J.U_internetui

dr. Jolita Urbanavičienė

vyresnioji mokslo darbuotoja

Eksperimentinės fonetikos ir fonologijos tyrėja

ORCID id: https://orcid.org/0000-0002-5514-2263

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

1991–1997 m. studijavo Vilniaus universitete, 1998–2005 m. – Vytauto Didžiojo universitete. 

2006 m. Vytauto Didžiojo universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Svirkų šnektos (rytų aukštaičių vilniškių) fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija (vadovas – prof. habil. dr. Aleksas Girdenis).

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 1994 m.: 1994–1997 m. – laborante, 1997–2007 m. – jaunesniąja mokslo darbuotoja, 2007–2011 m. – mokslo darbuotoja, nuo 2011 m. – vyresniąja mokslo darbuotoja.

Mokslinių tyrimų sritys: eksperimentinė fonetika, kalbos akustika, fonologija, leksikografija, geolingvistika, sociolingvistika.

Nuo 2018 m. SIDG (International Society for Dialectology and Geolinguistics) narė (http://www.geo-linguistics.org/).

 1. Jaroslavienė Jurgita, Grigorjevs Juris, Urbanavičienė Jolita, Indričāne Inese 2019: Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Balsių ir garsų sąveikos instrumentinis tyrimas: kolektyvinė monografija = Sounds of the Baltic languages in the early 21st century: an experimental study of vowels and coarticulation, sud. J. Jaroslavienė, J. Urbanavičienė; moksl. red. J. Jaroslavienė, J. Urbanavičienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 317 p. (Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje; kn. 1). ISBN 978-609-411-251-5. DOI: 10.35321/e-pub.1.baltu-garsynas. 
 2. Urbanavičienė Jolita, Indričāne Inese, Jaroslavienė Jurgita, Grigorjevs Juris 2019: Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje: Priebalsių instrumentinis tyrimas: kolektyvinė monografija = Sounds of the Baltic languages in the early 21st century: an experimental study of consonants, sud. J. Urbanavičienė, J. Jaroslavienė; moksl. red. J. Urbanavičienė, J. Jaroslavienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 370 p. (Baltų kalbų garsynas XXI a. pradžioje; kn. 2). ISBN 978-609-411-252-2. DOI: 10.35321/e-pub.2.baltu-garsynas. 
 3. Mikulėnienė Danguolė, Urbanavičienė Jolita ir kt. 2014: XXI a. pradžios lietuvių tarmės: geolingvistinis ir sociolingvistinis tyrimas (žemėlapiai ir jų komentarai): kolektyvinė monografija, Vilnius: Briedis, 464 p.: iliustr., žml. ISBN 978-9955-26-468-2.
 4. Urbanavičienė Jolita 2010: Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 366, [2] p.: iliustr. (Opera linguistica Lithuanica / Lietuvių kalbos institutas, ISSN 1648-3316; 12).
 1. Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai: straipsnių rinkinys, sud. J. Urbanavičienė, R. Petrokienė, Vilnius: Baltijos kopija, 2018, 392 p. ISSN 2538-9211. ISBN 978-609-411-221-8. (Įvadas, pratarmė, priedai).
 1. Urbanavičienė Jolita 2019: Palatalization of consonants in Standard Lithuanian from the viewpoint of acoustic phonetics. – Buletin ştiinţific, seria A, Fascicula Filologie = Scientific Bulletin, A Series, Philology Fascicle 28(1), 103–118. ISSN 1583-1264. DOI: 10.37193/BSFF.2019.28.09.
 2. Urbanavičienė Jolita 2019: Картотека «Словаря литовского языка» – развитие и перспективы = Card index of the Dictionary of Lithuanian Language – past and present challenges. – Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу: матерiали V Мiжнародноï науково-практичноï конференцiï, Луцьк: Луцький iинститут розвитку людини унiверситету «Украïна», 18–27.
 3. Urbanavičienė Jolita 2019: Consonants of the lithuanian language in IPA context: identification problems. – Сучасні тенденції фонетичних досліджень: Збірник матеріалів ІІІ Круглого столу з міжнародною участю (19 квітня 2019 р.), Київ: Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського, 45–49. ISBN 978-966-622-936-9. Prieiga internete: https://ktppfm.kpi.ua/sites/default/files/img/_%D0%9A%D1%80%D1%83%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D1%82%D1%96%D0%BB_2019.pdf.
 4. Урбанавичене Йолита 2018: Геолингвистическая ситуация восточноаукштайтских виленских поддиалектов Литвы в начале XXI века (по данным трёх поколений). – Актуальнı проблеми сучасної освıти та науки в контекстı євроıнтеграцıйного поступу, Луцьк: Вежа-Друк, 47–53. УДК 81ʼ28(474.5).
 5. Urbanavičienė Jolita 2018: Baltų *ā, *ē diftongizacija vidurinės ir jaunesniosios kartos rytų aukštaičių vilniškių kalboje. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai: straipsnių rinkinys, sud. J. Urbanavičienė, R. Petrokienė, Vilnius: Baltijos kopija, 59–82. ISSN 2538-9211. ISBN 978-609-411-221-8.
