1. Kalbos kultūroje spausdinami straipsniai, kuriuose nagrinėjami dabartinės lietuvių kalbos funkcionavimo, bendrinės kalbos norminimo ir kalbos kultūros dalykai, kalbos ir visuomenės santykiai. Skelbiami teoriniai, probleminiai, diskusiniai ar apibendrinamojo pobūdžio straipsniai ir kalbos leidinių recenzijos.

 

2. Straipsnius reikia pateikti įrašytus į kompaktinį diską arba atsiųsti elektroniniu paštu. Pageidautina, kad straipsnis būtų parašytas ne žemesne kaip MSWinWord 2000 versija arba rtf formatu. Pagrindinis tekstas turi būti surinktas Palemono šriftu. Prieš tekstą rašomas visas autoriaus vardas ir pavardė, institucija (darbovietė) ir straipsnio antraštė. Po antraštės pateikiami keli esminiai žodžiai, kurie apibūdina straipsnio temą. Teksto pabaigoje nurodoma įteikimo (gavimo) data, autoriaus darbovietės ir el. pašto adresas. Po straipsnio pateikiama santrauka lietuvių kalba. Ji redakcijoje verčiama į anglų kalbą, o santraukos lietuvių kalba bus dedamos į interneto tinklalapį, todėl reikėtų vengti specialių ženklų bei simbolių. Apžvalgoms ir informacijai santraukos nerašomos.

 

3. Cituojamos ar atpasakojamos literatūros nuorodos pateikiamos tekste: skliaustuose rašoma autoriaus pavardė, publikacijos (leidimo) metai ir po dvitaškio puslapis, pvz.: (Jablonskis 1997: 59; Skardžius 1935: 4). Kolektyvinių darbų nurodoma raidinė pavadinimo santrumpa (LKE 2008: 50). Nuorodas papildo straipsnio pabaigoje pateikiamas literatūros sąrašas, pvz.:

J a b l o n s k i s J. 1997: Lietuvių kalbos gramatika. 3-ias fotogr. leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

LKE 2008: Lietuvių kalbos enciklopedija. Sudarė Kazys Morkūnas, redagavo Vytautas Ambrazas. 2-as patiksl. ir papild. leidimas, Vilnius: Mokslo ir enciklopedijų leidybos institutas.

M i l i ū n a i t ė R. Tinklaraščių kalbos vieta dabartinės lietuvių kalbos vartosenos schemoje. – Lietuvių kalba 2, 2008. Prieiga per internetą: <http://www.lietuviukalba.lt/ index.php?id=98> (žiūrėta 2011 01 30).

S k a r d ž i u s P. 1935: Bendrinė kalba ir jos rūšys. – Gimtoji kalba 1–2, 3–7.

 

4. Aptariamieji kalbos duomenys (žodžiai, jų dalys, žodžių junginiai ar sakiniai) straipsnyje rašomi pasviruoju šriftu, o taisymai išskiriami juodu pasviruoju šriftu arba retinami; šaltinių nuorodos rašomos paprastu šriftu. Vietovė ar autorius gali būti nurodomi visu žodžiu, pvz.: Kupiškis, Donelaitis, arba sutrumpintai, pvz.: Kp., Don., rašytiniai šaltiniai – sutrumpinimais, pvz.: LKŽ VIII 865; LA 1995 11 24. Ilgesnės citatos rašomos be kabučių iš naujos eilutės ir sumažintu šriftu. Šaltinių ir literatūros sąrašai pateikiami atskirai – pirma šaltinių sąrašas, o po jo – literatūros sąrašas.

 

5. Lietuviškame tekste kitų kalbų asmenvardžiai pateikiami pagal Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 1997 m. birželio 19 d. nutarimą Nr. 60. Straipsnius, recenzijas ir kitas publikacijas prašom siųsti el. paštu   ar .

 

Atnaujinta 2013 09 05