 7. Jaroslavienė Jurgita. Actuallities and Challenges of Instrumental Sound Research in Contemporary Baltic Languages. – Atlas Linguarium Europae (ALE) Symposium, The 52nd annual meeting (Vilnius, 2019-09-08–12). Nuoroda į konferencijos puslapį: http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-susitikimas/, programa: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf. Pavadinimas lietuviškai: „Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas
 8. Geržotaitė Laura, Danguolė Mikulėnienė, Jurgita Jaroslavienė. Modern Geolinguistic Research in Lithuania at the Beginning of the 21st Century. – 10th International Conference on Language Variation in Europe (ICLAVE 10) (Nyderlandai, Leuvardenas, 2019-06-26–28). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/].
 9. Jaroslavienė Jurgita. Vowel Perception and Allophonic Variation in the Contemporary Baltic Languages.  10th International Conference on Language Variation in Europe (ICLAVE 10) (Nyderlandai, Leuvardenas, 2019-06-26–28). Paskelbtos pranešimo tezės [Prieiga internete: https://easychair.org/smart-program/ICLaVE10/, https://www.fryske-akademy.nl/en/iclave100/].
 10. Jaroslavienė Jurgita. „E. kalba“ – modernizuotoji lingvistinių e. išteklių sistema. – 9-oji Lietuvių terminologijos forumo konferencija „Kalbos ir terminologijos technologijos“ (Vilnius, LR Seimas, 2019-06-07). Su vaizdo tiltu Vilnius–Briuselis. Apie vykusią konferenciją LKI puslapyje: http://lki.lt/lietuvos-respublikos-seime-vyko-devintoji-lietuviu-terminologijos-forumo-konferencija-kalbos-ir-terminologijos-technologijos. Renginio programa: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=35403&p_k=1&p_t=266644.
 11. Jaroslavienė Jurgita. A Brief Analysis of the Lithuanian and Latvian Nasal Sonorants and their Velar Allophones. – III Круглийстол з мiжнародною участю «Сyчаснi тенденцii фонетичних дослiджень» (Current Trends in Phonetic Studies) (Ukraina, Kijevas, Kijevo Igorio Sikorskio politechnikos institutas, 2019-04-19).
 12. Jaroslavienė Jurgita, Aurelija Tamulionienė. Mokyklai aktualūs skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Forumas „Valstybinė kalba ir mokykla“ vyko 2019 m. balandžio 16 d. Lietuvių kalbos institute, Vilnius.
 13. Jaroslavienė Jurgita. Vowel Perception and Production in Standard Lithuanian in the Second Decade of the 21st Century. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltic Linguistic: New Perspectived and Methods“ vyko 2018 m. lapkričio 21–22 d. Norvegijoje (The Center for Advanced Study in Theoretical Linguistics, University of Tromsø campus, Norway).
 14. Jaroslavienė Jurgita. Perception of the Lithuanian Sounds Produced in a Natural Speech Flow and Isolation. – IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas (9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics) vyko 2018 m. liepos 23–27 d. Lietuvių kalbos institute ir Vilniaus universitete.
 15. Jaroslavienė Jurgita. Allophonic Variation of Lithuanian Monophthongs pronounced in CVC sequences, Words and Isolation. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems“ („Šiuolaikiniai fonetikos ir fonologijos tyrimai: metodai, aspektai ir problemos“) vyko  2018 m. gegužės 17–18 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Ryga, Latvija.
 16. Jaroslavienė Jurgita. IPA Symbol Equivalents for Lithuanian and Latvian Monophthongs („Lietuvių ir latvių kalbų monoftongų TFA simbolių atitikmenys“). – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „The Fourth St. Petersburg Winter Workshop on Experimental Studies of Speech and Language (Night Whites 2018)“ („Kalbėjimo ir kalbos eksperimentiniai tyrimai“)  vyko 2018 m. vasario 26–27 d. Sankt Peterburgo valstybiniame universitete, Sankt Peterburgas, Rusija.
 17. Jaroslavienė Jurgita, Danutė Liutkevičienė ir kt. Language variation as a factor of increasing language complexity and as a challenge for language policy. – Mokslinė apskritojo stalo diskusija vyko tarptautinėje konferencijoje „16th Annual Conference of EFNIL“ 2018 m. spalio 10–12 d. Amsterdame, Nyderlandai.
 18. Jaroslavienė Jurgita ir kt. Aspects of the Phonetics and Phonology. – Mokslinė apskritojo stalo diskusija vyko 2018 m. spalio 5 d. tarptautinėje konferencijoje „5de Gentse Colloquium over het Afrikaans“ Gento universitete, Gentas, Belgija.
 19. Jaroslavienė Jurgita. Dabartinių baltų kalbų vokalizmas kitų kalbų garsyno kontekste –Tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“ vyko 2017 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 20. Jaroslavienė Jurgita. Investigating the relationship between vowels pronounced in a natural flow of speech of the subdialect of Prienai – Mokslinis (biagiamasis) seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach VI“ vyko 2017 m. spalio 18 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 21. Jaroslavienė Jurgita. Garsų klasifikacijai reikšmingų terminų revizija: dabartinių baltų kalbų ir anglų kalbos atitikmenys – 4-oji tarptautinė konferencija „Vertimas: tapatumas, panašumas ir dermė“ vyko 2017 m. spalio 5–6 d. Vilniaus universitete, Vilniuje.
