Grineviciene

dr. Daiva Kardelytė-Grinevičienė

mokslo darbuotoja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2003 m. Vilniaus universitete įgijo lietuvių filologijos ir užsienio (latvių) kalbos bakalauro laipsnį, 2005 m. – lietuvių kalbotyros magistro laipsnį. 2014 m. apgynė daktaro disertacija Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantika ir santykiai rytų aukštaičių vilniškių patarmėje (mokslinė vadovė – prof. dr. Danguolė Mikulėnienė).

Institute dirba nuo 2005 m.

2013 m. vieną mėnesį stažavosi Tartu universitete (Estijoje), Filosofijos fakultete, Bendrosios kalbotyros skyriuje.

Mokslinių tyrimų sritys: dialektologija (morfologijos dalykai, semantika), kognityvinė lingvistika, latvių kalba.

 1. Mikulėnienė Danguolė, Čepaitienė Agnė, Geržotaitė Laura, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Meiliūnaitė Violeta, Vyniautaitė Simona 2019: Dialektometrinis lietuvių tradicinių tarmių klasifikacijos pjūvis: žvalgomasis tyrimas: kolektyvinė studija, Vilnius, 408 p. ISBN 978-609-411-253-9.
 2. Ambrazas Saulius, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Jansone Ilga, Kregždys Rolandas, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna, Trumpa Edmundas; Adamonytė Veronika, Kardelytė-Grinevičienė Daiva (mokslinis vertimas iš latvių kalbos į lietuvių kalbą) 2013: Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic languages. Leksika / Leksika / Lexis 1. Flora, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Ryga: Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-100-6.
 3. Kardelis Vytautas, Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2010: Rytų aukštaičiai vilniškiai: mokomoji knyga, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. ISBN 978-609-411-041-2.
 4. Baltu valodu atlants (Prospekts) / Baltų kalbų atlasas (Prospektas) / Atlas of the Baltic Languages (A Prospect), sud. ir įvado aut. D. Mikulėnienė, A. Stafecka, (D. Kardelytė-Grinevičienė – viena iš komentarų autorių), Ryga: Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009. ISBN 978-9984-742-49-6.
 5. Kardelis Vytautas, Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Navickaitė Agnė, Strungytė Inga 2006: Šiaurės rytų aukštaičiai vilniškiai: mokomoji knyga, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas. ISBN 5-420-01607-9.
 1. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2020: Die litauischen Wenker-Materialien. – Minderheitensprachen und Sprachminderheiten: Deutsch und seine Kontaktsprachen in der Dokumentation der Wenker-Materialien, J. Fleischer, A. Lameli, Ch. Schiller, L. Szucsich (Hrsg.), Hildesheim-Zürich-New York: Georg Olms Verlag, 303–327. ISBN 978-3-487-15934-8.
 2. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2020: A Cognitive Aproach to the Lithuanian Dialectology: the Case of the Locative. – Lithuanian Dialectology Profiles: Problems and Findings, ed. Violeta Meiliūnaitė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 176–191, 302–303. ISBN 978-609-411-279-9. Prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2021/01/KIDP6.pdf.
 3. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2019: Lokalizacijos raiška ketvirtojo Georgo Wenkerio sakinio vertimuose. – Lietuvių kalba 13. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/288.  
 4. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2018: Lokatyvinių konstrukcijų santykiai rytų aukštaičių vilniškių patarmėje. – Rytų aukštaičių patarmė: kaita ir pokyčiai, sud. J. Urbanavičienė, R. Petrokienė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 266–292. ISSN 2538-9211.
 5. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2018: Kvazistandarto variantas: jaunosios kartos aukštaitiškojo arealo atstovų požiūris. – Lietuvių kalba 12. ISSN 1822-525X. Prieiga internete: http://www.lietuviukalba.lt/index.php/lietuviu-kalba/article/view/255. 
 6. Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Kardelis Vytautas 2018: Telpas un laika izteiksmes stratēģijas: la. uz priekšu un pa priekšu gadījums. – Valoda: nozīme un forma 9. Gramatika un pragmatika, 112–131. ISSN 2255-925, eISSN 2256-0602.
 7. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2016: Lokalizacijos raiška lietuviškojoje Georgo Wenkerio medžiagoje. – Kalbotyra 68, 67–95. ISSN 1392-1517, eISSN 2029-8315.
 8. Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Kardelis Vytautas 2016: Priekin – per laiką ir erdvę. – Lietuvių kalba 10, 1–30. ISSN 1822-525X.
 9. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2015: Lokatyvinių inesyvo ir iliatyvo konstrukcijų semantinė raiška šiaurės rytų aukštaičių vilniškių patarmėje. – Acta Linguistica Lithuanica LXXII, 153–174. ISSN 1648-4444.
 10. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2013: Dėl iliatyvų laukan, laukuosun semantikos rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Acta Linguistica Lithuanica LXVIII, 92–104. ISSN 1648–4444.
 11. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2008: Dėl inesyvo ir iliatyvo santykių rytų aukštaičių vilniškių šnektose. – Kalbos istorijos ir dialektologijos problemos 2, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 557–566. ISBN 998-666-871-9.
