jolanta-zabarskaite-62925774

prof. dr. Jolanta Zabarskaitė

Lietuvių kalbos instituto direktorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

Semantikos ir ekonominės lingvistikos tyrėja

Priėmimo valandos:
Antradienis 9–11 val. administraciniai klausimai
Trečiadienis 14–16 val. moksliniai (doktorantūros) klausimai
Penktadienis 10–12 val. administraciniai klausimai

 1. Užtikrina, kad Instituto veikla atitiktų Lietuvos Respublikos įstatymus, Instituto įstatus ir kitus teisės aktus.
 2. Organizuoja Instituto darbą, atsako už jo uždavinių vykdymą.
 3. Atstovauja Institutui valstybinėse valdžios, valdymo, teisėsaugos ir kitose institucijose bei organizacijose.
 4. Leidžia įsakymus, Instituto vardu sudaro sutartis su fiziniais ir juridiniais asmenimis.
 5. Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos darbo kodeksu ir kitais teisės aktais, priima ir atleidžia iš darbo Instituto darbuotojus, sudaro darbo, autorines ir kitokias sutartis, skelbia darbuotojų atestavimą ir konkursus pareigoms, skiria asmenis į pareigas ir iš jų atleidžia, nustato darbuotojų darbo užmokestį, skatina darbuotojus ir skiria jiems drausmines nuobaudas.
 6. Užtikrina saugias darbo sąlygas ir atsako už tai, kad Institute būtų laikomasi darbo saugos reikalavimų.
 7. Teikia Instituto mokslo tarybai svarstyti pasiūlymus dėl pagrindinių Instituto mokslinių veiklos krypčių, Instituto įstatų keitimo, tvirtina ir tikslina Instituto strateginį veiklos planą, Instituto veiklos metines ataskaitas, kitus dokumentus.
 8. Teikia Instituto mokslo tarybai siūlymus dėl nuolatinių arba laikinųjų komisijų sudarymo, susijusių su Instituto mokslinių tyrimų ir socialinės bei kultūrinės veiklos koordinavimu ir atitinkamu projektų rengimu.
 9. Organizuoja Instituto veiklos savianalizę ir prireikus inicijuoja Instituto veiklos ekspertinį vertinimą.
 10. Teikia Švietimo ir mokslo ministerijai pasiūlymus dėl Instituto įstatų keitimo.
 11. Užtikrina veiksmingą finansinę Instituto veiklą, tinkamą turto valdymą, naudojimą ir disponavimą juo.
 12. Tvirtina Instituto pajamų ir išlaidų sąmatą, jos vykdymo apyskaitą.
 13. Atlieka kitas teisės aktuose įstaigos vadovui nustatytas funkcijas.
 14. Turi teisę dalį savo teisių ir pareigų savo įsakymu perduoti savo pavaduotojams ir kitiems Instituto darbuotojams.
 15. Skelbia ir organizuoja rinkimus į Instituto mokslo tarybą pagal direktoriaus patvirtintą Instituto mokslo tarybos reglamentą.
 16. Tvirtina Akademinės etikos kodeksą.
 17. Organizuoja Instituto vykdomų mokslinių tyrimų koordinavimą, bendradarbiavimą su mokslo ir studijų institucijomis, pasirašo bendradarbiavimo sutartis.
 18. Tvirtina Instituto priežiūros tarybos sudėtį.
 19. Tvirtina Instituto administracijos sudėtį ir jos darbo reglamentą.
 20. Nustato Instituto administracijos darbuotojų ir padalinių vadovų funkcijas.

Jolanta Zabarskaitė baigė Vilniaus universitetą, lietuvių kalbos ir literatūros specialybę. Nuo 1985 iki 1996 m. dirbo Lietuvių kalbos institute vyr. laborante, jaunesniąja moksline bendradarbe, vėliau – moksline bendradarbe. 1994 m. baigė LKI ir VDU doktorantūros studijas ir apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją „Lietuvių kalbos ekspresyviosios leksikos fonosemantika“. Nuo 1996 iki 1999 m. dirbo leidyklos „Baltos lankos“ vadybininke, nuo 1999 iki 2001 m. – VšĮ „Lietuviškos knygos“ direktore. 2000 m. grįžo į Lietuvių kalbos institutą, kūrė jo leidyklą ir iki 2006 m. jai vadovavo. Nuo 2001 m. dirbo Lietuvių kalbos instituto direktoriaus pavaduotoja mokslo reikalams ir Leksikografijos centro vyresn. mokslo darbuotoja. Nuo 2003 m. gruodžio mėn. – Lietuvių kalbos instituto direktorė. Nuo 2010 m. – vyriausia mokslo darbuotoja. Nuo 2015 metų Semantikos ir ekonominės lingvistikos grupės Bendrinės kalbos centre vadovė.

1990–2015 m. dėstė Lietuvos edukologijos universiteto (iki 1992 m. – Vilniaus pedagoginis institutas, 1992–2011 m. – Vilniaus pedagoginis universitetas) Lituanistikos fakultete, Lietuvių kalbotyros katedroje. Nuo 2002 m. ėjo šios katedros docentės pareigas, nuo 2007 m. – docentė. Nuo 2013 m. profesorė, nuo 2013 m. iki 2017 m. dėstė Kazimiero Simonavičiaus universitete, buvo Kazimiero Simonavičiaus universiteto senato narė ir Ekonominės lingvistikos katedros vedėja.

Mokslinių interesų sritys: fonosemantika, leksikologija, leksikografija, skaitmeniniai kalbos ištekliai, semantika, kalbos politikos, ekonominė lingvistika.