 22. Jaroslavienė Jurgita. Some remarks on terminology classifying Lithuanian vowels – IV tarptautinis lituanistų kongresas vyko 2017 m. gegužės 22–24 d. Vroclavo universitete, Lenkijoje.
 23. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. The set of distinctive acoustic features denoting voiced obstruents in Standard Lithuanian – 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“ vyko 2017 m. gegužės 11–12 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Rygoje, Latvija.
 24. Jaroslavienė Jurgita. Variation of vowel allophones in Standard Lithuanian and Eastern Kaunas subdialects – Mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach V“ vyko 2017 m. gegužės 10 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Rygoje, Latvija.
 25. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Innovative experimental research in contemporary Baltic languages: breaking the stereotypes – Tarptautinė mokslinė konferencija „Revitalizing Baltic linguistics in Bern“ („Naujas žvilgsnis į baltų kalbotyrą Berne“) vyko 2017 m. gegužės 5–9 d. Berne, Šveicarijoje.
 26. Jaroslavienė Jurgita. Šiuolaikiniai dabartinių baltų kalbų garsyno moksliniai tyrimai Lietuvoje ir Latvijoje – Tarptautinė mokslinė konferencija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“ vyko 2017 m. balandžio 6–7 d. Lietuvos edukologijos universitete, Vilniuje.
 27. Jaroslavienė Jurgita. Tarptautinė ir tradicinė lietuvių kalbos garsų klasifikacija: ypatumai ir skirtumai – Tarptautinė mokslinė konferencija „Tekstai ir žodžiai“ („Teksts un vārds“), skirta akademiko Janio Endzelyno 144-osioms gimimo metinėms, vyko 2017 m. vasario 22–23 d. Latvijos mokslų akademijoje, Rygoje.
 28. Jaroslavienė Jurgita. Word-initial consonant clusters in Lithuanian dialects: STR-type onset clusters – Mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach IV“ vyko 2017 m. vasario 22 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Rygoje, Latvija.
 29. Jaroslavienė Jurgita. Lyginamasis instrumentinis lietuvių bendrinės kalbos balsių kokybinių ir kiekybinių požymių tyrimas – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ vyko 2016 m. spalio 19–21 d. Vilniuje.
 30. Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė. «Палатальность и палатализация в современных балтийских языках: акустический анализ консонантов» – 8-oji tarptautinė mokslinė konferencija «Фонетика сегодня» („Fonetika šiandien“) vyko 2016 m. spalio 28–30 d. Maskvoje, V. V. Vinogradovo rusų kalbos institute.
 31. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. IPA equivalents of the Traditional Phonetic Alphabet for the Lithuanian phonemes – 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems“ vyko 2016 m. gegužės 12–13 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 32. Jaroslavienė Jurgita. Intrinsic prosodic phenomena in Standard Lithuanian and dialects – Mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach III“ vyko 2016 m. gegužės 11 d. Rygoje, Latvijos universiteto Latvių kalbos institute.
 33. Jaroslavienė Jurgita. Lyginamieji instrumentiniai giminingų kalbų balsyno tyrimai: ypatumai ir specifika – Prof. Arturo Uozuolo 52-oji tarptautinė mokslinė konferencija „Kalbos gramatinės ir leksinės sistemos variantiškumas (|| Grammatical and lexical variance in language system), skirta 115-osioms Editės Haucenbergos-Šturmos gimimo metinėms. Konferencija vyko 2016 m. kovo 17–18 d. Latvijos universitete, Rygoje. (Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje 52. prof. Artura Ozola starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“. Referātu tēzes. 2016. gada 17. un 18. martā. Rīga: Latvijas Universitāte, 2016, 26, ISBN 978-9934-18-128-3).
 34. Jaroslavienė Jurgita. Trumpųjų ir ilgųjų balsių kiekybinė opozicija dabartinėse baltų kalbose – XII tarptautinis baltistų kongresas. Sekcija: Dabartinių baltų kalbų fonetikos ir fonologijos tyrimai. Kongresas vyko Vilniaus universitete, 2015 m. spalio 28–31 d. Tezių prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt, Trumpųjų ir ilgųjų balsių kiekybinė opozicija dabartinėse baltų kalbose, ISBN 978-609-459-592-9.
 35. Jaroslavienė Jurgita. Giminingų kalbų garsyno tyrimo ypatumai– Tarptautinė konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“. Konferencija vyko 2015 m. spalio 26–27 d. Vilniuje.
 36. Jaroslavienė Jurgita. Kas moka, tas ir muziką užsako? Lyginamųjų instrumentinių tyrimų aktualumas ir nauda – Mokslinė jaunųjų tyrėjų stovykla „Užuovėjos 2015: kalbos mirtis ir prisikėlimas“, 2015 m. rugsėjo 17–20 d., Nida.
 37. Jaroslavienė Jurgita. Lietuvių kalbos izoliuotųjų ir rišliosios kalbos balsių kiekybė – Mokslinis seminaras pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013). Seminaras vyko 2015 m. liepos 7–8 d. Lietuvių kalbos institute, Vilniuje.
 38. Meiliūnaitė Violeta, Jurgita Jaroslavienė. XXI a. pradžios tarmių archyvo duomenų tvarkymo principai – Mokslinis seminaras Lietuvių kalbos institute Geolingvistikos centre vyko 2015 m. birželio 30 d.
