Kviečiame dalyvauti EFNIL magistro darbų konkurse!

Europos nacionalinių kalbos institucijų federacija (angl. European Federation of National Institutions for Language, EFNIL) kviečia studentus dalyvauti geriausių Europoje magistro darbų konkurse kalbų vartojimo, kalbos politikos ir daugiakalbystės tematika. 

PRIZAS. Kiekvienam iš trijų geriausių darbų autorių bus skirti tokie apdovanojimai:

 • EFNIL magistro darbo premija (1 500 eurų).
 • Kvietimas pristatyti savo darbą kasmetinėje tarptautinėje EFNIL konferencijoje (apmokant visas išlaidas).
 • Galimybė publikuoti straipsnį, parengtą darbo pagrindu, kasmetinės EFNIL konferencijos knygoje.
 • Galimybė publikuoti visą darbą EFNIL tinklalapyje www.efnil.org.

APIE EFNIL. Europos nacionalinių kalbos institucijų federacija (EFNIL) yra nepriklausoma organizacija, vienijanti Europos Sąjungos valstybių narių ir kitų šalių partnerių svarbiausių kalbos organizacijų ir kitų nacionalinių kalbos institucijų atstovus. Federacija siekia skatinti Europos kalbų įvairovę, ypač daug dėmesio skiriama nacionalinėms Europos Sąjungos kalboms. Lietuvių kalbos institutas taip pat yra EFNIL narys.

Pagrindiniai EFNIL tikslai:

 • skatinti Europos kalbinę įvairovę kaip priemonę saugoti ir gausinti Europos kultūros lobyną bei stiprinti bendros europinės tapatybės suvokimą;
 • remti nacionalines Europos kalbas kaip tvirčiausią kalbinių galimybių atitinkamose valstybėse narėse garantą;
 • remti Europos kalbų institucijas – kalbotyros kompetencijos centrus, teikiančius patarimus kalbos politikos klausimais atitinkamoms politinėms institucijoms;
 • lengvinti informacijos mainus ir kalbos institucijų bendrų Europos kalbinių tyrimų projektų plėtrą ir propagavimą;
 • kiekvienoje valstybėje narėje skatinti:
  • nacionalinės kalbos ar kalbų mokymą visais švietimo lygmenimis ir taip padėti įgyti rašytinę bei šnekamąją kompetenciją, suteikiančią žmogui galimybę būti visaverčiu visuomenės nariu;
  • užsienio kalbų mokymą (atitinkantį bendruosius Europos standartus) švietimo sistemoje nuo kiek įmanoma jaunesnio amžiaus;
  • galimybes kitakalbiams (vaikams ir suaugusiesiems) išmokti valstybės, kurioje jis gyvena, kalbą ir neprarasti gimtosios kalbos įgūdžių;
  • galimybes keistis studentais ir mokytojais Europos Sąjungos viduje.

AKTUALIOS TEMOS. EFNIL laukia parengtų tyrimų, susijusių su pirmiau nurodytomis sritimis, pavyzdžiui:

 • dvikalbis kalbų mokymasis,
 • kalbos mokymo strategijos,
 • kalbos vartojimas daugiakalbėje aplinkoje,
 • kalbos politikos tikslai ir poveikis,
 • lyginamieji kalbos politikos tyrimai,
 • kalbos technologijos ir daugiakalbystė,
 • vertimas raštu ir žodžiu.

Magistro darbe gali būti analizuojama bet kuri Europos kalba ar kalbos, tačiau darbas turi būti parašytas viena iš oficialiųjų ES kalbų.

Pirmenybė bus teikiama darbams, kuriuose nagrinėjama politikos gairės ar veikla.

Įgyvendindama projektą „Europos kalbų stebėsena“ (angl. European Language Monitor, ELM), Federacija surinko išsamią informaciją apie daugelio Europos šalių kalbos politiką bei praktiką ir paskelbė ją tinklalapyje http://www.efnil.org/projects/elm. EFNIL ragina studentus naudotis šia informacija, o prireikus papildomos informacijos, kreiptis į Federacijos sekretoriatą arba Europos nacionalines kalbos institucijas nares.

NUGALĖTOJŲ ATRANKA. Vertintojų komisija darbus vertins pagal tokius kriterijus:

 1. teorinę medžiagą,
 2. darbo įvertinimą universitete,
 3. 3–5 puslapių santrauką,
 4. darbo vadovo rekomendaciją.

Vertintojų komisiją sudarys penki Federacijos vykdomojo komiteto pasirinkti nariai.

DALYVAVIMO SĄLYGOS. Dalyviai privalo elektroniniu būdu pateikti šiuos dokumentus:

 • motyvuotą prašymą skirti premiją (vienas p. anglų kalba),
 • magistro darbo egzempliorių (bet kuria oficialiąja ES kalba),
 • magistro darbo santrauką (3–5 p. anglų kalba);
 • magistro darbo įvertinimą iš universiteto, kuriam ji buvo pateikta (bet kuria oficialiąja ES kalba);
 • magistro darbo vadovo rekomendaciją EFNIL (anglų kalba).

Visi dokumentai turi būti pateikti el. paštu šiais formatais: PDF, ODF arba WORD.

NUGALĖTOJŲ INFORMAVIMAS. Nugalėtojai bus informuojami praėjus dviem mėnesiams po dokumentų įteikimo, jų vardai taip pat bus paskelbti EFNIL tinklalapyje. Nugalėtojams bus išsiųsti kvietimai pristatyti pranešimą savo darbo tema kasmetinėje EFNIL konferencijoje, vyksiančioje rugsėjo / spalio mėn. vienoje iš Europos šalių, taip pat vėliau publikuoti straipsnį konferencijos knygoje. Be to, nugalėtojai bus kviečiami paskelbti visą magistro darbą EFNIL tinklalapyje.

TERMINAS TEIKTI DOKUMENTUS. Dokumentai 2021 m. konkursui teikiami iki 2020 m. gruodžio 31 d.

Iki 2019 m. sausio 1 d. universiteto įvertinti magistro darbai nebus priimami.

KONTAKTINĖ INFORMACIJA. Dėl smulkesnės informacijos prašome kreiptis į EFNIL sekretoriatą el. paštu (taip pat žr. http://efnil.org/master-thesis-award).