 6. Indričāne Inese, Urbanavičienė Jolita 2017: Latviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu /k/, /g/ kontekstuālie varianti: akustiskais raksturojums (salīdzinājumā ar lietuviešu valodas eksplozīvajiem slēdzeņiem /kj/, /gj/ un /k/, /g/). – Baltu filoloģija 26(1), 33–72. ISSN 1691-0036. Prieiga internete: https://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BF/BF26-1/BF-26-1-Indricane_Urbanaviciene.pdf.
 7. Urbanavičienė Jolita, Indričāne Inese 2016: Dabartinių baltų kalbų pučiamieji priebalsiai ir afrikatos: akustinių požymių lyginamoji analizė. – Acta Linguistica Lithuanica 75, 46–77. ISSN 1648-4444.
 8. Urbanavičienė Jolita, Indričāne Inese 2016: Lietuvių ir latvių kalbų uždarumos priebalsiai: sprogimo fazės trukmė ir FFT spektrai. – Žmogus ir žodis. Didaktinė lingvistika 18(1), 46–79. ISSN 1392-8600, eISSN 1822-7805. DOI: doi.org/10.15823/zz.2016.3.
 9. Urbanavičienė Jolita 2015: Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių priegaidžių instrumentinis tyrimas. – Tarmės – Europos tautų kultūros paveldas / Dialects – cultural heritage of Europena Nations: mokslo straipsnių rinkinys, Vilnius: Mykolo Romerio universitetas, 276–302. ISBN 978-9955-19-766-9. Prieiga internete: http://ebooks.mruni.eu/product/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-cultural-heritage-european-nations.
 10. Indričāne Inese, Urbanavičienė Jolita 2015: Latviešu un lietuviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums. – Baltu filoloģija XXIV(1), 51–87. ISSN 1691-0036. ISBN 978-9934-18-008-8. Prieiga internete: http://www.lu.lv/fileadmin/user_upload/lu_portal/apgads/PDF/BFXXIV_1_.pdf.
 11. Indričāne Inese, Urbanavičienė Jolita 2015: Lietuvių ir latvių kalbų trankieji priebalsiai: lokuso lygčių rezultatai. – Baltistica 50(2), 261–293. ISSN 0132-6503, eISSN 2345-0045. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/113/showToc.
 12. Urbanavičienė Jolita 2014: Rytų aukštaičių vilniškių fonetikos transponavimo problemos. – Leksikografija ir leksikologija 4, 103–119. ISBN 978-609-411-137-2. 
 13. Urbanavičienė Jolita 2014: Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: sinchroninis Saussure’o ir Fortunatovo dėsnis. – Taikomoji kalbotyra 61–32. ISSN 2029-8935. Prieiga internete: www.taikomojikalbotyra.lt.
 14. Urbanavičienė Jolita 2014: Rytų ir pietryčių vilniškių kalbinės nuostatos. – Acta Linguistica Lithuanica LXX, 63–81. ISSN 1648-4444. Prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/index.php?option=com_content&view=article&id=907&Itemid=33.
 15. Urbanavičienė Jolita 2013: Rytų aukštaičių vilniškių mišriųjų dvigarsių [il], [ir], [ul], [ur] priegaidės: audicinis tyrimas. – Baltistica 48(1), 37–55. ISSN 0132-6503. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/107/showToc.
 16. Urbanavičienė Jolita 2012: Kamojų šnekta: ribos ir skiriamosios ypatybės. – Žmogus ir žodis 14(1), 144–152. ISSN 1392-8600.
 17. Urbanavičienė Jolita 2011: Слоговые интонации в восточно-аукштайтских говорах литовского языка: экспериментально-фонетическое исследование монофтонгов и полифтонгов. – Baltistica VII priedas, 285–300. ISSN 0132-6503. ISBN 978-9955-634-46-1. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/issue/view/101/showToc.
 18. Urbanavičienė Jolita 2011: Adutiškio – Kamojų arealas: kalbinė tapatybė lietuvių ir baltarusių paribyje. – Kalbotyra 63(3), 95–114. ISSN 1392-1517.
 19. Urbanavičienė Jolita, Vytautas Kardelis 2006: Rytų aukštaičių vilniškių ilgųjų balsių priegaidžių audicinis tyrimas. – Acta Linguistica Lithuanica 54, 47–66.
 20. Urbanavičienė Jolita 2006: Rytų aukštaičių vilniškių pakraštinių šnektų kirčiavimo ypatumai. – Baltistica 41(2), 219–231.
 21. Urbanavičienė Jolita 2006: Lietuvių ir slavų kalbų sąveika vilniškių tarmės rytiniuose pakraščiuose (Adutiškio apylinkių duomenys). – Baltistica 41(3), 383–393.
 22. Urbanavičienė Jolita 2004: Svirkų šnektos izoliuotų balsių akustinė analizė. – Kalbotyra 53(1), 65–80. 
 23. Urbanavičienė Jolita 2003: Svirkų šnektos kintamojo pakilimo balsių eksperimentinis tyrimas. – Kalbotyra 52(1), 97–112. 