 39. Jaroslavienė Jurgita. Ar šiandien egzistuoja bendrinės lietuvių kalbos tartis? – Bendrinės kalbos tyrimų centro mokslinis seminaras „Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tikrovė, iliuzija, siekinys“. Seminaras vyko 2015 m. gegužės 22 d. Vilniuje, Lietuvių kalbos institute.
 40. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Phonological classification of Lithuanian and Latvian consonants: variations and nuances – Tarptautinė mokslinė konferencija „Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods and problems“. Konferencija vyko 2015 m. gegužės 14–15 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 41. Jaroslavienė Jurgita. Methods for establishing phonemes and allophones in Standard Lithuanian – Mokslinis seminaras „Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach (II)“. Seminaras vyko 2015 m. gegužės 12 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 42. Jaroslavienė Jurgita. Criteria in establishing distinctive features of Lithuanian vowels and consonants – Mokslinis seminaras „Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“. Seminaras vyko 2015 m. vasario 26 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 43. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Latviešu un lietuviešu monoftongu klasifikācija– Tarptautinė mokslinė konferencija „Migration of cultures“ (Akademiko Jano Endzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti). Konferencija vyko 2015 m. vasario 23–24 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 44. Grigorjevs Juris, Jurgita Jaroslavienė. Lyginamieji dabartinių baltų bendrinių kalbų eksperimentiniai vokalizmo tyrimai. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“. Konferencija vyko 2014 m. spalio 30–31 d. Vilniaus universitete, organizatoriai LKI ir VU, Lietuva.
 45. Jaroslavienė Jurgita. Lietuvių ir latvių bendrinių kalbų tiriamoji medžiaga: tolesnė tyrimo metodika. – Mokslinis seminaras pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013). Seminaras vyko 2014 m. birželio 16–18 d. Vilniuje, Lietuvių kalbos institute.
 46. Jaroslavienė Jurgita. Dabartinių baltų bendrinių kalbų vokalizmo tyrimo metodika, aspektai ir specifika. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Baltų kalbos ir kultūros“. Konferencija vyko 2014 m. gegužės 8–9 d. Klaipėdoje, Lietuva.
 47. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Spectral characteristics of the Lithuanian vowels: some preliminary results of a new experimental research.– International scientific conference dedicated to the 100thanniversary of Dr. Alise Laua „Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems“. Konferencija vyko 2014 m. vasario 6–7 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute.
 48. Jaroslavienė Jurgita, Jolita Urbanavičienė. Preliminary acoustic analysis of the Lithuanian vowels and consonants. – Scientific seminar „Sound system of the contemporary Baltic languages: first data of the acoustic analysis“. Seminaras vyko 2014 m. vasario 5 d. Rygoje, LU Latvių kalbos institute, Latvija.
 49. Jaroslavienė Jurgita, Violeta Meiliūnaitė. Geolingvistikos tyrimai XXI a. pradžioje: duomenys ir pirmieji rezultatai. – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“. Konferencija vyko 2013 m. gruodžio 5–6 d. Vilniuje.
 50. Jaroslavienė Jurgita. Dabartinių baltų kalbų spektrinės garsų charakteristikos: tyrimo metodika ir perspektyvos – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos“ vyko 2013 m. spalio 25 d., Lietuvių kalbos institutas ir Vilniaus universitetas, Vilnius, Lietuva.
 51. Jaroslavienė Jurgita. Dėl dabartinių baltų kalbų nosinių sonantų (eksperimentinis tyrimas). – Tarptautinė mokslinė konferencija akademiko Jano Endzelyno 140 gimimo metinėms paminėti (Akadēmiķa Jāņa Endzelīna 140. dzimšanas dienas atceres starptautiska zinātniskā konference) „Baltu valodas: vēsture un aktuālie procesi“, 2013 m. vasario 21–22 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga, Latvija.
 52. Jaroslavienė Jurgita. Tarminės ypatybės rytinių kauniškių šnektose. – Tarptautinė mokslinė konferencija „Geolingvistikos ir sociolingvistikos polilogas XXI amžiuje“ vyko 2012 m. gruodžio 6–7 d., Vilniaus universiteto Kauno humanitarinis fakultetas, Kaunas, Lietuva.
 53. Jaroslavienė Jurgita. Nosinių sonantų spektro apžvalga. – Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija, Vilniaus universitetas, 2012 m. spalio 18–20 d., Pranešimų tezės. Vilnius: Vilniaus universiteto leidykla, 2012, p. 26-27.
 54. Jaroslavienė Jurgita. Kai kurių dvibalsinių galūnių priegaidės Prienų šnektoje – Mokslinė konferencija „Kalba ir jos tyrimo aspektai“. Konferencija vyko 2011 m. lapkričio 24–25 d., Tezės. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2011.
 1. Prisidėta prie nuotolinio tarptautinio „Europos kalbų tinklo (2019–2021)“ Baltijos šalių seminaro European Language Grid (ELG) Workshop of Baltic Countries organizavimo. Lietuvių kalbos institutas, Vilnius (2020-09-21).
 2. Prisidėta prie naujausių Lietuvių kalbos instituto leidinių pristatymo renginio „Šiuolaikiniai baltų kalbotyros metodai“ organizavimo, Vilniaus knygų mugė, 2020-02-21.