 1. Vaišnienė, D., Zabarskaitė, J. The Lithuanian Language in the Digital Age. White Paper Series. Lietuvių kalba skaitmeniniame amžiuje. Baltųjų knygų serija. – Berlin: Heiderberg: Springer, 2012, 85 p. ISBN 978-3642-307-57-7.
 2. Aleinikovas M., Basys V., Drazdienė N., Dubakienė R., Gregorauskas M., Jaskelevičius B., Juodkazis V., Jurevičius A., Kairiūkštis L., Kaklauskas A., Kilkus K., Malinauskas A., Mikšys V., Mizaraitė D., Mokrik R., Ostaševičius V., Ozolinčius R., Paknys M., Sadauskienė L., Stabinis A. P., Vaitkus J. V., Zabarskaitė J., Zavadskas E. K. Šiuolaikinis mokslas visuomenei: Lietuvos mokslo sektorių apžvalgos. Lietuvos mokslų akademija, Lietuvių katalikų mokslo akademija. – Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2011: 1 segtuvas (5 broš.) : iliustr., faks., portr. ISBN 978-9986-080-52-7.
 3. Adomėnas M., Chmieliauskas A., Čepas A., Čičinskas J., Jokubaitis A., Kolesinskienė N., Kraniauskienė S., Krupavičius A., Satkauskytė D., Stundžienė B.,Tautkevičienė G.,Trimakas R., Valikonytė I.,Vaškelis G., Zabarskaitė J. Tarptautinė mokslinė duomenų bazė „Lituanistika“. Kaunas: Technologija, 2007, 299 p. ISBN 978-9955-25-497-3
 1. Zabarskaitė  J. 2017: Kalbos, valdžios ir visuomenės santykiai Lietuvoje 1918–1940 metais –  Parlamento studijos, Nr. 22, p. 41-59.
 2. Zabarskaitė  J. 2017: The Lithuanian Hearth Language Museum – Language Museum Studies, series Museum and Heritage Studies, Routledge.
 3. Zabarskaitė  J. 2017: The Predominant Elements of estiškumas (Estonianism) Sense from the perspective of Economic Linguistics – Eesti ja soome-ugri keeleteaduse ajakiri. Journal of Estonian and Finno-Ugric Linguistics, [online] Vol. 8, No 1 (2017), (SCOPUS duomenų bazė).
 4. Manjgaladze M., Zabarskaitė J. 2016: The Lexical Unit Space/CosMOS in Georgian and Lithuanian Contexts of Economic Linguistic – Semiotics, scientific Journal, XVI, Tbilisi, p. 9-23.
 5. Lemeškin I., Zabarskaitė J. 2014: Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. – Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas = Das lituanistische Erbe August Schleichers / [T. 2]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 5-9. ISBN 978-609-411-145-7.
 6. Zabarskaitė J. 2014: Žodžio semantinis kraitis: ištiktuko pyst atvejis. – Leksikografija ir leksikologija 4, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 304–317. ISBN 978-6094-11-137-2.
 7. Zabarskaitė J. 2012: Kitoks Lietuvių kalbos žodyno skaitymas: dalbertas Bezzenbergeris, marios, pamarys, pamariškis. – Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai. Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija [sudarė: G. Blažienė, N. Morozova, J. Zabarskaitė]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 239–271. ISBN 978-6094-202-32-2.
 8. Smetonienė I., Zabarskaitė J. 2012: Mokslo kalbos politika. – Parlamento studijos. – Vilnius: Valstybės žinios. Nr. 12 (2012), 111–125. ISSN 1648-9896.
 9. Zabarskaitė J. 2011: Didžiojo Lietuvių kalbos žodyno „Melagių kartoteka“. – Inveniens Quaero. Ieškoti, rasti, nenurimti. Mokslo straipsnių rinkinys. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2011, 503–517. ISBN 978-9955-20-655-2.
 10. Kavaliauskas V., Morozova N., Zabarskaitė J. 2011: Litva dilinin mənbəyi. – Elmi xəbərlər. Azərbaycan: Gəncə. No. 1, 154–158 (azerų kalba).
 11. Zabarskaitė J. 2010: Politinis pasaulėvaizdis didžiajame Lietuvių kalbos žodyne (valstybė, įstatymas, valdžia). – Parlamento studijos 9 (2010), 126–143. ISSN 1648-9896.
 12. Zabarskaitė J. 2010: Iš politinės lietuvių kalbos istorijos: laiškas Vladimirui Toporovui. – Žmogus ir žodis. T. 12, Nr. 1 (2010), 164–168. ISSN 1392-8600.
 13. Zabarskaitė J. 2009: Jaustukai kalboje ir šnekoje. – Kalbos kultūra 82 (2009), 91–110. ISSN 0130-2795.
 14. Zabarskaitė J. 2009: Lietuvių kalbos priebalsių dermės polinkiai vaizdingoje leksikoje. – Garsas ir jo tyrimo aspektai: metodologija ir raktika. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2009, 244–259. ISBN 978-609-411-027-6.
 15. Šimėnaitė Z., Zabarskaitė J. 2009: Moderniosios lietuvių leksikografijos pradininkas – Antanas Lyberis. –– Leksikografijos teorija ir praktika. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 11–18. ISBN 978-609-411-033-7
 16. Zabarskaitė, J. Vietoj pratarmės (II). – Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas = Das lituanistische Erbe August Schleichers 1. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 19–23.
 17. Zabarskaitė, J. 2008: Vladimiro Toporovo erdvių ir gelmių ženklai lituanistikoje. – Vladimiras Toporovas ir Lietuva. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 9–17.
 18. Zabarskaitė J. 2007: Lietuvių kalbos instituto ištekliai ir duomenų bazės. – Europeica– Slavica– Baltica. Publikace slovanské knihovny, 56. – Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 249–260. ISBN 9788-070-505-21-2.
 19. Zabarskaitė J. 2007: Prameny a databáze Institutu pro litevský jazyk – Europeica – Slavica – Baltica. Publikace slovanské knihovny, 56. Praha: Národní knihovna České republiky, Slovanská knihovna, 2007, 261–272. ISBN 9788-070-505-21-2 (čekų kalba).
 20. Zabarskaitė J. 2006: Aleksandras Vanagas. Asmenybės šviesa. – Baltų onomastikos tyrimai 1: Aleksandrui Vanagui atminti. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, , 11–17. ISBN 978-9955-70- 416-4.
