T. Stepanova-foto

Tatjana Stepanova

jaunesnioji mokslo darbuotoja

Mokyklinės lituanistikos tyrėja

  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1991 m. birželio 17 d. Vilniaus m.  2010–2014 m. Vilniaus pedagoginio universiteto Lituanistikos fakultete studijavo lietuvių kalbą ir literatūrą. 2014 m. apsigynė bakalauro darbą Pagrindinės nacionalinės vertybės didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“. Lietuvio pasaulėvaizdis. 2014–2016 m. Lietuvos edukologijos universiteto Lituanistikos fakultete studijavo kalbotyrą.

2016 m. apgintas Lietuvių filologijos (kalbotyros) magistro darbas Gretinamoji semantinė konceptų analizė remiantis lietuvių ir rusų kalbų žodynais.
Nuo 2016 m. Bendrinės kalbos tyrimų centro jaunesnioji mokslo darbuotoja. Mokslinių interesų sritis – mokyklinė lituanistika.

Other Members