 3. [Organizacinio komiteto pirmininkė] 2019 m. spalio 3–4 d. vyko 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas. Renginio vieta: Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Nuorodos į konferencijos puslapį lietuvių ir anglų kalba: http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/, http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/#1551181681331-39713841-7c01, programa: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/Programa_Programme.pdf, tezės: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf 
 4. [Organizacinio komiteto narė] 2019 m. rugsėjo 8–12 d. vyko „Europos kalbų atlaso“ (ALE) simpoziumas, 52-asis redakcinės kolegijos susitikimas. Lietuvių kalbos institutas, Vilnius; organizacinio komiteto narė, nuoroda į konferencijos puslapį lietuvių ir anglų k.: http://lki.lt/europos-kalbu-atlaso-ale-simpoziumas-52-asis-redakcines-kolegijos-susitikimas/, programa: http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/08/Programa-EU.pdf
 5. [Sekretoriato pirmininkė ir bendraorganizatorė] 2018 m. liepos 23–27 d. vyko 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics („IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas“). Renginio vieta: Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas. Informacija lietuvių k. http://sidg2018.mozello.lt/, http://sidg2018.mozello.lt/home/, informacija anglų k.: http://sidg2018.mozello.lt/home/
 6. [Organizacinio komiteto narė] 2018 m. rugsėjo 27–28 d. vyko 25-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Variantiškumas kalbose ir jų atmainose“ (25th international conference of Jonas Jablonskis „Variation Across Languages and their Varieties“). Renginio vieta: Vilniaus universitetas, Vilnius. Nuoroda į renginio puslapį: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/lt/, http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/en/. Tezės: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Varianti%C5%A1kumas-kalbose-ir-j%C5%B3-atmainose_tez%C4%97s.pdf.
 7. [Organizacinio komiteto pirmininkė] 2017 m. spalio 19–20 d. vyko tarptautinė profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“. Renginio vieta: Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 8. [Organizacinio komiteto narė] 2017 m. balandžio 20–21 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Anatolijaus Nepokupno (1932–2006) 85 gimimo metų sukakčiai paminėti „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 9. [Organizacinio komiteto pirmininkė] 2017 m. spalio 18 d. vyko tarptautinis mokslinis (biagiamasis) seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach VI“. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 10. [Organizacinio komiteto narė] 2017 m. vyko tarptautinė mokslinė konferencija „Naujas požiūris į leksikografijos istoriją ir teoriją“. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 11. [Organizacinio komiteto pirmininkė] 2017 m. gegužės 10 d. vyko mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach V“. Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Ryga.
 12. [Organizacinio komiteto pirmininkė] 2017 m. vasario 22 d. vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach IV“. Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Ryga.
 13. [Organizacinio komiteto pirmininkė] 2016 m. spalio 19–21 d. vyko tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“. Vilnius, Lietuvių kalbos institutas.
 14. [Organizacinio komiteto narė] 2016 m. gegužės 11 d. vyko tarptautinis mokslinis seminaras „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach III“. Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Ryga.
 15. [Bendraorganizatorė] 2015 m. vasario 26 d. Lietuvių kalbos instituto vardu kartu su LU Latvių kalbos institutu surengė tarptautinį mokslinį seminarą „Phonetics and phonology of the contemporary standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“, kuris vyko Latvių kalbos institute, Rygoje.
 16. [Bendraorganizatorė] 2015 m. gegužės 12 d. Lietuvių kalbos instituto vardu kartu su LU Latvių kalbos institutu surengė tarptautinį mokslinį seminarą „Phonetics and phonology of the contemporary standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach II“, kuris vyko Latvių kalbos institute, Rygoje.
 17. [Bendraorganizatorė] 2015 m. XII tarptautinio baltistų kongreso sekcijos Dabartinių baltų kalbų fonetikos ir fonologijos tyrimai organizatorė (kartu su dr. Juriu Grigorjevu). Kongresas vyko Vilniuje, Vilniaus universitete, 2015 m. spalio 28–31 d.
 18. [Organizatorė] 2015 m. mokslinio seminaro pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013) organizatorė, seminaras vyko 2015 m. liepos 7–8 d. Lietuvių kalbos institute.
 19. [Organizatorė] 2014 m. vasario 5 d. Latvijos universiteto Latvių kalbos institute, Rygoje, surengė mokslinį seminarą pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013) „Sound system of the contemporary Baltic languages: first data of the acoustic analysis“.
 20. [Organizatorė] 2014 m. mokslinio seminaro pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013) organizatorė, seminaras vyko 2014 m. birželio 16–18 d. Lietuvių kalbos institute.
 21. [Organizatorė] 2014 m. – mokslinio seminaro pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013) organizatorė, seminaras vyko 2014 m. spalio 27–29 d. Lietuvių kalbos institute.
 22. [Organizacinio komiteto narė] 2014 m. dalyvavo organizuojant tarptautinę mokslinę konferenciją (LKI KIDS kartu su VU) prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“. Konferencija vyko 2014 m. spalio 30–31 d. Vilniaus universiteto Filologijos fakultete, Vilnius.
 23. [Organizacinio komiteto narė] 2013 m. dalyvavo organizuojant pirmąją lietuvių tarmėms skirtą parodą „Lietuvių tarmėtyros dokumentika“. Paroda vyko 2013 m. gegužės 28–birželio 11 d. Lietuvos mokslų akademijos Vrublevskių bibliotekoje, Vilnius. 
 24. [Organizatorė]  2013 m. spalio 22–24 d. Lietuvių kalbos institute surengė mokslinį seminarą pagal LMT finansuojamą Mokslininkų grupių projektą „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (Nr. MIP-081/2013).