 21. Naktinienė G., Šepetytė-Petrokienė R., Zabarskaitė, J. 2006: Elektroninio Lietuvių kalbos žodyno (t. I–XX) pirmasis leidimas. – Prace Bałtystyczne 3: język, literatura, kultura. – Warszawa, 2006, 241–247.
 22. Zabarskaitė J. 2006, Ekspresyvioji lietuvių kalbos leksika ir vartosenos žodynai. – Aiškinamųjų bendrinės kalbos žodynų aktualijos. Leksikografija ir leksikologija 1. – Vilnius, 170–180. ISBN 9789-955-704-42-3.
 23. Zabarskaitė J. 2006: Priebalsių žaidimas kalboje. – Kalbos kultūra 79 (2006), 249–255. ISSN 0130-2795.
 24. Zabarskaitė J. 2005: Požiūris į gimtąją kalbą pirmuosiuose lietuviškuose laikraščiuose: „Tilžės keleivis“ ir „Aušra“. – Iš spaudos draudimo istorijos. Lietuvių raštijos istorijos studijos 1. – Vilnius: VPU leidykla, 63–72.
 25. Zabarskaitė J. 2005: Первые литовские газезеты о родном языке: Tilžės keleivis (“Тильлзитский путешественник”), Aušra (“Зоря”) и Varpas (“Колокол”). – Исторический путь литовской письменности. – Вильнюс: Институт литовского языка, 2005, 182–196. ISBN 9986-668-93-X.
 26. Naktinienė G., Šepetytė R., Zabarskaitė J. 2005: Современность и перспективы большово “Словаря литовского языка”. – Исторический путь литовской письменности. – Вильнюс: Институт литовского языка, 340–355. ISBN 9986-668-93-X.
 27. Naktinienė G., Zabarskaitė J. 2004: Didysis lietuvių kalbos žodynas ir nacionalinė kalbos duomenų bazė. – Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje 7–8 (2004), 287–300. ISBN 9955-475-78-1.
 28. Zabarskaitė J. 2004: Ištiktukų galo priebalsių ikoniškoji funkcija (lingvistinės pastabos). – Žmogus ir žodis. T. 6, Nr. 1), 44–47. ISSN 1392-8600.
 29. Zabarskaitė J. 2003: Gimtosios kalbos vertės samprata lietuviškos periodinės spaudos saulėtekyje. – Žmogus ir žodis. T. 1, Nr. 5 (2003), 69–72. ISSN 1392-8600.
 30. Zabarskaitė J. 2003: Ištiktukų reikšmių pateikimas žodynuose. – Leksikografijos ir leksikologijos problemos. – Vilnius, 136–151. ISBN 998-666-853-0.
 31. Zabarskaitė J. 2003: Straipsniai apie kalbą „Naujojoje Romuvoje“. – Kalbos kultūra 76 (2003), 147–152. ISSN 0130-2795.
 32. Zabarskaitė J. 2002: Fonosemantika: tyrėjai, tyrimai, patirtys. – Žmogus ir žodis. T. 1, Nr. 4 (2002), 36–42. ISSN 1392-8600.
 33. Zabarskaitė J. 2002: Vienskiemenių lietuvių kalbos ištiktukų kelianarių pradinių junginių fonosemantika. – Kalbotyra 51 (1) (2002), 159–171. ISSN 1392-1517.
 34. Zabarskaitė J. 2001: Garsų semantika. – Kalbos kultūra 74 (2001), 65–69. ISSN 0130-2795.
 35. Zabarskaitė J. 1999: Refrenai: kelios pastabos apie vietą leksikos sistemoje, fonotaktiką, fonosemantiką. – Žmogus ir žodis. T. 1, Nr. 1 (1999), 25–31. ISSN 1392-8600.
 36. Zabarskaitė J., Paulauskaitė J. 1997: Mįslių žodžių-kodų semantikos ypatumai. Lietuvių kalbotyros ypatumai. – Lietuvių kalbotyros klausimai 37, 101–109.
 37. Zabarskaitė J. 1995: Ištiktukų priebalsių fonosemantika (vienanariai pradžios junginiai). – Lietuvių kalbotyros klausimai 35, 187–204.
 1. Zabarskaitė  J. 2017: The Lithuanian Hearth Language Museum – Language Museum Studies, series Museum and Heritage Studies, Routledge.
 2. Zabarskaitė  J. 2017: How does your institution track language? The case of the Institute of the Lithuanian Language  –  Gerhard Stickel (ed.) National language institutions and national languages,  Peter Lang Edition.
 3. Zabarskaitė J. 2016: On past–current–future relationship between sanskrit and the Lithuanian language, in: Sanskrito-lietuvių vėrinys, Vilnius: LKI, ISBN 978-609-411-185-3, 2016, 4–13 psl.
 4. Zabarskaitė J. 2016: Istorinės asmenybės įvaizdžio transformacijos postmoderniose medijose: Martynas Liudvikas Rėza. – Liaudies kultūra, 2016, nr. 5, p. 67–72.
 5. Zabarskaitė J. 2011: Baltistikos/lituanistikos centrai pasaulyje. Veiklos ir perspektyvų analizė. – Šiuolaikinis mokslas visuomenei: Lietuvos mokslo sektorių apžvalgos. T. 1. Vilnius: Lietuvos mokslų akademija, 2011, p. 21–35. ISBN 9789-986-080-51-0.
 6. Zabarskaitė J. 2013: Tvarioji lietuvių kalba? Takioji lietuvių kalba? – Literatūra ir menas 41. 2013 lapkričio 8 d., p. 9–14. I SSN 0233-3260
 1. Rehm G., Uszkoreit H., Ananiadou S., Bielevičienė A., Zabarskaitė J. et al. 2014: The Strategic Impact of META-NET on Regional, National and International Level. – LREC Proceedings 2014. Reykjavik, Iceland : European Language Resources Association (ELRA), p. 1518-1524.
 2. Zabarskaitė J. 2014: The great dictionary of the Lithuanian language: a story of the Lithuanian citizen‘s emotional attitudes in the first half of the 20th century. – Konstrukcje i destrukcje tożsamości III. Narracja i pamięć, red. E. Golachowska, A.  ielińska, Warszawa: Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, 2014, p. 183-196. SBN 978-83-64031-13-7.
 3. Naktinienė G., Valiukas L., Zabarskaitė J. 2013: Contemporary dictionary application: tips and tricks of getting it right. – Tralogy II: Futures in technologies for translation, Anticiper les technologies pour la traduction. Jeudi 17 janvier 2013 au Vendredi 18 janvier 2013. Paris: Campus Gérard Mégie, CNRS. Prieiga internete: http://webcast.in2p3.fr/videos-contemporary_dictionary_application.
 4. Zabarskaitė J. 2013: Lithuanian lexicography in the 21st century: quo vadis? – Lexical Challenges in a Multilingual Europe Contributions. The Annual Conference 2012 of EFNIL in Budapest, 2013, 163– 167. ISBN 978-3-631-64394-5. (Duisburger Arbeiten zur Sprach-und Kulturwissenschaft, Vol. 99.). Prieiga internete: http://www.peterlang.com/index.cfm?event=cmp.ccc.seitenstruktur.detailseiten&seitentyp=series&pk=572.
