demo_image

Violeta Černiutė

jaunesnioji mokslo darbuotoja

„Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“ tyrėja

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Redaguoja ,,Bendrinės lietuvių kalbos žodyno’’ tekstą

 1. Mokyklinis tarptautinių žodžių žodynas. – Kaunas: Šviesa, 2010, 286 p. (Su I. Ermanyte, J. Klimavičiumi, L. Puziniene).
 2. Tarptautinių žodžių žodynas / red. D. Svetikienė. – Vilnius: Alma littera, 2013, 887 p. (Žodyno straipsnius rašė V. Bartoševičienė, A. Bendorienė, V. Bogušienė, V. Černiūtė, G. Ereminas, J. Girdzijauskas, G. Grigas, Z. Gudžinskas, B. Kurkulis, I. Merkytė, V. Morkūnas ir kt.).
 3. Bendrinės lietuvių kalbos žodynas. Redaktorių kolegija: D. Liutkevičienė (vyr. redaktorė), G. Naktinienė, R. Petrokienė, D. Svetikienė, K. Vosylytė, J. Zabarskaitė. Programuotojas V. Satkevičius. D. (Viena iš pirmos BLKŽ dalies autorių (ISBN 978-609-411-108-2.; B, C, H, J, O); antros dalies ((ISBN 978-609-411-115-0; antraštynas); trečios dalies (ISBN 978-609-411-130-3; Č, E, F, Z – 2); ketvirtos dalies (ISBN 978-609-411-165-5); penktos dalies (ISBN 978-609-411-193-8); šeštos dalies (ISBN 978-609-411-199-0). Prieiga internete http://bkz.lki.lt
 1. Šnekamosios kalbos ir emocinės-ekspresinės leksikos apibūdinimo problemos. – Acta Linguistica Lithuanica (LKK)  42, 2000, 160–179.
 2. Keletas pastabų dėl muzikos krypčių ir rūšių pavadinimų. – Skoliniai ir bendrinė lietuvių kalba, 2004, 197–209.
 3. Choreografijos leksika aiškinamuosiuose žodynuose. – Valoda dažâdu kultūru kontekstâ. Zinātnisko rakstu krājums XVI. Daugavpils: Daugavpils universitātes akadēmiskais apgāds „Saule“, 2006, 111–117.
 4. Beekvivalentė leksika aiškinamuosiuose žodynuose. – Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos, 2006, 192–208.
 5. Leksikografinė refrenų traktuotė Lietuvių kalbos žodyne. – Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos 2, 2010, 143–153.
 1. Trigubas, -a ar trejópas, -a ? – Gimtoji kalba, 1998, 11,10–11.
 2. Pristatome rengiamą bendrinės kalbos žodyną [su bendaautor.]. – Gimtoji kalba, 1999, 7, 1–10.
 3. Ar daugiau yra geriau? – Gimtoji kalba, 2007, 3, 3–6.
 4. Gyvenimas tarp žodžių, žodelių, žodelyčių… [Šnekesys su kalbininke Irena Ermanyte]. – Literatūra ir menas, 2007 06 29, 19–20.
 5. ,,Niekuo neišsiskiriu iš kitų“ [Šnekesys su kalbininke Klementina Vosylyte]. – Literatūra ir menas, 2008 02 08, 3–4.
 6. Darbščioji žodynininkė Klementina Vosylytė. – Kalbos kultūra 81, 2008, 340–342.
 7. Nuo „Lietuvių kalbos žodyno“ iki „Oksfordo anglų kalbos žodyno“. – Literatūra ir menas, 2009 12 11, p. 19, 22.
 8. Jūratė Bagdonavičiūtė: Vilnius – mano meilė [Pokalbis su tapytoja Jūrate Bagdonavičiūte]. – Literatūra ir menas, 2010 03 19, p. 8.
 9. Irenai Ermanytei – 75-eri. – Kalbos kultūra 85, 2012, 239–241.
 10. [Recenzija]. K. Vosylytė, Palyginimų žodynas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014 (ISBN 978-609-411-110-5). – Acta Linguistica Lithuanica LXX, 2014, 228-235.
 11. Muzikos leksika Kupiškėnų žodyne. – Monografijų serijos Lietuvos valsčiai Kupiškis mokslo darbų rinkinys. Vilnius: Versmė, 2016, 1089-1097 (ISBN 978-609-8148-43-5).
 12. Irenos Ermanytės nuopelnai leksikografijai. – Bendrinė kalba 90, 2017. (ISSN 2351-7204). Prieiga internete: www.bendrinekalba.lt
 1. Ramusis, šaltasis, vėsusis džiazas ar cool jazz? – Pranešimas, skaitytas 11-oje Jono Jablonskio konferencijoje Bendrinė lietuvių kalba ir skolinti žodžiai, Vilnius, 2003 m. spalio 3 d.
 2. Šokių pavadinimai leksikografijos praktikos aspektu. – Pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje XVI Zinātniskie lasījumi, Daugpilis, 2006 m. sausio 26–27 d.
 3. Refrenai ir leksikografija. – Pranešimas, skaitytas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija, Vilnius, 2008 m. balandžio 23–25 d.
 4. Muzikos instrumentus įvardijantys žodžiai Lietuvių kalbos žodyne. – 48. prof. Artura Ozola dienas starptautiska zinātniska konference „Valodas gramatiskā un leksiskā sistēma, tās funkcionalitāte un normatīvums”,  Ryga, 2012 m. kovo 15–16 d.
 5. Irenos Ermanytės nuopelnai leksikografijai. – Pranešimas, skaitytas seminare „Leksikografų dirbtuvės 2: Leksikografija – mokslas ir gyvenimas“, Vilnius, LKI, 2017 m. liepos 5 d.

Other Members