20200227_084036

dr. Darius Ivoška

Mokslo darbuotojas

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-3898-0000

Pagrindinė mokslinių tyrimų sritis – istorinis baltų vardynas (lietuvių ir prūsų asmenvardžiai bei vietovardžiai), kalbų kontaktai.

1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;

2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);

3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;

4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;

5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;

6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;

7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose bei susirinkimuose;

8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;

9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2018 m. apgynė disertaciją Baltische Eigennamen in den Dokumenten des Deutschen Ordens (Baltiški tikriniai vardai Vokiečių ordino dokumentuose). 

Mokslininkas yra paskelbęs keturis straipsnius, kuriuose nagrinėjami lietuvių istoriniai asmenvardžiai, baltiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos problemos, lietuvių istorinių asmenvardžių fiksavimas Vokiečių ordino finansų (iždo) dokumentuose. 2019 m. Darius Ivoška kasmetiniame Istorinės Rytų ir Vakarų Prūsijos krašto tyrimų komisijos bei Vakarų Prūsijos istorijos ir kraštotyros „Copernicus“ draugijos leidžiamame mokslo leidinyje paskelbė savo straipsnį „Widerspiegelung der prussischen Kultur in den Grenzenbeschreibungen des Deutschen Ordens“ („Prūsų kultūros atspindžiai Vokiečių ordino valstybės sienų prašymuose“). Mokslininkas nagrinėja viduramžių laikotarpio rankraščius. Yra dalyvavęs Lietuvoje ir užsienyje organizuojamose tarptautinėse konferencijose, skaitęs pranešimus apie naujus baltiškų tikrinių vardų paliudijimus istoriniuose dokumentuose, jų tyrimo vaidmenį ir problemas bei baltiškus tikrinius vardus daugiakultūriame areale. 2014 m. yra stažavęsis Berlyne, Slaptajame valstybiniame archyve „Prūsų kultūros paveldas“. Šiuo metu tęsia XIV–XV a. Vokiečių ordino kanceliarijos rankraštinių dokumentų tyrimus. Domisi baltų–slavų–germanų kalbų kontaktais ir tiria jų poveikį baltiškiems tikriniams vardams. 

PUBLIKACIJOS

  1. Ivoška Darius 2019: Litauische historische Personennamen in dem „Marienburger Tresslerbuch der Jahre 1399–1409“ (Lietuvių asmenvardžiai „Marienburgo iždininko 1399–1409 metų knygoje“). – Acta Linguistica Lithuanica 81, 97–109. ISSN 1648-4444.
  2. Ivoška Darius 2019: Widerspiegelung der prussischen Kultur in den Grenzenbeschreibungen des Deutschen Ordens (Prūsų kultūros atspindžiai Vokiečių ordino valstybės sienų prašymuose). – Jahrbuch der Historischen Kommission für ost- und westpreußische Landesforschung und der Copernicus-Vereinigung für Geschichte und Landeskunde Westpreußens. Mitteilungen aus dem Geheimen Staatsarchiv Preußischer Kulturbesitz 10, 7–23. ISSN 0032-7972. ISBN 978-3-944870-69-4. 
  3. Ivoška Darius 2016: Bemerkungen zur Problematik der baltischen Ortsnamen westlich der Weichsel (Keletas pastebėjimų dėl baltiškų vietovardžių į vakarus nuo Vyslos problematikos). – Acta Linguistica Lithuanica 74, 208–225. ISSN 1648-4446.
  4. Ivoška Darius 2015: Litauische Personennamen in den Ordensdokumenten (Lietuvių asmenvardžiai Vokiečių ordino dokumentuose). – Acta Linguistica Lithuanica 73, 38–54. ISSN 1648-4444.

PRANEŠIMAI KONFERENCIJOSE

1. Ivoška Darius 2019: Historical Lithuanian Personal Names in the „Marienburg Treasurer’s Book 1399–1409“. – 4-oji tarptautinė mokslinė Aleksandro Vanago konferencija „Tikriniai žodžiai erdvėje ir erdvė tikriniuose žodžiuose“, 2019 m. lapkričio 7–9 d., Lietuvių kalbos institutas. 

2. Ivoška Darius 2019: Personal Names in the German-Slavic-Baltic Speaking Region of Medieval Prussia. – The International Conference „Personal Names and Cultural Reconstructions“, 21–23 August 2019, University Of Helsinki.

3. Ivoška Darius 2016: Die Bedeutung der historischen Quellen für die Untersuchung altpreußischer Ortsnamen im Grenzgebiet des heutigen Polens und des Bezirks Kaliningrad. – XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna Onomastyka–Neohumanistyka–Nauki Społeczne (Streszczenia referatów), 2016 m. 21–23 września, Instytut Języka Polskiego PAN, 19.

4. Ivoška Darius 2015: Dėl baltiškų tikrinių vardų empirinės medžiagos. – XII tarptautinio baltistų kongreso pranešimų tezės, 2015 m. spalio 28–31 d., Vilnius: Vilniaus universitetas, 130.

5. Ivoška Darius 2015: Baltų vardyno Vokiečių ordino raštuose tyrimų vaidmuo ir problemos XXI a. – Tarptautinės mokslinės konferencijos „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ pranešimų tezės, 2015 m. spalio 26–27 d., Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 4.

6. Ivoška Darius 2014: Dėl naujų baltų onomastikos faktų Vokiečių ordino dokumentuose. – Tarptautinės mokslinės konferencijos „Onomastikos dabartis: inovacijos ir tradicijos“ pranešimų tezės, 2014 m. lapkričio 20–21 d., Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 7–8. 

Other Members