 5. Zabarskaitė, J. 2012: The principles behind the drafting of the Onomatopoeic Dictionary of the Lithuanian Language. – Proceedings of the XV Euralex International Congress. – Oslo, 2012, 961–966 (prieiga per internetą http:–www.euralex.org/proceedings-toc/euralex_2012/).
 6. Šimėnaitė, Z., Zabarskaitė, J. 2011: Лексикографические источники большого Словаря литовского языка и Альбертина. – Культурное наследие Восточной Пруссии 1. – Калининград, 2011, 46–67. ISBN 978-6094-110-65-8.
 7. Naktinienė G., Zabarskaitė, J. 2010: The Dictionary of Lithuanian (LKŽ) and its future in databases and electronic versions. – Proceedings of the XIV Euralex International Congress: Leewarden, 6–10 July 2010 – Leewarden, 184, 780–787.
 8. Morozova N., Zabarskaitė, J. 2009: Круглый стол “Роль музея языка в пропаганде национального языка и культуры”: о литовском языке – несерьезно о серьезном: очаг литуанистики. – Национально-культурный компонент в тексте и языке: материалы докладов IV международной научной конференции: 3–5 декабря 2009 года, Минск. Ч. 1. – Минск, 71–76.
 9. Morozova N., Zabarskaitė, J. 2009: Очаг литуанистики как центр литовского языка: интерактивные формы ознакомления с лексикой и семантикой. – Слово и словарь = Vocabulum et Vocabularium: cборник научных трудов по лексикографии. – Гродно: ГрГУ, 37–39.
 10. Zabarskaitė J. 2009: The Institute of the Lithuanian Language and Centers of Baltic Studies. – The Baltic languages and the Nordic countries. International conference, University of Oslo, June 19–20, 2009. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 135–147.
 11. Naktinienė G., Zabarskaitė J. 2007: Слоўнiкi ў iнтернеце: дыялог мовазнаўцы i носьбiта мовы – Слово и словарь. Vocabulum et Vocabularium: cб. науч. тр. по лексикографии. Гродно : ГрГУ, 32–34. ISBN 9789-854-179-55-1. (baltarusių kalba).
 12. Sabaliauskas A., Zabarskaitė J. 2005: Мировой опыт сотрудничества в области литуанистики, балтистики и языковых контактов. – Судьба языков и культур между Неманом и Преголей. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 11–13.
 13. Zabarskaitė J. 2004: Didysis lietuvių kalbos žodynas ir nacionalinė kalbos duomenų bazė. Lituanistika šiuolaikiniame pasaulyje: I. Lietuva Europos istorijos ir kultūros kontekste. II. Senoji / naujoji lietuvių kultūra: šiuolaikinės koncepcijos: konferencijų medžiaga / ats. red. J. Girdzijauskas. – Vilnius: LLTI,. – 300 p. – (Pasaulio lituanistų bendrija; 7/8). – ISBN 9955-475-78-1.
 14. Naktinienė G., Zabarskaitė J. 2004: On the linguistic databases of the Institute of the Lithuanian language. – Human language technologies: the Baltic perspective: the first Baltic conference. – Riga, Latvia, April 21–22, 2004. Riga, 187–190.
 1. Lemeškin I., Zabarskaitė J. (sud.) 2014: Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas. – Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas = Das lituanistische Erbe August Schleichers / [T. 2]. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 5-9. ISBN 978-609-411-145-7.
 2. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2013: Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX, 1941–2002. Redaktorių kolegija: Gertrūda Naktinienė (vyr. redaktorė) [et al.]; programuotojai: Linas Valiukas, Evaldas Ožeraitis, Vytautas Zinkevičius (2-asis elektron. leid.) – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2013. ISBN 978-609-411-088-7. (USB laikmena).
 3. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2012: Naujausi kalbų ir kultūrų tyrimai. – Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija. Sudarė: Violeta Meiliūnaitė, Nadežda Morozova; redaktorių kolegija: Jolanta Zabarskaitė, Jurgita Jaroslavienė [et al.] – Vilnius: Petro ofsetas, 2012. ISBN 978-609-420-236-0. (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 4)
 4. Zabarskaitė J. (sud.) ir kt. 2012: Mažoji Lietuva: paribio kultūros tyrimai. – Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija. Sudarė: G. Blažienė, N. Morozova, J. Zabarskaitė – Vilnius: Petro ofsetas, 2012, 271 p. ISBN 978-609-420-232-2. (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 3)
 5. Zabarskaitė J. (sud.) ir kt. 2011: Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos protokolai: (1915–1940 ir 1953–1955). Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacija. Sudarė Danutė Bronė Puchovičienė, Irena Raščiuvienė, Jolanta Zabarskaitė; redaktorių kolegija: Libertas Klimka [et al.] – Vilnius: Petro ofsetas, 2011, 376 p. (Kalbų ir kultūrų sankirtų archyvai 1). ISBN 978-609-420-178-3.
 6. Zabarskaitė J. (sud.) 2011: Lietuvių kalbos institutas. Vilnius: Lietuvių kalbos institutas. 48 p. ISBN 978-6094-110-57-3.
 7. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2011: Baltų onomastikos tyrimai Sudarė Grasilda Blažienė, Alma Ragauskaitė; redaktorių kolegija: Laimutis Bilkis (ats. redaktorius), Jolanta Zabarslaitė [et al.] – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 53 p. ISBN 978-6094-110-68-9.
 8. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2010: Leksikografija ir leksikologija 2. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. Sudarė: Vilija Sakalauskienė, Albina Auksoriūtė, redaktorių kolegija: Zita Šimėnaitė, Jolanta Zabarskaitė [et al.] – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 413 p. ISBN 978-9955-704-42-3.
