Lietuvių kalbos institute bus ginama Vuko Vukotićiaus daktaro disertacija

V Y T A U T O    D I D Ž I O J O    U N I V E R S I T E T A S

K L A I P Ė D O S    U NI V E R S I T E TA S

Š I A U L I Ų    U N I V E R S I T E T A S

L I E T U V I Ų    K A L B O S    I N S T I T U T A S

praneša, kad 2019 m. gegužės 31 d. 10.00 val.

Lietuvių kalbos instituto Didžiojoje salėje,

(P. Vileišio g. 5, Vilnius)

bus ginama

Vuk Vukotić daktaro disertacija

Language serves the people, not the other way around! Ideologies of language in Lithuania, Norway, Serbia and the Baltic, Scandinavian and Ex-Yugoslav regions.
A typological perspective on metalinguistic media discourses and language policies“
(humanitarinių mokslų sritis, filologija 04 H)

Vadovė doc. dr. Loreta Vaicekauskienė

Disertacijos gynimo taryba

Pirmininkė:

prof. dr. Ineta Dabašinskienė

(Vytauto Didžiojo universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004).

Nariai:

doc. dr. Inga Vinogradnaitė

(Vilniaus universitetas, socialiniai mokslai, politikos mokslai S 002);

prof. Endre Brunstad

(Bergeno universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004);

prof. Jelena Filipović

(Belgrado universitetas, humanitariniai mokslai, filosofija H 001);

prof. Anna Verschik

(Talino universitetas, humanitariniai mokslai, filologija H 004).

Su daktaro disertacija galima susipažinti:

Lietuvių kalbos instituto, Lietuvos nacionalinėje Martyno

Mažvydo, Klaipėdos universiteto, Šiaulių universiteto ir

Vytauto Didžiojo universiteto bibliotekose.

Lietuvių kalbos instituto direktorė