 25. [Organizacinio komiteto pirmininkė] 2013 m. vadovavo organizaciniam komitetui rengiant tarptautinę mokslinę konferenciją (LKI KIDS kartu su VU) prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos“. Konferencija vyko 2013 m. spalio 25 d. Lietuvių kalbos institute, Vilnius.
 26. [Organizacinio komiteto narė] 2013 m. dalyvavo organizuojant tarptautinę tarpdalykinę mokslinę konferenciją „XXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“. Konferencija vyko 2013 m. gruodžio 5–6 d. Vilniuje.
 27. Kt.
 1. Nuo 2020 m. dalyvauja COST (European Cooperation in Science and Technology) programos „Language in The Human-Machine Era“ (LTHME) veikloje (vadovė dr. Albina Auksoriūtė).
 2. Nuo 2019 m. Lietuvių kalbos institutas (atsakingieji koordinatoriai dr. Danutė Liutkevičienė, dr. Aurelija Gritėnienė, dr. Jurgita Jaroslavienė) stebėtojo teisėmis dalyvauja tarptautiniame Europos leksikografų infrastruktūros projekte ELEXIS (European Lexicographic Infrastructure: Opening up dictionaries and lexicographic resources). Prieiga internete: https://elex.is/portfolio-item/lki/. Daugiau informacijos: https://elex.is/observers/, https://www.facebook.com/elexis.official/ ir https://elex.is/.
 3. 2019 m. gauta LMT parama mokslo renginiui „26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija „Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas“ organizuoti (skyrimo sut. nr. S-MOR-19-22 / SK-17). Projekto paraiškos ir projekto ataskaitos rengėjos dr. Danutė Liutkevičienė, dr. Jurgita Jaroslavienė.
 4. 2019 m. vadovavo LMT finansuojamam sklaidos projektui „Kolektyvinės 2-jų dalių mokslo monografijos „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje“, 1 knyga, 2 knyga (su garsine medžiaga) išmanioji el. leidyba“ (Nr. P-LIP-19-75).
 5. 2019 m. dalyvavo Valstybinė lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų programą (kodas 2.1) finansuojamame projekte „Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai“ (K-1/2018). Projekto vadovė dr. Jolita Urbanavičienė.
 6. Nuo 2018 m. (iki 2021 m.) dalyvauja projekte „Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. Kalba)“ (Nr. 02.3.1-CPVA-V-527-01-0006). Projektas finansuojamas 2014-2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ lėšomis. 
 7. Nuo 2017 m. vadovauja ir dalyvauja įgyvendinant ilgalaikę institucinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2017–2021 m. programą „Fundamentalieji ir taikomieji šiuolaikinės bendrinės lietuvių kalbos pokyčių bei inovacijų tyrimai ir sklaida“.
 8. 2017–2018 m. dalyvavo įgyvendinant ilgalaikę institucinę mokslinių tyrimų ir eksperimentinės (socialinės, kultūrinės) plėtros 2017–2021 m. programą „XXI amžiaus tarmėtyros modelio kūrimas ir taikomieji regioninio variantiškumo tyrimai“. Programos vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.
 9. 2015–2016 m. dalyvavo įgyvendinant ilgalaikę 2012–2016 m. programą „Fundamentiniai ir taikomieji lietuvių kalbos leksikos, leksinės semantikos ir terminologijos tyrimai“, nuo 2015 m. šios programos vadovė.
 10. 2012–2016 m. dalyvavo įgyvendinant ilgalaikę 2012–2016 m. programą „Kalbos variantai: fundamentiniai ir taikomieji geolingvistikos ir sociolingvistikos tyrimai“. Programos vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.
 11. 2013–2015 m. vadovavo Mokslininkų grupių projektui „Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (LMT projekto finansavimo sutarties Nr. MIP-081/2013).
 12. 2014 m. dalyvavo VLKK finansuojamame projekte (mokslinė redaktorė) „Knygos „Rytų aukštaičiai panevėžiškiai“ (su kompaktine plokštele) leidyba“ („Lietuvių kalbos tarmės mokyklai“). Projekto vadovė dr. Asta Leskauskaitė.
 13. 2012–2013 m. vadovavo LMT finansuojamam sklaidos projektui „Lazūnų šnektos tekstų ir kompaktinės plokštelės leidyba“ (Nr. LIT-12506) pagal Nacionalinę lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą.
 14. 2011–2014 m. dalyvavo projekte „Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida“ (projekto Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028) pagal ES programą Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai (Visuotinė dotacija). Projekto vadovė prof. dr. Danguolė Mikulėnienė.
 15. 2011–2012 m. dalyvavo projekte „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas“ (leksikos duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir garso duomenų Tarmių archyvui). Projekto vadovė dr. Jolita Urbanavičienė.
 16. 2011 m. dalyvavo projekte (redaktorė, korektorė) „J. Aleksandravičiaus „Kretingos tarmės žodyno“ leidyba“. Projekto vadovė dr. Daiva Vaišnienė. Žodyno leidybą rėmė LMT, žodyno rengimą rėmė VLKK.
 17. 2010 m. dalyvavo projekte (korektorė) „Dieveniškių šnektos žodyno 2 dalies rengimas spaudai ir leidybai“. Žodyno antrojo tomo leidybą rėmė LMT pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą. Žodyno antrojo tomo rengimą rėmė VLKK pagal Valstybinės kalbos vartojimo ir ugdymo 1996-2005 metų programą.