 9. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2010: Поэтика хронотопа: языковые механизмы и когнитивные основания: материалы международной научной конференции: Вильнюс, 9–10 сентября 2010 года / ред. коллегия: Г. И. Берестнев … [и др.]. – Вильнюс: Институт литовского языка, 2010, 236 p. ISBN 978- 6094-110-60-3.
 10. Zabarskaitė J. (red.) 2009: Leksikografijos teorija ir praktika / Antanas Lyberis. Sudarė Zita Šimėnaitė; mokslinė red. Jolanta Zabarskaitė – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 424 p. ISBN 978-609-411-033-7.
 11. Zabarskaitė J. (sud.) ir kt. 2009: Vladimiras Toporovas ir Lietuva. Sudarė Algirdas Sabaliauskas, Jolanta Zabarskaitė; redakcinė kolegija: Ivanov V.V. [et al.] – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, , 488 p.: iliustr.
 12. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2005, 2008: LKŽe – Lietuvių kalbos žodynas (t. I–XX 1941–2002): elektroninis variantas / redaktorių kolegija: G. Naktinienė. (vyr. redaktorė), J. Paulauskas J. Petrokienė R. Vitkauskas, J. Zabarskaitė – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2005 (atnaujinta versija 2008). – www.lkz.lt. ISBN 9986-668-98-0.
 13. Zabarskaitė J. (sud.) 2008: Institute of the Lithuanian language [sudarė Jolanta Zabarskaitė] – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008. 47 p.: iliustr, nuotr. ISBN 978-9955-704-58-4.
 14. Zabarskaitė, J (sud.) 2008: Lietuvių kalbos institutas [sudarė Jolanta Zabarskaitė] – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas,. 47 p. : iliustr, nuotr. ISBN 978-9955-704-59-1.
 15. Zabarskaitė J. (sud.) ir kt. 2008: Lituanistinis Augusto Schleicherio palikimas = Das lituanistische Erbe August Schleichers [sudarė Ilja Lemeškin, Jolanta Zabarskaitė] – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, , 918 p.: iliustr. faks.
 16. Zabarskaitė, J. (sud.) 2008: Lituanistikos židinys. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 40 p. ISBN 978-9955-704-63-8.
 17. Zabarskaitė J. (sud.) 2008: Lietuvių kalbos institutas ir baltistikos centrai: bendradarbiavimo kronika, 2007–2008 metai. Informacinis leidinys [sudarė Jolanta Zabarskaitė, Violeta Meiliūnaitė]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008, 39 p.: iliustr. portr. ISBN 978-6094-11-010-8.
 18. Zabarskaitė J. 2006: The Lithuanian language heritage: at the Institute of the Lithuanian Language. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006, 14 p.
 19. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2006: Dėk žodį prie žodžio – turėsi žodyną: atsiminimai apie kalbininką Juozą Balčikonį. Sudarė: Birutė Goberienė ir Aldonas Pupkis; redakcinė kolegija: Vytautas Vytkauskas, Jolanta Zabarskaitė [et al.]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006, 324 p.: portr. faks. ISBN 978-9955-70-404-1.
 20. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2006: Baltų onomastikos tyrimai 1. Aleksandrui Vanagui atminti. Sudarė Laimutis Bilkis, Alma Ragauskaitė, Daiva Sinkevičiūtė; redaktorių kolegija: Laimutis Bilkis (ats. redaktorius), Jolanta Zabarskaitė [et al.]. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2006, 288 p.: portr. ISBN 978-9955-70-416-4.
 21. Zabarskaitė J. (red.) ir kt. 2004: Raidžių draudimo metai: straipsnių rinkinys. Sudarytojas Darius Staliūnas; redakcinė kolegija: Algis Kalėda, Jolanta Zabarskaitė [et al.]. – Vilnius: Lietuvos istorijos institutas, 2004, 270 [2] p.: lent.
 22. Zabarskaitė, J. 2003 (red.) ir kt. Leksikografijos ir leksikologijos problemos: straipsnių rinkinys. Redaktorių kolegija: Pietro U. Dini … [et al.]. – Vilnius: Lietuvių kalbos instituto leidykla, 344 p. ISBN 998-666-853-0.
 23. Aleknavičienė O., Zabarskaitė, J. (sud.) 2002 Biblijos vertėjas Jonas Bretkūnas = Bibelübersetzer Johannes Bretke: lietuviškai Biblijai – 400 metų: tarptautinės parodos katalogas – Vilnius: Lietuvos dailės muziejus, 159, [1] p.: iliustr. faks. ISBN: 9986-669-28-6.
 24. Šimėnaitė Z., Zabarskaitė, J. 2002 (sud.) Dvidešimt „Lietuvių kalbos žodyno“tomų– Vilnius: INTER NOS, 42, [6] p.
 1. Žurnalo „Lituanistica“ redakcinės kolegijos narė;
 2. Žurnalo „Lietuvių kalba“ redakcinės kolegijos narė;
 3. Žurnalo „Parlamento studijos“ redakcinės kolegijos narė.
 1. Zabarskaitė J. 2013: Lithuania needs skilled personnel in Language Technologies: a very old language. http://www.euroviews.eu/?p=1588, 2013 April 17. [by: Alejandro Izquierdo].
 2. Zabarskaitė J. 2013: Ilgalaikius tikslus pamynė laikini. – Mokslo Lietuva 14, 2013 liepos 18, 1–2.
 3. Zabarskaitė J. 2013: Kalba–tautiškumo pagrindas. – Ji 7, 2013, 6.
 4. Zabarskaitė J. 2013: Lietuvių tarmės ne nyksta, o keičiasi. – www.delfi.lt. 2013 gegužės 8.
 5. Zabarskaitė J. 2013: Lituanistai: moksleiviai mokykloje patiria per mažai intelektinės įtampos. – www.delfi.lt. 2013 balandžio 2.
 6. Zabarskaitė J. 2013: Manyčiau, kad tarmės nenyksta. – www.15min.lt. 2013 gegužės 8.
 7. Zabarskaitė J. 2013: Mąžtantis visuomenės raštingumas: pražūtinga nieko nedaryti. – www.lrt.lt. 2013 balandžio 1.
 8. Zabarskaitė J. 2013: O gal išties padėtas kertinis akmuo lituanistinio sąjūdžio pradžiai? – Mokslo Lietuva 6, 2013 liepos 18, 1–2 [interviu; kalbėjosi G. Zemlickas].
 9. Zabarskaitė J. 2013: Iššūkiai lietuvių kalbos mokymui Lietuvoje ir pasaulyje. – Pasaulio Lietuvis 6, 2013 birželis–liepa, 18–20.
