Terminologija 24

Turinys

T E R M I N O L O G I J A I R DA B A RT I S
T E R M I N O L O G Y A N D T H E P R E S E N T
Т Е Р М И Н О Л О Г И Я И С О В Р Е М Е Н Н О С Т Ь

Christian Galinski. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
The Internet of Things – Hype and reality: Crucial issues about
Internet of Things technology and ‘content’ of human-machine
communication

Anita Helviga, Sigita Ignatjeva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Comprehension and use of the literary terms pastišs (pastiche)
and parodija (parody) in Latvian literary studies

Blanca Stella Giraldo Perez. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Pragmatics for developing a terminological glossary: UNESCO’s
Internet Governance Glossary

Вячеслав Константинович Щербин. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Функции специальной лексикографии в общенациональной
системе «наука-технологии-инновации»

Asta Mitkevičienė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sąvoka lietuvių mokslo kalboje

Jurgita Mikelionienė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
Tarptautinių terminų apeliatyvacijos aspektai

Robertas Stunžinas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145
Europos Sąjungos kibernetinio saugumo terminai su dėmeniu
kibernetinis, (-ė): reikšmės, kilmė, sinonimija ir variantai

Lina Rutkienė. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164
Statybos terminijos dūrinių klasifikacija pagal
sintaksinius-semantinius sandų santykius

Rasuolė Vladarskienė . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
Kūrybinių industrijų terminai: aprėptis ir tvarkyba

R E C E N Z I J O S , A P Ž VA L G O S , I N F O R M AC I J A , B I B L I O G R A F I J A
R E V IE W S , S U RV EY S , I N F O R M AT I O N S , B I B L I O G R A P H IE S
Р Е Ц Е Н З И И , О Б З О Р Ы , И Н Ф О Р М А Ц И Я , Б И Б Л И О Г Р А Ф И Я

Knyga iš medicinos žodyno praeities (Stasys Keinys). . . . . . . . . . . . . 188

Jungtinė Lietuvių kalbos instituto ir Lietuvių terminologijos forumo
konferencija (Rita Dedonienė). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

21-oji tarptautinė specialiosios kalbos konferencija „Tarpdalykinių žinių
kūrimas: specialiosios kalbos tyrimų iššūkiai“ (Asta Mitkevičienė). . . . . 202