 18. 2010 m. dalyvavo projekte (redaktorė) „Zietelos šnektos tekstų 2 dalies leidyba“. Knygos ir kompaktinės plokštelės leidybą iš dalies rėmė LMT pagal Nacionalinės lituanistikos plėtros 2009–2015 m. programą.
 1. Jaroslavienė Jurgita, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. [26-osios tarptautinės mokslinės Jono Jablonskio konferencijos Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas apžvalga] – Gimtoji kalba 11 (629), 2019, 26–29. ISSN 0868-5134.
 2. Jaroslavienė Jurgita, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. [Apžvalga] Kalbinė įvairovė šiuolaikiniame pasaulyje: kalbos galia ir prestižas – Bendrinė kalba 92, 2019. Prieiga internete: http://journals.lki.lt/bendrinekalba, žurnalo DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92, straipsnio DOI: doi.org/10.35321/bkalba.2019.92.08. ISSN 2351-7204.
 3. Judžentytė-Šinkūnienė Gintarė, Jurgita Jaroslavienė. [Apžvalga] 26-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija – Baltistica 54 (1), 2019, 188–192. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2391, straipsnio DOI: 10.15388/baltistica.54.1.2391. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045.
 4. [Parengta tezių knyga] The 26th international scientific conference of Jonas Jablonskis “Linguistic Diversity in the Modern World: Language Power and Prestige”, Vilnius, October 3–4, 2019. Book of Abstracts. Editors: Agnė Aleksaitė, Jurgita Jaroslavienė, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2019, 108 p. ISBN 978-609-411-236-2(e-book). [E-book is available on: http://lki.lt/26-oji-tarptautine-moksline-jono-jablonskio-konferencija/, http://lki.lt/wp-content/uploads/2019/09/E-book-of-Abstracts-2019.pdf]
 5. [Parengė Jurgita Jaroslavienė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbų ir tarmių transformacijos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 2018 m. rugsėjo Nr. 9 (615), 2018, p. 31–32. ISSN 0868–5134.
 6. Jolita Urbanavičienė, Jurgita Jaroslavienė. Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“. – Baltistica 53(1), 2018, p. 143–147. ISSN 0132–6503. DOI: 10.15388/Baltistica.53.1.2334. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2334
 7. 9th Congress of the International Society for Dialectology and Geolinguistics, Lithuania, Vilnius, 23–27 July, 2018. Abstracts. Edited by D. Kardelytė-Grinevičienė, J. Jaroslavienė, A. Aleksaitė, A. Girdzijauskaitė. Vilnius: Institute of the Lithuanian Language, 2018. ISBN 978-609-411-217-1 (e-book). Prieiga internete: http://sidg2018.mozello.lt/progra/abstracts/, http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/
 8. Variation Across Languages and their Varieties, 25th International Scientific Conference of Jonas Jablonskis (27-28 September, 2018). Book of abstracts. Vilniaus universitetas, 2018. [Leidinio sudarytoja / Editor Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė. Leidinio redaktorės / Text editors: Agnė Aleksaitė, Jurgita Jaroslavienė, Erika Jasionytė-Mikučionienė, Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė]. ISBN 978-609-07-0002-0 Prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2016/04/Variantiškumas-kalbose-ir-jų-atmainose_tezės.pdf
 9. [Parengė Jurgita Jaroslavienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Kalbų ir tarmių transformacijos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11 (605), 2017, p. 25–27. ISSN 0868–5134.
 10. [Parengė Jurgita Jaroslavienė, Nadežda Morozova] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“ apžvalga. – Gimtoji kalba 6 (600), 2017, p. 28–29. ISSN 0868–5134.
 11. [Parengė Jurgita Jaroslavienė, Jolita Urbanavičienė] Mokslinės konferencijos „Naujas požiūris į leksikografijos istoriją ir teoriją“ apžvalga. – Gimtoji kalba 1 (595), 2017, p. 25–26. ISSN 0868–5134.
 12. [Parengė Jurgita Jaroslavienė, Agnė Čepaitienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11 (593), 2016, p. 27–29. ISSN 0868–5134.
 13. [Parengė || Edited by Jurgita Jaroslavienė, Agnė Čepaitienė, Daiva Kardelytė-Grinevičienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti „Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“ pranešimų tezės, Lietuvių kalbos institutas, P. Vileišio g. 5, Vilnius, 2016 m. spalio 19–21 d. || Abstracts of the International scientific conference dedicated to the 80thanniversary of birth of professor Aleksas Girdenis (1936–2011) „Transformations of contemporary Baltic languages and dialects“, Institute of the Lithuanian Language, P. Vileišio st. 5, Vilnius, 19th–21st October 2016. ISBN 978-609-411-173-0 (elektroninis leidinys || online edition). Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2017/06/A.Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZES_2016.pdf
 14. [Parengė Jurgita Jaroslavienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti „Baltų kalbų fonetika ir fonologija“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11 (569), 2014, p. 31–32, ISSN 0868-5134.
 15. Jurgita Jaroslavienė. Trečioji Profesoriaus Alekso Girdenio atminimo konferencija. – Baltistica 49 (2), 2014, p. 374–376, ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. DOI: 10.15388/baltistica.49.2.2232. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2232.
 16. [Parengė Jurgita Jaroslavienė] Tarptautinės mokslinės konferencijos prof. Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti „Sakytinės kalbos tyrimai: aspektai, problemos ir perspektyvos“ apžvalga. – Gimtoji kalba 11 (557), 2013, p. 24–25, ISSN 0868-5134.