 24. Urbanavičienė Jolita 2000: Vilniškių tarmės rytinių pakraščių tarminė diferenciacija. – Kalbotyra 48(1), 123–136. 
 1. Urbanavičienė Jolita 2019: Consonants of the Lithuanian Language in IPA Context: Identification Problems. – III Круглий стол з мiжнародною участю «Сyчаснi тенденцii фонетичних дослiджень» (Current Trends in Phonetic Studies), 2019 m. balandžio 19 d., Kijevo Igorio Sikorskio politechnikos institutas, Ukraina. 
 2. Urbanavičienė Jolita 2019: Картотека «Словаря литовского языка» – развитие и перспективы – V Мiжнародная науково-практичная конференцiя «Актуальнi проблеми сучасноï освiти та науки в контекстi євроiнтеграцiйного поступу» (Topical Problems of Modern Education and Science in the Context of European Integration), 2019 m. gegužės 23–24 d., Lucko visuomenės pažangos institutas „Ukraina“, Ukraina. 
 3. Urbanavičienė Jolita 2019: Elektroninės Lietuvių kalbos žodyno Tarmių kartotekos ištekliai leksikografams ir dialektologams: modernizavimo iššūkiai. – Mokslinis seminaras Leksikografų dirbtuvės 3: „Idealus žodynas, žodynininkas ir skaitytojas“ (D. Crystal)“, 2019 m. birželio 28 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. 
 4. Urbanavičienė Jolita 2018: Paradigmatic relations and distinctive features of Lithuanian and Latvian consonants. – Baltic Linguistic: New Perspectives and Methods: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. lapkričio 21–22 d., Trumsės universitetas, Norvegija. Pranešimo tezių prieiga internete: https://site.uit.no/castl/baltic-linguistics-new-perspectives-and-methods/.
 5. Urbanavičienė Jolita 2018: Spectral characteristics of the Lithuanian obstruents according to gender: some preliminary results of experimental research. – IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas, 2018 m. liepos 23–27 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilniaus universitetas, Vilnius. Pranešimo tezių prieiga internete: http://sidg2018.mozello.lt/programa/puslapis-1/.
 6. Urbanavičienė Jolita 2018: Rytų aukštaičių vilniškių savivertė: tarminio kalbėjimo prestižas ir stigmatizavimas. – Tarptautinė konferencija, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui ir Prano Skardžiaus 120-osioms gimimo metinėms, „Tauta ir tapatybė kalboje“, 2018 m. gegužės 25–27 d., Nida. 
 7. Urbanavičienė Jolita 2018: Some remarks on Lithuanian consonant-vowel coarticulation in prevocalic CVC sequences. – Contemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problems: tarptautinė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 17–18 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga. Pranešimo tezių prieiga internete: https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/.
 8. Урбанавичене Йолита 2018: Геолингвистическая ситуация восточноаукштайтских виленских поддиалектов Литвы в начале XXI века (по данным трёх поколений). –Актуальнı проблеми сучасної освıти та науки в контекстı євроıнтеграцıйного поступу: IV tarptautinė mokslinė taikomoji konferencija, 2018 m. balandžio 26–27 d., Lucko universiteto „Ukraina“ Visuomenės vystymosi institutas, Luckas.
 9. Urbanavičienė Jolita 2018: Different phonological and phonetic viewpoint to Lithuanian affricates. – The Fourth St. Petersburg Winter Workshop on Experimental Studies of Speech and Language (Night Whites 2018): tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencija, 2018 m. vasario 26–27 d., Sankt Peterburgo valstybinis universitetas, Rusija. 
 10. Urbanavičienė Jolita 2017: Lietuvių ir latvių kalbų priebalsinės fonemos: skirtingos diferencinių požymių interpretacijos. Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimui Kalbų ir tarmių transformacijos“, 2017 m. spalio 19–20 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. 
 11. Urbanavičienė Jolita 2017: Lietuvių kalbos žodyno kartotekos šiandien: skaitmeninio amžiaus iššūkiai ir galimybės. – Mokslinis seminaras Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas“, skirtas žodynininkės Irenos Ermanytės jubiliejui, 2017 m. liepos 5 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 12. Urbanavičienė Jolita 2017: Lietuvių kalbos priebalsių palatalizacija akustinės fonetikos požiūriu. IV tarptautinis lituanistų kongresas, 2017 m. gegužės 22–24 d., Vroclavo universitetas, Lenkija. Tezių prieiga internete: https://labaswroclaw.files.wordpress.com/2017/05/theses_iv-international-lithuania-congress-2017.pdf. 
 13. Urbanavičienė Jolita 2017: Syntagmatic identification of the affricates in Standard Lithuanian and dialects. – Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach (V): tarptautinis mokslinis seminaras, 2017 m. gegužės 10 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga.
 14. Urbanavičienė Jolita, Jaroslavienė Jurgita 2017: The set of distinctive acoustic features denoting voiced obstruents in Standard Lithuanian. Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems: 4-oji tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. gegužės 11–12 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga. ISBN 978-9984-742-88-5. Tezių prieiga internete: http://lulavi.lv/conferences, https://cripap.jimdo.com/program-and-abstracts/.  
 15. Jaroslavienė Jurgita, Urbanavičienė Jolita 2017: Innovative experimental research in contemporary Baltic languages: breaking the stereotypes. – Revitalizing Baltic linguistics in Bern: tarptautinė mokslinė konferencija, 2017 m. gegužės 5–9 d., Berno universitetas, Šveicarija. Tezių prieiga internete: https://baltistikbern.jimdo.com/program/.
