Autorius Pavadinimas Leidimo

metai

Kaina Eur
Ermanytė I. Antonimija ir antonimai 2008 4,00
Sawicka I. Arealinės fonetikos (fonetinės geografijos) įvadas 2007 3,00
Gritėnienė A. Augalų pavadinimų motyvacija šiaurės panevėžiškių patarmėje 2006 3,00
Karaliūnas S. Baltų etnonimai 2015 15,00
Karaliūnas S. Baltų praeitis istoriniuose šaltiniuose 2005 13,00
Amrazas S. Būdvardžių darybos raida 2011 12,00
Mikulėnienė D. Cirkumfleksinė metatonija lietuvių kalbos vardažodiniuose daiktavardžiuose ir jos kilmė 2005 6,00
Vaičiulytė- Semėnienė L. Dabartinės lietuvių kalbos linksnių variantiškumas 2014 8,00
Miliūnaitė R. Dabartinės lietuvių kalbos vartosenos variantai 2009 6,00
Mangačev P. Daktaro Jono Basanavičiaus gyvenimas ir darbas Bulgarijoje 1880-1905 2013 7,00
Vykypel B. Hjelmslevoglosematika ir baltų kalbų fonologija 2005 3,00
Aleknavičienė O. Jokūbo Brodovskio patarlių, priežodžių ir mįslių rinkinys 2014 25,00
Pupkis A. Juozas Balčikonis ir didysis „Lietuvių kalbos žodynas” 2013 12,00
Karaliūnas S. Kalbos vartojimas ir socialinis kontekstas 2008 6,00
Subačius G. Kalistas Kasakauskis: Lietuvių bendrinės kalbos konjunktūra 2001 4,00
Miliūnaitė R. Ką manote apie nepriesagines moterų pavardes? 2013 8,00
Vasiliauskienė V. Konstantino Sirvydo Punktai sakymų I dalis 2016 20,00
Rutkovska K. Konstantino Sirvydo Punktai sakymų II dalis 2016 20,00
Vasiliauskienė V.,

Rutkovska K.

Konstantino Sirvydo Punktai sakymų III dalis 2016 20,00
Zabarskaitė J.,

Temčinas S.,

Gritėnienė A.,

Vaičiulytė-Semėnienė L.,

Stunžinas R.,

Gaidienė A.

Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė 2017 10,00
Smoczynski W. Laringalų teorija ir lietuvių kalba 2006 3,00
Garšva K. Latvijos lietuvių šnektos + CD 2015 8,00
Vidugiris A. Lazūnų šnekta 2014 9,00
Klimavičius J. Leksikologijos ir terminologijos darbai: norma ir istorija 2005 3,00
Zinkevičius Z. Lietuvių asmenvardžiai 2008 19,00
Bilkis L. Lietuvių helonimų daryba 2008 10,00
Subačius G. Lietuvių kalbos ekspertai Rusijos imperijos tarnyboje 2011 15,00
Čepienė N. Lietuvių kalbos germanizmai ir jų fonetinės ypatybės 2006 8,00
Miliūnaitė R. Lietuvių kalbos gramatikos norminimo pagrindai 2003 4,00
Amrazas V. Lietuvių kalbos istorinė sintaksė 2006 10,00
Garšva K. Lietuvių kalbos paribio šnektos (fonologija) 2005 6,00
Pupkis A. Lietuvių kalbos sąjūdis 1968-1988 m. 2016 20,00
Sabaliauskas A. Lietuvių kalbos tyrinėjimo istorija 1980-2010 m. 2012 12,00
Vasiliauskienė V. Lietuvių kalbos žodžių tvarka: XVI–XIX a. atributinės frazės 2008 6,00
Mikulėnienė D.,

Leskauskaitė A.,

Ragaišienė V.,

Geržotaitė L.,

Birgelienė N.

Lietuvių tarmių kaita XXI a. pradžioje: Lenkijos lietuvių šnektos 2016 18,00
Zinkevičius Z. Lietuvių tarmių kilmė 2006 8,00
Umbrasas A. Lietuvių teisės terminija 1918–1940 metais 2010 6,00
Gaivenis K. Lietuvių terminologija: teorijos ir tvarkybos metmenys 2002 3,00
Gelumbeckaitė J. Linksnių ir prielinksninių konstrukcijų sintaksė Jono Bretkūno Evangelijoje pagal Luką 2002 3,00
Sabaliauskas A. Mi, baltiak (vengrų kalba) 2012 9,00
Vaicekauskienė L. Naujieji lietuvių kalbos svetimžodžiai nėra
Augustinaitis A.,

Zabarskaitė J.,

Mikulėnienė D.,

Meiliūnaitė V.,

Labanauskas L.,

Kiškienė A.,

Venckus R.,

Rudokas K.

Naujos regionų tapatybės konstravimas. Integralumas, sumanumas, konkurencingumas 2017 12,00
Girčienė J. Naujųjų skolinių atitikmenys: struktūra ir vartosena nėra
Zubaitienė V. Neišlikusių XVIII a. Mažosios Lietuvos rankraštinių žodynų fragmentai 2009 6,00
Sabaliauskas A. Noi Balti (italų kalba) 2007 15,00
Trumpa E. Pelesos balsinės fonemos ir jų variantai 2008 3,00
Leskauskaitė A. Pietų aukštaičių vokalizmo ir prozodijos bruožai 2004 3,00
Atkočaitytė D. Pietų žemaičių raseiniškių prozodija ir vokalizmas 2002 3,00
Čistiakova M. V. Preliminarus suvestinis bažnytinio slavų Sinaksaro tekstų katalogas. 1 tomas: rugsėjis (rusų kalba) 2013 12,00
Čistiakova M. V. Preliminarus suvestinis bažnytinio slavų Sinaksaro tekstų klatalogas. 2 tomas: spalis (rusų kalba) 2016 15,00
Tuomienė N. Ramaškonių šnektos daiktavardis: sociolingvistinis tyrimas 2010 6,00
Murinienė L. Rytinių šiaurės žemaičių fonologija: vokalizmas ir prozodija 2007 6,00
Zemlevičiūtė P. XVII-XVIII amžiaus Mažosios Lietuvos žodynų terminologinė medicinos leksika 2016 15,00
Vladarskienė R. Sintaksinių priemonių ypatybės valstybės dokumentų kalboje nėra
Urbanavičienė J. Svirkų šnektos fonologinė sistema: vokalizmas ir prozodija 2010 6,00
Kniūkšta P. Tarp gramatikos ir politikos 2013 8,00
Zinkevičius Z. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas. Pavadinimų kilmė 2011 3,00
Bakšienė R. Vakarų aukštaičių kauniškių priegaidės: Marijampolės šnekta 2016 12,00
Sabaliauskas A. Visom ar balter (švedų kalba) 2005 10,00
Čistiakova M. V. Vilniaus rankraštinių sinaksarų tekstologija: rugsėjis–spalis (rusų kalba) 2008 5,00
Ragauskaitė A. XVI–XVIII a. kauniečių asmenvardžiai 2005 3,00
Bacevičiūtė R. Šakių šnektos prozodija ir vokalizmas 2004 3,00