 17. [Parengė Jurgita Jaroslavienė] Pirmosios lietuvių tarmėms skirtos parodos „Lietuvių tarmėtyros dokumentika“ apžvalga. – Gimtoji kalba 6 (552), 2013, p. 28, ISSN 0868-5134.
 1. Jaroslavienė Jurgita. Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai: jų įvairovė, panaudos galimybės ir iššūkiai. – Pranešimas praktiniame seminare Klaipėdos r. žurnalistams „COVID-19 ir žiniasklaida: profesiniai, technologiniai ir kiti iššūkiai“ (Klaipėda, 2020-10-23).
 2. Jaroslavienė Jurgita. Kalbos tvarkybos ypatumai Europos šalyse. – Pranešimas Lietuvos savivaldybių kalbos tvarkytojų susitikime-konferencijoje Drevernoje (2020-09-11). Daugiau informacijos: https://www.klaipedos-r.lt/index.php?3012004555, http://www.gyvenimas.eu/2020/09/18/valstybines-kalbos-puoseletojai-apie-kalbos-aktualijas-diskutavo-mazosios-lietuvos-istabiame-kampelyje-drevernoje/
 3. Jaroslavienė Jurgita. Pranešimas Lietuvių kalbos dienų proga „Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai ir el. paslaugos: paieškos galimybės ir nauda“.  – 2020 m. kovo 6 d., Jurbarkas. Vyko diskusija „Ar lietuvių kalba turi ateitį?“
 4. (interviu, kalbino Karolina Baltmiškė). Jurgita Jaroslavienė: Lietuvių kalbos institutas yra toji ypatingos nacionalinės svarbos institucija, reikšmingai prisidedanti prie kalbos puoselėjimo. – Mano kraštas, rubrika Mano kalba, 2020. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-lietuviu-kalbos-institutas-yra-toji-ypatingos-nacionalines-svarbos-institucija-reiksmingai-prisidedanti-prie-kalbos-puoselejimo
 5. (interviu, kalbino Karolina Baltmiškė). Jurgita Jaroslavienė: Tarptautinis bendradarbiavimas primena, kad kiekviena tauta unikali savo kalba. – Mano kraštas, rubrika Mano kalba, 2020. Prieiga internete: https://www.manokrastas.lt/straipsnis/jurgita-jaroslaviene-tarptautinis-bendradarbiavimas-primena-kad-kiekviena-tauta-unikali-savo-kalba-
 6. Jaroslavienė, Jurgita, Urbanavičienė, Jolita ir kt. Šiuolaikiniai baltų kalbotyros metodai: naujausių LKI leidinių pristatymas (Vilnius: Vilniaus knygų mugė, 2020-02-21). Pristatytos serijos „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje“ elektroninės monografijos: Jurgita Jaroslavienė, Juris Grigorjevs, Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis tyrimas“ ir Jolita Urbanavičienė, Inese Indričāne, Jurgita Jaroslavienė, Juris Grigorjevs „Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Priebalsių instrumentinis tyrimas“.
 7. Jaroslavienė Jurgita. Aktualūs lietuvių kalbos skaitmeniniai ištekliai. – Pranešimas praktiniuose lietuvių kalbos kursuose seminare Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos darbuotojams (Vilnius, Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija, 2019 05 24).
 8. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė (interviu). Žodynai, vietovardžių, tautosakos duomenų bazės bus bendrame tinkle. – BNS, 2018 09 02. Prieiga internete: https://www.alfa.lt/straipsnis/50321494/zodynai-vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle
 9. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė (interviu). Žodynai, vietovardžių, tautosakos duomenų bazės bus bendrame tinkle. – 15min.lt, 2018 09 02. Prieiga internete: https://www.15min.lt/naujiena/aktualu/lietuva/zodynai-vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle-56-1023440
 10. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė (interviu). Žodynai, vietovardžių, tautosakos duomenų bazės bus bendrame tinkle. – BNS, 2018 09 02. Prieiga internete: https://www.lrt.lt/naujienos/kultura/26/225463/zodynai-vietovardziu-tautosakos-duomenu-bazes-bus-bendrame-tinkle
 11. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė, Loreta Vaičiulytė-Semėnienė, Dalia Jurgaitytė (interviu). Lietuvių kalbs keliauja į internetą ir skaitmeninę erdvę. – 15min.lt, 2018 09 28. Prieiga internete: https://www.15min.lt/verslas/naujiena/galimybes/lietuviu-kalba-keliauja-i-interneta-ir-skaitmenine-erdve-991-1035100
 12. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė (interviu). Lietuvių kalba netrukus taps lengvesnė: internete kuria patogią sistemą – delfi.lt, 2018 08 24. Prieiga internete: https://www.delfi.lt/projektai/suprasti-interneta/lietuviu-kalba-netrukus-taps-lengvesne-internete-kuria-patogia-sistema.d?id=78879667
 13. Miliūnaitė Rita, Jurgita Jaroslavienė. Dalyvavimas Seimo narės Aušros Papirtienės surengtoje spaudos konferencijoje Seime „Ar Lietuva liks kalbos technologijų paraštėse?“ (2018 10 04). Informacijos prieiga internete: https://www.lrs.lt/sip/portal.show?p_r=15258&p_k=1&p_event_id=9666, taip pat http://alkas.lt/2018/10/04/spaudos-konferencija-ar-lietuva-liks-kalbos-technologiju-parastese-tiesiogine-transliacija/
 14. Jaroslavienė Jurgita. Administracinės kalbos ištekliai internete. – Pranešimas 2017-03-16 ir 2017-04-07 Finansų ministerijos mokymo centre seminare „Administracinė kalba ir jos vartosena dokumentuose. Viešoji komunikacija“.