 16. Urbanavičienė Jolita 2017: Baltų *ā, *ē diftongizacija vidurinės ir jaunesniosios kartos rytų aukštaičių vilniškių kalboje. – Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų ir slavų kalbos ir tarmės Vidurio Europos erdvėje“, 2017 m. balandžio 20–21 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. 
 17. Urbanavičienė Jolita 2017: Voicing and voicelessness as distinctive features of the Lithuanian consonantal phonems. – „Phonetics and phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach“ (IV): tarptautinis mokslinis seminaras, 2017 m. vasario 22 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga.
 18. Urbanavičienė Jolita 2017: Regioninės lietuvių kalbos atmainos rytų aukštaičių vilniškių arealuose: bendrinės kalbos ir tarmės konkurencija. – Vārds un teksts: tarptautinė mokslinė konferencija akademiko Janio Endzelyno 144-osioms gimimo metinėms paminėti, 2017 m. vasario 22–23 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga. ISBN 978-9984-742-87-8. Tezių prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endzelins_tezes%202017_23.02.pdf.
 19. Урбанавичене Йолита, Ярославене Юргита 2016: Палатальность и палатализация в современных балтийских языках: акустический анализ консонантов. – Фонетика сегодня: tarptautinė mokslinė konferencija, 2016 m. spalio 28–30 d., V. V. Vinogradovo rusų kalbos institutas, Maskva. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Фонетика сегодня. Материалы докладов и сообщений международной научной конференции 28–30 октября 2016 года, Москва, Санкт-Петербург: Нестор-История, 2016, 113–114. ISBN 978-5-4469-0971-1.
 20. Urbanavičienė Jolita 2016: Dabartinių baltų kalbų pučiamieji priebalsiai ir afrikatos: akustinių požymių lyginamoji analizė. – Tarptautinė mokslinė konferencija profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, 2016 m. spalio 19–21 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/A._Girdenio_KONFERENCIJOS_TEZĖS_2016_1_3.pdf.
 21. Jaroslavienė Jurgita, Urbanavičienė Jolita 2016: IPA equivalents of the Traditional Phonetic Alphabet for the Lithuanian phonemes. – Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problems: 3-ioji tarptautinė mokslinė konferencija, 2016 m. gegužės 12–13 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga. Pranešimo tezės išspausdintos elektroniniame leidinyje: 3rd International Scientific Conference Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods, aspects and problemsˮ. Abstracts, May 12–13, 2016, Rīga: LU Latviešu valodas institūts, Latvijas Universitāte, 27. ISBN 978-9984-742-82-3. Prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/CRiPaP_2016_abstracts.pdf.  
 22. Urbanavičienė Jolita 2016: A suprasegmental (or prosodic) interpretation of consonantal softness in Standard Lithuanian and dialects. – Phonetics and phonology in the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis of the uniform approach (III): tarptautinis mokslinis seminaras, 2016 m. gegužės 11 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga.
 23. Urbanavičienė Jolita 2016: Lietuvių ir latvių kalbų trankiųjų priebalsių akustiniai požymiai: lyginamoji analizė. – Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums: prof. Arturo Uozuolo 52-oji tarptautinė mokslinė konferencija, skirta 115-osioms Editės Haucenbergos-Šturmos gimimo metinėms, 2016 m. kovo 17–18 d., Latvijos universitetas, Ryga. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: 52. prof. Artura Ozola starptautiskās zinātniskās konferences „Valodas gramatiskās un leksiskās sistēmas variatīvums“. Referātu tēzes, 2016. gada 17. un 18. martā, Rīga: Latvijas Universitāte, 64. ISBN 978-9934-18-128-3.
 24. Urbanavičienė Jolita 2015: Lietuvių kalbos trankiųjų priebalsių koartikuliacija CVC junginiuose. – XII tarptautinis baltistų kongresas. Sekcija Dabartinių baltų kalbų fonetikos ir fonologijos tyrimai, 2015 m. spalio 28–31 d., Vilniaus universitetas. ISBN 978-609-459-592-9. Tezių prieiga internete: http://www.baltistukongresas.flf.vu.lt.
 25. Jaroslavienė Jurgita, Urbanavičienė Jolita 2015: Phonological classification of Lithuanian and Latvian consonants: Variation and nuances. – Contemporary research in Phonetics and Phonology: methods and problems: tarptautinė mokslinė konferencija, 2015 m. gegužės 14–15 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga. ISBN 978-9984-742-79-3. Tezių prieiga internete: http://lulavi.lv/conferences.
 26. Urbanavičienė Jolita 2015: Estimating the u-criterion for listening experiments in Standard Lithuanian. – Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach (II): tarptautinis mokslinis seminaras, 2015 m. gegužės 12 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga.
 27. Urbanavičienė Jolita 2015: The pitch accent system of Standard Lithuanian: possible research methods and perspectives. – Phonetics and Phonology of the contemporary Standard Baltic languages: methodology and theoretical basis for the uniform approach: tarptautinis mokslinis seminaras, 2015 m. vasario 26 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga.