 10. Zabarskaitė J. 2013: Visuomenė ir kalbininkai reikalauja ginti valstybinę kalbą ir teritorinį vientisumą. –www.propatria.lt. 2013 liepos 4.
 11. Zabarskaitė J. What are your first associations when you hear the words Lithuania and Shield? What could be the shield of Lithuania today? – www.lietuvosskydas.lt/news. 2013 liepos 11.
 12. Zabarskaitė J. 2012: Ar baltų tautos turi ateitį? – Aušra 7, 2012, 17.
 13. Zabarskaitė J. 2012: Ar išsaugos emigrantai lietuvišką tapatybę? – www.balsas.lt. 2012 lapkričio 19. Zabarskaitė, J. 2012: Ar pavyktų išdidžiai pasakyti – aš esu joks? – www.bernardinai.lt. 2012 spalio 16.
 14. Zabarskaitė J. 2012: Aš balsuoju už lietuvį su akcentu… – Britanijos lietuvis 5, 2012, 4–6 [pokalbis su Lietuvių kalbos instituto direktore J. Zabarskaite, kalbėjosi Zita Čepaitė].
 15. Zabarskaitė J. 2012: Kas yra Lietuvoje nacionalinės vertybės. – Respublika, priedas „Žalgiris“, 2012, kovo 16, 2–3 [diskusija; diskusiją vedė Gediminas Jakavonis].
 16. Zabarskaitė J. 2012: Lietuvių kalbai būtinas technologinis proveržis. – ww.elta.lt. 2012 lapkričio 15.
 17. Zabarskaitė J. 2012: Lituanistai: nauja stojimo į aukštąsias mokyklas tvarka pažeidžia ES  daugiakalbystės principą. – www.delfi.lt. 2012 rugsėjo 24.
 18. Zabarskaitė J. 2012: Mokslininkei sūnus žada dovanoti matematikos pamokas. – Aukštaitiškas formatas 1/3, 2012, 10–12 [pokalbis su Jolanta Zabarskaite; užrašė Daiva Goštautaitė].
 19. Zabarskaitė J., Ohmanas J. 2012: lietuviai turi baudžiauninkų-partizanų mentalitetą. – www.delfi.lt. 2012 vasario 24.
 20. Zabarskaitė J. 2011: Bus įkurtas Baltistikos centras, atgis J. Baltrušaičio namai?! – Voruta, 2011 spalio 22, 4.
 21. Zabarskaitė J. 2011: Lietuvių kalba EP – ir politinis, ir simbolinis gestas. – www.delfi.lt. 2011 vasario 12.
 22. Zabarskaitė J. 2011: Tai, kas parašyta, lieka. – Švietimo naujienos 10. Informacinis leidinys, priedas „Švietimo panorama“. 2011 lapkritis, 10–11.
 23. Zabarskaitė J. 2010: Tikrovė yra tarsi užkalbėta būti neigiama. – www.technologijos.lt. 2011 gegužės 4.
 24. Zabarskaitė J. 2010: Kol kalbėsime lietuviškai, tol gyvuos ir tauta. – Ji 43, 2010 spalio 25–lapkričio 1, 18–19.
 25. Zabarskaitė J. 2010: Mašininis vertimas iš lietuvių kalbos į anglų – jau internete. – www.delfi.lt. 2010 kovo 31.
 26. Zabarskaitė J. 2010: Skaitmeniniams lietuvių kalbos projektams nurėžta ES parama. – www.elta.lt. 2010 birželio 2.
 1. 2017: Kalbos muziejus –  viešosios diplomatijos plėtros galimybė – tarptautinė konferencija „Kultūros vaidmuo vienijant susipriešinusias ir konfliktuojančias bendruomenes viešosios diplomatijos požiūriu“ , GPDN asamblėja, Stambulas, Turkija, spalio 19-22.
 2. 2017: Уникальность литовского языка („Lietuvių kalbos unikalumas“) – Europos kalbų dienai skirtas renginys „Atrask savo Europą“ (su A. Gaidiene), Sankt Peterburgas, Rusija, rugsėjo 23 d.
 3. 2017: Mokymai EK lietuvių kalbos vertėjams  Liuksemburge: „Žodis / terminas – reikšminė struktūra“, „Žodis / terminas – prasminė struktūra”, „Kalbos kūrimo problemos ir metodai”, „Lietuvių kalbos ateities vizija ir perspektyvos bei naujosios kalbinės infrastruktūros”.
 4. 2017: Mokymai (Kūrybinės dirbtuvės)  Lietuvos mokytojams „Kaip dėstyti kalbą, tautosaką ir literatūrą interneto vaikams“ –mokytojų konferencija „Mažosios Lietuvos kultūra lietuvių kalbos ir literatūros programoje“, Juodkrantė, rugsėjo 12 d.
 5. 2017: Mokymai Rupert menų inkubatoriaus alternatyvios edukacijos programos dalyviams „Kalbos pokyčiai“, Vilnius, liepos 11 d.
 6. 2017: Svarbiausias mūsų tikslas – išsaugoti kalbą ir tapatybę globalizacijos sąlygomis – Pasaulio lietuvių bendruomenės komisija, LR Seimas, Vilnius, balandžio 27 d.
 7. 2017: Ar galime pakeisti ateitį kalbos galia? –  renginys respublikos kalbos tvarkytojams ir Kėdainių mokytojmas ir bibliotekininkams  „Nepatikėsite: lietuvių kalba gali išgelbėti pasaulį!“, Kėdainiai, kovo 31 d.
 8. 2017: Naujas požiūris į lietuvių kalbą –  Interaktyvi diena su lietuvių kalba (Marijampolės moksleiviams), LKI, Vilnius, kovo 9 d.
 9. 2014: Kaip išlaikyti lietuvių kalbą daugiakalbėje aplinkoje. – Druskininkai, užsienio šalių lituanistinių mokyklų mokytojų seminaras, 2014 m. birželio 23 d.
 10. 2014 m. seminarų ciklas Norvegijos lituanistinių mokyklėlių mokytojams Stavangeryje, skaityti pranešimai mokyklose pagal Europos Sąjungos projektą „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulin mui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis)“, susitikimas su lietuvių bendruomenės atstovais.
 11. Paskaitos „Lietuvių kalba ir lietuvių literatūros procesas“ (Lietuvos ambasada, Indijos poetų draugija, India International Centre) ir „Lietuvių kalba ir sanskritas“ (Delio universitas, Kamla Nehru koledžas – Delis, Indija, 2014 m. gruodžio 4–5 d.
 12. Jungtinės Karalystės lituanistinių mokyklų mokytojų kvalifikacijos tobulinimo seminaras „Šiandienos mokytojas: galimybės ir iššūkiai“. – Londonas (Didžioji Britanija), 2011 lapkričio 17–19 d.
 13. Paskaitos ES vertėjams „Enhancement of the Lithuanian language“, 2011 sausio 25–28, Briuselis, Europos Parlamentas (8 seminarų ciklas).
 1. Zabarskaitė, J.  2007: Fonosemantikos vedlys: mokymo priemonė aukštųjų mokyklų studentams. – Vilnius: Vilniaus pedagoginio universiteto leidykla, 2007. ISBN 978-9955-201-80-9.
 2. Zabarskaitė, J.  2012: Skaitmeniniai lietuvių kalbos ištekliai. Vilnius: Edukologija. ISBN 978-9955-207-481.