 1. Jaroslavienė Jurgita, Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2018: IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas [apžvalga]. – Gimtoji kalba 9, ISSN 0868-5134. 
 2. Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Švambarytė-Valužienė Janina 2017: 53. Artura Ozola konference. Gramatika valodas un valodniecības attīstībā [apžvalga]. – Gimtoji kalba 4. ISSN 0868-5134. 
 3. Kardelytė-Grinevičienė Daiva, Kiseliūnaitė Dalia 2016: Tarptautinė konferencija, skirta Georgo Wenkerio sakinių vertimams į užsienio kalbas [apžvalga]. – Archivum Lithuanicum 18, 355–358. ISSN 1392-737X. 
 4. Čepaitienė Agnė, Jaroslavienė Jurgita, Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2016: Tarptautinė konferencija Dabartinių baltų kalbų ir tarmių transformacijos“, skirta profesoriaus Alekso Girdenio (1936–2011) 80 metų gimimo sukakčiai paminėti: pranešimų tezės: elektroninis leidinys. ISBN 978-609-411-173-0. 
 5. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2015: Konferencija „Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga“ [apžvalga]. – Gimtoji kalba 11, 28–29. ISSN 0868-5134. 
 6. Ambrazas Saulius, Bakšienė Rima, Geržotaitė Laura, Jansone Ilga, Kregždys Robertas, Leskauskaitė Asta, Meiliūnaitė Violeta, Mikulėnienė Danguolė, Stafecka Anna, Trumpa Edmundas; Adamonytė Veronika, Kardelytė-Grinevičienė Daiva (mokslinis vertimas iš latvių kalbos į lietuvių kalbą) 2013: Baltu valodu atlants / Baltų kalbų atlasas / Atlas of the Baltic languages. Leksika / Leksika / Lexis 1. Flora: kompaktinė plokštelė, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, Ryga: Latvijos universiteto Latvių kalbos institutas. 
 7. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2007: Šis tas apie šiaurės vilniškių būdą. – Gimtoji kalba 8, 3–4. 
 8. Kardelytė-Grinevičienė Daiva 2007: Pasivaikščiojimas gimtinėje su dr. Jadvyga Kardelyte. Prieiga internete: www.linkmenys.info.
 1. 2018–2020 m.: dalyvauta projekte Lietuvių šneka valdomų paslaugų plėtra – LIEPA 2, kurį finansavo Centrinė projektų valdymo agentūra (Struktūriniai fondai), projekto vadovai – dr. Audrius Valotka, prof. Irena Smetonienė.
 2. 2018 m.: dalyvauta projekte IX tarptautinis dialektologijos ir geolingvistikos kongresas, kuris vykdytas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamą Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 m. programą, projekto vadovė – akademikė prof. Grasilda Blažienė.
 3. 2017–2018 m.: dalyvauta projekte Regioninių variantų ir tariamosios bendrinės kalbos (kvazistandarto) sklaida XXI amžiaus pradžioje: percepcinis tyrimas, kuris vykdytas pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą, kurią finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, projekto vadovė – prof. Daiva Aliūkaitė.
 4. 2016 m.: projekto Lietuvių kalbos tarmių medžiagos kaupimas vadovė. Projektas vykdytas pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą (kodas 2.1), kurią finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija.
 5. 2014–2016 m.: dalyvauta projekte Tarmių duomenys Lietuvių kalbos žodynokartotekai (tarmių medžiagos kaupimas, tikslinės medžiagos atranka, medžiagos transkribavimas ir kėlimas į duomenų bazę, spaudai įteiktas straipsnis), kuris vykdytas pagal Lietuvių bendrinės kalbos, tarmių ir kitų kalbos atmainų funkcionavimo ir kaitos tyrimų 2011–2020 m. programą (kodas 2.1), kurią finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, projekto vadovė – dr. Jolita Urbanavičienė.
 6. 2013–2015 m.: dalyvauta projekte Dabartinės baltų kalbos: spektrinės garsų charakteristikos (instrumentinis tyrimas)“ (monografijos teksto vertimas iš ir į latvių kalbą), kuris vykdytas pagal Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos kryptį „Mokslininkų grupių projektai“, projekto vadovė – dr. Jurgita Jaroslavienė.
 7. 2013 m.: dalyvauta projekte Lietuvių kalbos, literatūros (kultūros) ir Lietuvos istorijos mokymosi šaltinių duomenų bazės, skirtos mokytojams ir mokiniams, sukūrimas ir diegimas (visų lietuvių kalbos tarmių medžiagos analizė, duomenų vaizdinei medžiagai apie lietuvių kalbos tarmes atranka, patarmių aprašų rengimas), kurį finansavo Europos socialinio fondo agentūra, įgyvendino Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas, Vilniaus universiteto Filologijos ir Istorijos fakultetai.
 8. 2012–2013 m.: dalyvauta projekte Rytų aukštaičių uteniškių ir rytų aukštaičių vilniškių paribio tyrimas, kurį finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įgyvendino Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, projekto vadovas – prof. dr. Vytautas Kardelis.
 9. 2005–2006 m.: dalyvauta projekte LITERA: „Lietuvių tapatybė kultūrų dialogo kontekstuose“, projekto vadovė – prof. habil. dr. Evalda Jakaitienė.
 10. 2003–2005 m.: dalyvauta projekte Rytų aukštaičiai vilniškiai: tekstai, užduotys, pratimai, kurį finansavo Valstybinė lietuvių kalbos komisija, įgyvendino Vilniaus universiteto Filologijos fakultetas, projekto vadovas – prof. dr. Vytautas Kardelis.

Other Members