 28. Indričāne Inese, Urbanavičienė Jolita 2015: Latviešu un lietuviešu valodas eksplozīvo slēdzeņu spektrālais raksturojums. – Letonika un kultūru migrācija: tarptautinė mokslinė konferencija akademiko Janio Endzelyno 142-osioms gimimo metinėms paminėti, 2015 m. vasario 23–24 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga. ISBN 978-9984-742-78-6. Tezių prieiga internete: http://www.lulavi.lv/media/upload/tiny/files/Endz%20Tezes%202015_19.02.pdf. 
 29. Urbanavičienė Jolita, Indričane Inese 2014: Lietuvių ir latvių kalbų nebalsingieji priebalsiai: preliminarūs lokusų rezultatai. – Tarptautinė mokslinė konferencija Baltų kalbų fonetika ir fonologija“, skirta profesoriui Aleksui Girdeniui (1936–2011) atminti, 2014 m. spalio 30–31 d., Vilniaus universitetas. 
 30. Urbanavičienė Jolita 2014: Vilniečių kalbos vardažodžių kirčiavimas: priešpaskutinio skiemens taisyklės taikymas. – 21-oji tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Šiuolaikinės kalbos tyrimai ir problemos“, 2014 m. spalio 3 d., Vilniaus universitetas. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Instituto_darbai/Konferencijos/20140921%20TEZES_Jablonskiui.pdf.
 31. Urbanavičienė Jolita 2014: Vilniečių šnekamoji kalba: vardažodžių kirčiavimo tendencijos. – Tarptautinė mokslinė konferencija Aktualieji senosios raštijos ir dabartinės lietuvių kalbos tyrimai“, skirta 115-osioms Prano Skardžiaus gimimo metinėms, 2014 m. rugsėjo 20–21 d., Druskininkai. 
 32. Jaroslavienė Jurgita, Urbanavičienė Jolita 2014: Spectral characteristics of the Lithuanian vowels: some preliminary results of a new experimental research. – International scientific conference dedicated to the 100thanniversary of Dr. Alise LauaContemporary research in phonetics and phonology: methods, aspects and problemsˮ, 2014 m. vasario 6–7 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga. 
 33. Jaroslavienė Jurgita, Urbanavičienė Jolita 2014: Preliminary acoustic analysis of the Lithuanian vowels and consonants. – Scientific seminarSound system of the contemporary Baltic languages: first data of the acoustic analysisˮ, 2014 m. vasario 5 d., LU Latvių kalbos institutas, Ryga.
 34. Urbanavičienė Jolita 2013: Tarminių nuostatų dinamika rytų ir pietryčių vilniškių arealuose. – Tarptautinė tarpdalykinė mokslinė konferencijaXXI amžiaus tarmių tyrimai: geolingvistinė ir sociolingvistinė perspektyvos“, 2013 m. gruodžio 5–6 d., Vilnius. Pranešimo prieiga internete: http://www.tarmes.lt/images/Veikla/Jolitos%20Urbanavicienes%20pranesimas.pdf.
 35. Urbanavičienė Jolita 2013: Rytų ir pietryčių vilniškiai: tarmės ir bendrinės kalbos santykis. – Tarptautinė mokslinė konferencijaTarmės – Europos tautų kultūros paveldas“, 2013 m. rugsėjo 26–27 d., Mykolo Romerio universitetas, Vilnius. ISBN 978-9955-19-582-5. Išplėstinių tezių prieiga internete: http://ebooks.mruni.eu/pdfreader/tarms-europos-taut-kultros-paveldas-dialects-european-national-heritage.  
 36. Urbanavičienė Jolita 2012: Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai: leksikografų ir dialektologų žvilgsnis. – Mokslinis seminaras Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai“, 2012 m. lapkričio 30 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius.
 37. Urbanavičienė Jolita 2012: Ar rytų aukštaičiai vilniškiai skiria mišriųjų dvigarsių priegaides? (audicinis tyrimas). – Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija, 2012 m. spalio 18–20 d., Vilniaus universitetas. Pranešimų tezės išspausdintos leidinyje: Profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija. Pranešimų tezės, Vilnius: VU leidykla, 2012, 66–68. ISBN 978-609-459-114-3. 
 38. Urbanavičienė Jolita 2011: Kamojų šnekta: ribos ir skiriamosios ypatybės. – Tarptautinė mokslinė konferencija Kalba ir jos tyrimo aspektai“, 2011 m. lapkričio 24–25 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/20111124_bendros_tezes.pdf. 
 39. Urbanavičienė Jolita 2011: Экспериментальное исследование слоговых интонаций дифтонгов в вильнюсских восточно-аукштайтских говорах. – Общая фонетика и бальтийские языки: tarptautinė mokslinė konferencija, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Общая фонетика и бальтийские языки. Тезисы докладов, Санкт-Петербург: Филологический факультет СПбГУ, 2011, 26–27. ISBN 978-5-8465-1156-9.
 40. Urbanavičienė Jolita, Adutiškio – Kamojų arealas: lietuvių ir baltarusių paribio situacija. – Tarptautinė taikomosios kalbotyros konferencija Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“, 2010 m. rugsėjo 23–24 d., Vilniaus universitetas. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai. Tarptautinės taikomosios kalbotyros konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: VU leidykla, 2010, 45–46. ISBN 978-9955-33-600-6.