Ekonominė lingvistika (kartu su prof. A. Augustinaičiu, prof. D. Mikulėniene, dr. N. Morozova).

 1. Zabarskaitė J. Turizmo strategijos ir ekonominė lingvistika:  nauji metodai,  Tarptautinis mokslinis kultūros paveldo ir turizmo kongresas, Konyjos Seldžiukų universitetas, Konyja, Turkija, 2017 gegužės 19–21 d.
 2. Zabarskaitė J. How does your institution track language? The case of the Institute of the Lithuanian Language  – Tarptautinė konferencija National language institutions and national languages,  15th EFNIL Conference, Mannheim, Vokietija, 2017 m. spalio 5–6.
 3. Zabarskaitė J. Language museum  –  tarptautinis seminaras ir kūrybinės dirbtuvės  Museums of Language Experimenting Language Exhibitions Workshop, Florencija, Italija, 2017 m. vasario 9–10.
 4. Zabarskaitė J. Lietuvių kalbos išteklių informacinės sistemos plėtros kryptys –  tarptautinė Jono Jablonskio konferencija Skaitmeniniai kalbos ištekliai, jų plėtros kryptys ir panaudos galimybės (su  D. Budriūnaite, S. Šermukšniu), Vilnius, 2017 m. rugsėjo 29 d.
 5. Zabarskaitė J. Ekonominė lingvistika – tarpsritinių tyrimų laukas –  tarptautinė mokslinė konferncija „Lituanistika (baltistika) šiuolaikiniuose ugdymo procesuose“, LEU, Vilnius, 2017 m. balandžio 6–7 d.
 6. Zabarskaitė J. Kalbos ir tapatybės socialinis ir ekonominis vaidmuo regionalizacijos plėtroje – Socialinės inovacijos ir regionų plėtra, KSU, LR Seimas, Vilnius,  2017 m. rugsėjo 26 d.

