demo_image

Rita Katelytė

jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

2006 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (dabar Lietuvos edukologijos universitetas) baigė lietuvių filologijos bakalauro, 2008 m. – lietuvių filologijos (kalbotyros) magistrantūros studijas.

Nuo 2007 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centre.

 1. Kalbotyros terminai vidurinės mokyklos lietuvių kalbos vadovėliuose. – Terminologija 15, 2008, 234–240.
 2. Mečislovo Reinio laisvai versto Psichologijos vadovėlio psichologijos terminų reikšmė ir kilmė. – Terminologija 16, 2009, 198–216.
 3. M. Reinio psichologijos terminų ir jų dėmenų daryba. – Terminologija 17, 2010, 111–129 (su bendraautoriumi St. Keiniu).
 4. Skolinti terminai ir jų atitikmenys, 2014. Parengė: Albina Auksoriūtė, Rita Katelytė, Angelė Kaulakienė, Solvita Labanauskienė, Asta Mitkevičienė, Aušra Rimkutė, Robertas Stunžinas, Diana Šilobritaitė. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas.

Other Members