 41. Urbanavičienė Jolita 2010: Слоговые интонации в восточно-аукштайтских говорах Литвы: экспериментальное исследование. – VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras (IWOBA), 2010 m. liepos 7–10 d., Vilniaus universitetas. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: VI tarptautinis baltų ir slavų kalbų akcentologijos seminaras (IWOBA). Programa ir tezės, Vilnius: VU leidykla, 2010, 48. ISBN 978-9955-33-575-7.
 42. Urbanavičienė Jolita 2009: Vilniškių šnektų slavizmų fonetinio transponavimo problemos. – Tarptautinė mokslinė konferencija Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno“, 2009 m. lapkričio 19–20 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Nuo Konstantino Sirvydo iki Didžiojo žodyno. Tarptautinės mokslinės konferencijos pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2009, 54. Tezių prieiga internete: http://www.lki.lt/LKI_LT/images/Naujienos/Sirvydo%20konf%20tezes.pdf.
 43. Urbanavičienė Jolita 2005: Взаимодействие литовского и славянских языков на окрайне восточно-аукштайтского диалекта (на материале говоров окрестностей Адутишкиса). – XXXVI tarptautinė filologų konferencija, Sankt Peterburgo valstybinis universitetas. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Материалы XXXVI международной филологической конференции. Тезисы докладов, С.-Петербург: Филологический факултет СПбГУ, 2005, 32–33.
 44. Urbanavičienė Jolita 2003: Diftongizacijos reiškiniai rytų aukštaičių vilniškių šnektose: eksperimentinis ė, o ir ie, uo tyrimas. – Konferencija, skirta K. Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms, 2003 m. gegužės 21–23 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Kazimieras Jaunius. Tarmėtyrininkas ir kalbos istorikas. Konferencijos, skirtos K. Jauniaus 155-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2003, 67–68. 
 45. Urbanavičienė Jolita 2002: Diftongizacijos reiškiniai Svirkų šnektoje. – Konferencija Leksikografijos ir leksikologijos problemos“, skirta A. Salio 100-osioms gimimo metinėms, 2002 m. birželio 6–7 d., Lietuvių kalbos institutas, Vilnius. Pranešimo tezės išspausdintos leidinyje: Konferencijos Leksikografijos ir leksikologijos problemos“, skirtos A. Salio 100-osioms gimimo metinėms, pranešimų tezės, Vilnius: LKI, 2002, 63–64.
 1. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas, Vilnius: LKI, 2012–2014. ISBN 978-609-411-107-5 Prieiga internete: http://bkz.lki.lt (L raidės tekstas, redagavimas, BŽ duomenų bazės korektūros).
 2. Dabartinės lietuvių kalbos žodynas, 7-asis leidimas, Vilnius: LKI, 2012. ISBN 978-609-411-079-5 (tekstų leksikografinis adaptavimas: T, U raidės). 
 3. Urbanavičienė Jolita 2002: žūtynė–žužulys. – Lietuvių kalbos žodynas XX, vyr. red. V. Vitkauskas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 997–1015. ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8. 
 4. Urbanavičienė Jolita 2002: žvaizdanysas–žvalgstytis. – Lietuvių kalbos žodynas XX, vyr. red. V. Vitkauskas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 1032–1051. ISBN 9986-668-38-7, ISBN 5-420-00403-8. 
 1. Urbanavičienė Jolita 2019: Birutė Jasiūnaitė. Lietuvių velniavardžiai [apžvalga]. – Gimtoji kalba 8, 18-20. ISSN 0868-5134. Prieiga internete: https://www.melc.lt/gimtoji-kalba/2019-metu-gimtoji-kalba/gimtoji-kalba-nr-8-. 
 2. Urbanavičienė Jolita, Jaroslavienė Jurgita 2018: Alekso Girdenio (1936–2011) atminimo konferencija „Kalbų ir tarmių transformacijos“. – Baltistica 53(1), 143–147. ISSN 0132-6503. DOI: 10.15388/Baltistica.53.1.2334. Prieiga internete: http://www.baltistica.lt/index.php/baltistica/article/view/2334.
 3. Jaroslavienė Jurgita, Urbanavičienė Jolita 2017: Mokslinė konferencija „Naujas požiūris į leksikografijos istoriją ir teoriją“ [apžvalga]. – Gimtoji kalba 1(595), 25–26. ISSN 0868-5134. 
 4. Urbanavičienė Jolita 2016: Žodis ir šiuolaikiniame pasaulyje tebėra labai galingas. – Gabijos balsas 1(19), 10–11. Prieiga internete: https://issuu.com/vgglaikrastis/docs/2016_4/11.
 5. Urbanavičienė Jolita 2015: Ovacijos Profesoriui Vytautui Vitkauskui. – Atsiminimai apie Vytautą Vitkauską, sud. N. Čižikienė, A. Genelytė-Gritėnienė, R. Urnėžiūtė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 98–102. ISBN 978-609-411-157-0.
 6. Urbanavičienė Jolita 2012: Netekome žodynų karaliaus Vytauto Vitkausko. – Acta Linguistica Lithuanica LXVI, 185–188. ISSN 1648-4444. 
 7. Urbanavičienė Jolita 2012: Konferencija „Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčiai“ [apžvalga]. – Gimtoji kalba 12, 22–24. ISSN 0868-5134.