 15. Jaroslavienė Jurgita. Paskaitos Lietuvių kalbos kultūros metų proga 2017-04-26 Vilniaus Abraomo Kulviečio klasikinėje gimnazijoje vyresniųjų klasių mokiniams.
 16. Jaroslavienė Jurgita. Kaip sėkmingai tapti raštingesniems šiandien ir rytoj? – Pranešimas 2017-03-07 renginyje „Sava kalba saugo valstybę“, skirtame Lietuvių kalbos kultūros metams, Panevėžio kolegija, Panevėžys.
 17. Jaroslavienė Jurgita. Gimtosios kalbos ištekliai internete: aktualijos ir įvairovė. – Pranešimas 2017-03-07 seminare „Gimtoji kalba gaivina, vienija, stiprina“, skirtame Lietuvių kalbos dienoms ir Lietuvių kalbos kultūros metams, Panevėžio Gabrielės Petkevičaitės-Bitės viešoji biblioteka, Panevėžys.
 18. Jaroslavienė Jurgita. Bendrinė lietuvių kalba šiandien: su raštingumu ir jo samprata susijusių tyrimų apžvalga. – Vieša paskaita-seminaras Lietuvių kalbos dienų proga Kėdainiuose 2016 m. kovo 2 d.
 19. Jaroslavienė Jurgita. Bendrinė lietuvių kalba šiandien: tarties ir raštingumo sąsajos. – Vieša paskaita-seminaras Lietuvių kalbos dienų proga Švenčionyse 2016 m. vasario 23 d.
 20. Jaroslavienė Jurgita, Aurelija Tamulionienė. Naujausi skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. – Pranešimas 2016-11-18 ir 2016-11-25 LR Seime seminare „Administracinė kalba ir jos vartosena: aktualijos ir naujovės“.
 21. Jaroslavienė JurgitaJolita Urbanavičienė. Lietuvių ir latvių bendrinių kalbų vokalizmas: lyginamoji kokybinių ir kiekybinių požymių analizė. – Vieša paskaita Lietuvių kalbos institute, 2015 m. gruodžio 16 d.
 22. Urbanavičienė Jolita, Jurgita Jaroslavienė. Dabartinių baltų kalbų konsonantizmo skiriamieji akustiniai ir artikuliaciniai požymiai. – Vieša paskaita Lietuvių kalbos institute, 2015 m. gruodžio 16 d.
 23. Jaroslavienė Jurgita. Pereiginių regionų išskirtinumas: kaip pažinti Priedzūkį? – Etnografinių regionų metais skaitytas pranešimas kvalifikacijos tobulinimo seminare „Lietuvos etnografiniai regionai: požymiai, gyvybingumas, perspektyvos“, 2015 m. lapkričio 4 d., Vilnius.
 24. Jaroslavienė Jurgita. Knygos „XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas“ pristatymas. – Vieša paskaita skaityta Tarmių metams apibendrinti, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla, 2014 m. balandžio 5 d.
 25. Jaroslavienė Jurgita. Lietuvių kalbos tarmių gyvybingumas XXI a. pradžioje. – Vieša paskaita skaityta Tarmių metams apibendrinti, Vilniaus Abraomo Kulviečio vidurinė mokykla, 2014 m. balandžio 4 d.
 26. Jaroslavienė Jurgita. Tarmių paveldas: kaupiame, saugome, dalijamės. – Viešas pranešimas skaitytas Tarmių metams skirtame renginyje 2013 m. spalio 11 d. Kėdainių krašto muziejuje, Kėdainiai.
 27. Jaroslavienė JurgitaNijolė Tuomienė. „Lazūnų šnektos tekstai“, serija „Tarmių tekstynas“ (su kompaktine plokštele), Lietuvių kalbos institutas, 2013 – Pristatyta knyga Vilniaus knygų festivalyje 2013 m. rugsėjo 13 d.
 28. Jaroslavienė Jurgita. Kaip saugome ir kur rasti tarmių duomenis. – Viešas pranešimas skaitytas Vilniaus knygų festivalyje 2013 m. rugsėjo 13 d.
 29. Jaroslavienė Jurgita. Tarmės raida ar nykimas? – Vieša paskaita skaityta Tarmių metais, 2013 m. kovo 27 d., kvalifikacijos tobulinimo seminare „Tarmės – paplitimas, reikšmė, išsaugojimas“, Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras, Vilnius.
 30. Tarmių metams skirtame renginyje 2012 m. gruodžio 13 d. skaityti 3 vieši pranešimai tema „Lietuvių kalbos tarmės“ lituanistams mokytojams ir mokiniams Troškūnų Kazio Inčiūros vidurinėje mokykloje, Žiedonių k., Troškūnų sen., Anykščių r.
 31. Tarmių metams skirtame renginyje, 2012 m. gruodžio 14 d. skaityti 2 vieši pranešimai tema „Lietuvių kalbos tarmės“ lituanistams mokytojams ir mokiniams Svėdasų Juozo Tumo-Vaižganto gimnazijoje, J.Tumo-Vaižganto g. 105, Svėdasai, Anykščių r.

Other Members