Vadovavimas sėkmingai apgintoms daktaro disertacijoms:

 1. Jurgos Trimonytės Bikelienės disertacijos „Refrenų fonotaktika ir fonosemantika“ (apginta 2011 birželio 17 d.) mokslinė vadovė.
 2. Anželikos Gaidienės disertacijos „Lietuvių kalbos gėrimo ir valgymo veiksmažodžių semantinių ryšių ypatybės“ (apginta 2016 m. gruodžio 9 d.) vadovė.

Vadovavimas studijuojantiems doktorantams:

 1. Ritos Mikelionytės (studijuoja nuo 2014 m.) mokslinio darbo „Formalieji homonimų atskyrimo modeliai ir leksikografinė strategija“ vadovė.

Doktontūros komitetų, gynimo tarybų pirmininkė / narė, oponentė:

 1. 2011 birželio 28 d. Roberto Stunžino disertacijos „Liaudies statybos terminai“ gynimo tarybos narė;
 2. 2012 m. rugsėjo 25 d. Giedriaus Tamaševičiaus disertacijos „Žiniasklaidos lyderių sociolingvistinė kompetencija visuomenės transformacijų kontekste“ gynimo tarybos pirmininkė;
 3. 2012 m. lapkričio 23 d. Aurelijos Tamulionienės disertacijos „Neapibrėžtą ypatybės kiekį žymintys būdvardžiai: priešdėlių po-, pa- ir priesagos -ok vediniai Lietuvių kalbos žodyne gynimo tarybos narė“;
 4. 2015 m. birželio 19 d. Astos Mitkevičienės disertacijos „1918–1940 metų lietuvių literatūros mokslo terminai“ gynimo tarybos narė;
 5. 2015 m. rugsėjo 25 d. Roberto Bartaševičiaus disertacijos „Neoliberalizuotos bendrojo ugdymo politikos transformacijos: kritinė diskurso analizė“ oficialioji oponentė.

2014 m.: Prahos Karolio universitetas (Praha, Čekija), keitimasis moksline patirtimi ir paskaitų skaitymas Prahos universiteto Slavistikos ir Rytų Europos studijų instituto studentams.

2012 m.: Maskvos M. Lomonosovo universitetas (Maskva, Rusija), keitimasis moksline patirtimi ir paskaitų skaitymas Maskvos M. Lomonosovo universiteto  Baltistikos centro studentams.

2013–2015 m. A lygio (mokslinė) ekspertė projekte „IRT sprendimų bei turinio, padedančių išsaugoti lietuvių kalbą viešojoje erdvėje, kūrimas bei galimybių jais naudotis sudarymas“ (VP2-3.1-IVPK-12-K-01-005), finansuojamą pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioriteto „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendinimo priemonę Nr. VP2-3.1-IVPK-12-K „Lietuvių kalba informacinėje visuomenėje“. Projektą vykdė Lietuvių kalbos institutas. Partneriai: VU, LEU, LLTI.

2012–2015 m.: lektorė (vizituojanti docentė) projekte „Lituanistikos (baltistikos) centrų akademinio mobilumo skatinimas ir tarptautiškumo plėtra (VP1-2.2-ŠMM-08-V-02-007)“. Projektą vykdė Lietuvos edukologijos universitetas.

2012–2014 m.: ekspertė projekte „Integruoto modelio, skirto užsienyje gyvenantiems bei iš užsienio atvykusiems lietuvių ir kitų šalių vaikų lituanistiniam ugdymui bei su jais dirbančių pedagogų ir specialistų kvalifikacijos tobulinimui, sukūrimas ir išbandymas (Lituanistinis modelis) (VP1-2.2-ŠMM-03-V-01-006)“. Projektą vykdė Vytauto Didžiojo universitetas. Partneriai: Lietuvių kalbos institutas,  Šiaulių Didždvario gimnazija,  Vilniaus lietuvių namai, Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazija, Viešoji įstaiga „Global Lithuanian Leaders”.

2012–2013 m.: lektorė projekte „Inovatyvios lietuvių gimtosios kalbos mokytojų kvalifikacijos tobulinimo programos įgyvendinimas (VP1-2.2-ŠMM-05-K-02-007, Europos socialinis fondas)“.

2011–2013 m. nacionalinė koordinatorė projekte „META-NORD: Baltijos ir Šiaurės šalių dalys atviroje Europos lingvistinėje infrastruktūroje (ICT PSP PB Pilot Type B project from the area CIP-ICT-PSP.2010-4 Theme 6: Multilingual Web: Machine translation for the multilingual web)“. Projektą vykdė Tilde SIA Ryga (Latvija) Kopenhagos universitetas (Danija), Tartu universiteta (Estija), Bergeno universitetas (Norvegija), Helsinkio universitetas (Suomija), Gioteburgo universitetas (Švedija), Lietuvių kalbos institutas.

2010–2013 m.: ekspertė, lektorė Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos projekte „Europos kalbų ir kultūrų dialogo tyrėjų asociacijos stiprinimas ir plėtra (VP1-3.1-ŠMM-05-K-01-010)“.

 • Elektroninio „Lietuvių kalbos žodyno“ ir „Bendrinės lietuvių kalbos žodyno“, žurnalų „Lietuvių kalba“ ir „Parlamento studijos“ redakcinių kolegijų narė;
 • Lituanistikos paveldo ir tradicijų įprasminimo komisijos narė;
 • Europos Sąjungos lingvistinių institucijų federacijos (EFNIL) narė;
 • Europos leksikografų asociacijos (Euralex) narė;
 • asociacijos „Lituanistų sambūris“ valdybos narė;
 • Lietuvos švietimo tarybos narė;
 • vadovauja Rėzos kultūros centro kuratoriumui (Neringa).
 • 2015 metais IVPK Jolantai Zabarskaitei suteikė „Naujojo knygnešio“ titulą už lietuvių kalbos sklaidą ir populiarinimą informacinės visuomenės raidos procesuose.
 • 2007 metais už elektroninį Lietuvių kalbos žodyno variantą Jolanta Zabarskaitė su kolegomis nominuota Nacionalinei pažangos premijai.
 • 2006 m. Lietuvių kalbos institute (Vilniuje) įsteigė kalbos muziejų „Lituanistikos židinys“ (kartu su Giedriumi Subačiumi).
 • Dokumentinio filmo apie kalbininkus „Būti kalboje“ ir televizijos laidų apie kalbą „Didžioji Lietuva“ scenarijų autorė.

Lietuvių kalbos kilmė ir unikalumas

Lietuvių kalba sudominti

Lituanistinės mokymo priemonės „Kelionė į Lietuvą“ pristatymas

National Activities in Language Technology Field in Lithuania

Visuomenė ir kalbos kūrimas

Kalbos duomenys ir skaitmeniniai ištekliai Lietuvoje

Kas yra nacionalinės vertybės Lietuvoje?

Other Members