 8. Urbanavičienė Jolita 2011: Kardelis V., Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: ribos ir diferenciacija, Vilnius: VU leidykla, 2009, ISBN 978-9955-33-523-8 [recenzija]. – Lietuvių kalba 5. Prieiga internete: www.lietuviukalba.lt. 
 9. Urbanavičienė Jolita 2009: Pasirodė Kaltanėnų šnektos žodynas. – Švenčionių kraštas, 2009-09-05, 7.
 10. Urbanavičienė Jolita 2007: Šalutinis fonologinis kirtis rytų aukštaičių vilniškių šnektoje: audicinis tyrimas. – VALODA-2007. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVII, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 113–121.
 11. Urbanavičienė Jolita 2007: Kardelis V., Kardelytė-Grinevičienė D., Navickaitė A., Strungytė I., Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas, 2006. [recenzija]. – Gimtoji kalba 5, 29. 
 12. Urbanavičienė Jolita 2006: Об ударении в окрайних говорах виленчан (в восточно-аукштайтских диалектах Литвы). – VALODA-2006. Valoda dažādu kultūru kontekstā. Zinātnisko rakstu krājums XVI, Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 336–341.
 13. Urbanavičienė Jolita 2006: Koks šiemet ruduo: širšių ar uodų? – Gimtoji kalba 9, 8–10.
 14. Urbanavičienė Jolita 2006: Aulaukis, ožinis, somelis… Kas tai? – Gimtoji kalba 10, 8–10.
 15. Urbanavičienė Jolita 2006: Geležinė, sausa ar minkšta, kiaura žiema? – Gimtoji kalba 11, 6–9.
 16. Urbanavičienė Jolita 2005: Konferencija „Baltų ir slavų tarmių priešistorė ir raida etnokultūros aspektu“ [apžvalga]. – Gimtoji kalba 10, 24–26. 
 17. Urbanavičienė Jolita 2004: Vidugiris A., Zietelos lietuvių šnekta, Vilnius: Presvika, 2004 [recenzija]. – Gimtoji kalba 7, 17–18. 
 18. Urbanavičienė Jolita 2003: Kardelis V., Rytų aukštaičių šnektų slavizmų fonologijos bruožai, Vilnius: VU leidykla, 2003 [recenzija]. – Gimtoji kalba 10, 23. 
 19. Urbanavičienė Jolita 2002: Bronė Vosylytė: kelias į didįjį Žodyną, sud. K. Morkūnas ir K. Vosylytė, Vilnius: LKI leidykla, 2002 [recenzija]. – Gimtoji kalba 7–8, 43–44. 
 20. Urbanavičienė Jolita 2002: „Lietuvių kalbos žodynas“: šimtmetį trukusio darbo pabaiga. – 7 meno dienos 23, 11.
 21. Urbanavičienė Jolita 2000: Tarmybių, reiškiančių vietą, atranka į „Bendrinės lietuvių kalbos žodyną“. – Tarmės: tekstų ir žodynų rengimo problemos: tarptautinio mokslinio seminaro, skirto A. Kučinskaitės 85-mečiui, medžiaga, Šiauliai, 100–107. 
 1. 2018–2020: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtra (E. Kalba). Projektas finansuojamas 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ įgyvendinimo priemonės Nr. 02.3.1-CPVA-V-527 „Lietuvių kalba informacinėse technologijose“ lėšomis. Projekto dalyvė.
 2. 2018–2020: Vakarų ir pietų aukštaičiai: tarmių ir kitų kalbų sąveikos tyrimai. Projektas finansuojamas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė.
 3. 2018: Kolektyvinės monografijos Rytų aukštaičių tarmė: kaita ir pokyčiai leidyba. Lietuvos kultūros tarybos finansuotas projektas. Projekto vadovė.
 4. 2014–2016: Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodynokartotekai. Projektas finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė.
 5. 2013–2015: Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas). Reg. Nr. MIP-13138. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas mokslininkų grupių projektas. Projekto dalyvė. 
 6. 2013: Tarmių duomenų rinkimas Lietuvių kalbos žodyno kartotekai ir Tarmių archyvo fonotekai. Projektas finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė. 
 7. 2013: Kalba Vilnius II: miestas ir kalbos įvairovė. Sutarties Nr. VAT-12070. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“. Projekto dalyvė. 
 8. 2012–2014: IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas. Projekto kodas VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005. Projektas įgyvendintas pagal Ekonomikos veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Projekto dalyvė. 
 9. 2011–2012: Šiuolaikiniai geolingvistikos tyrimai Lietuvoje: punktų tinklo optimizacija ir interaktyvioji tarminės informacijos sklaida. Nr. VP1-3.1-ŠMM-07-K-01-028. Projektas vykdytas pagal 2007–2013 m. žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 3 prioriteto „Tyrėjų gebėjimų stiprinimas“ priemonę VP1-3.1-ŠMM- 07-V „Parama mokslininkų ir kitų tyrėjų mokslinei veiklai“. Projekto dalyvė. 
 10. 2011–2012: Tarmių leksikos ir fonetikos pokyčių fiksavimas ir mokslinis tyrimas. Projektas finansuotas Valstybinės lietuvių kalbos komisijos pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 metų programą (kodas 2.1). Projekto vadovė. 
 11. 2010: Kalba Vilnius: Vilniaus kalbos vaidmuo šiandieninėje Lietuvoje. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“. Projekto dalyvė. 
 12. 2010: Teminė tarmių duomenų bazė Tradiciniai lietuvių verslai. Projektas finansuotas Lietuvos mokslo tarybos pagal programą „Valstybė ir tauta: paveldas ir tapatumas“. Projekto dalyvė. 
 13. 2010: Monografijos Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija leidyba. Reg. Nr. LIT-10505. Lietuvos mokslo tarybos finansuotas projektas pagal Lituanistikos plėtros 2009–2015 metų programą. Projekto vadovė. 
 14. 2005–2006: LITTERA: Lietuvių tautinis identitetas XVI–XX a. kultūrų dialogo kontekstuose. Projektas finansuotas Lietuvos valstybinio mokslo ir studijų fondo. Projekto dalyvė.
 1. Urbanavičienė Jolita 2016: Vilniaus miesto kalba: ar prastėja vilniečių kirčiavimas?: viešas pranešimas, skaitytas renginyje „Tvarkom ar darkom? Kalbos aktualijos“, skirtame Lietuvių kalbos dienoms, 2016 m. kovo 9 d. Vilniuje, V. Krėvės-Mickevičiaus memorialiniame bute-muziejuje. (Apie renginį rašė: Veličkaitė Lidija, Lietuvių kalbos tvarkymas ar darkymas. – Lietuvos aidas, 2016 m. balandžio 2 d., Nr. 67, 68, 69, p. 6–7.)
 2. Urbanavičienė Jolita 2015: Kur skamba rytų aukštaičių vilniškių tarmė: viešas pranešimas, skaitytas Etnografinių regionų metams skirtame renginyje „Kaip skamba gimtoji tarmė“, 2015 m. rugsėjo 26 d. Ignalinos r. viešosios bibliotekos Mielagėnų filiale. 
 3. Jaroslavienė Jurgita, Urbanavičienė Jolita 2015: Lietuvių ir latvių bendrinių kalbų vokalizmas: lyginamoji kokybinių ir kiekybinių požymių analizė: viešoji paskaita 2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvių kalbos institute. 
 4. Urbanavičienė Jolita, Jaroslavienė Jurgita 2015: Dabartinių baltų kalbų konsonantizmo skiriamieji akustiniai ir artikuliaciniai požymiai: viešoji paskaita 2015 m. gruodžio 16 d. Lietuvių kalbos institute. 
 1. Leksikografija ir leksikologija 4: straipsnių rinkinys, sud. R. Petrokienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006. ISBN 978-9955-704-42-3 (įr.) (redaktorių kolegijos narė).
 2. Kompiuterinis žodynas Lietuvių tarmės“ III / Lithuanian dialects III, Vilnius: LKI leidykla, 2011 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).
 3. Lietuvių etnografinės muzikos fonogramos 1908–1942, sud. A. Nakienė, R. Žarskienė, Vilnius: Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, 2007 (tarmės redaktorė).
 4. Tarmių karaokė, kūrė J. Gruodytė, V. Meiliūnaitė, Vilnius: LKI leidykla, 2008 (rytų aukštaičių vilniškių patarmės garsų takelis).
 5. Kompiuterinis žodynas Lietuvių tarmės“ II / Lithuanian dialects II, Vilnius: LKI leidykla, 2005 (rytų aukštaičių vilniškių tekstai).
 6. Bronė Vosylytė: kelias į didįjį Žodyną, sud. K. Morkūnas ir K. Vosylytė, Vilnius: LKI leidykla, 2002 (korektorė).
 1. 2009 m. Europos socialinio fondo agentūros (ESFA) dokumentų redaktorė. 
 2. 2006 m. kalbos kultūros ir dokumentų valdymo dėstytoja Vilniaus teisės ir verslo kolegijoje. 
 3. 1998–1999 m. PHARE projekto „Europos Sąjungos teisės aktų vertimas ir redagavimas“ kalbos redaktorė.
 1. 2018–2020 m.: Elektroninės Tarmių kartotekos (http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka) pildymas tarmių leksikos duomenimis (vadovaujama VLKK finansuojamam projektui).
 2. 2015–2016 m.: Elektroninės Tarmių kartotekos (http://lkiis.lki.lt/penkta-kartoteka) pildymas tarmių leksikos duomenimis (vadovauta VLKK finansuotam projektui).
 3. 2012–2014 m.: Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos LKIIS (https://vlkiis.lki.lt) pildymas: kartotekos duomenų indeksavimas (A lygio ekspertas), metaduomenų analizė ir redagavimas (B lygio ekspertas). 
 4. 2013 m.: Interaktyvios lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazės (www.šaltiniai.info) pildymas rytų aukštaičių vilniškių tekstais. 
 5. 2011–2013 m.: Tarmių archyvo fonoteka (ww.lki.lt) pildyta garso įrašais iš įvairių tarmių (vadovauta dviem VLKK finansuotiems projektams). 
 6. 2011–2012 m.: Tarmių duomenų bazės (www.tarmes.lt) pildymas rytų aukštaičių vilniškių medžiaga: patikrinti 34 LKA punktai. 

Other Members