Kalbos kultūra 69

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

69 NUMERIS

TURINYS

1547–1997 (M. Mažvydo „Katekizmo“ 450 metų sukaktis) 3
Kniūkšta P. Firmų vardai ir jų vartojimas 6
Šukys J. Būdvardiškųjų žodžių linksniai būsenai reikšti 20
Sližienė N. Vesti pamoką – gerai, o pravesti? 33
Valiulytė E. Tris kartus per dieną ar dienoje? 38
Kniūkšta P. Dėl žodžio tamsta daiktavardinės vartosenos 39
Vosylytė K. Paskui, tada, vėliau, po to, potam 44
Gaivenis K. Siūlome kelis lietuviškus gėlių pavadinimus 46
Vainauskienė D. Naujieji raštinės reikmenys ir jų pavadinimai 48
Kupčinskaitė A. Nelietuviškų kalbos elementų (dėmenų) vartojimo polinkiai 56
Vaicekauskienė L. Dėl žodžių tvarkos su nelietuviškais simboliniais vardais 61
Girčienė J. Naujosios svetimybės spaudoje 64
Čepaitienė G. Kalbos etiketo dalykai J. Jablonskio raštuose 68
Razmukaitė M. Kuršių nerijos ir Kuršių marių vietų vardai 74
A t s a k o m e  į  k l a u s i m u s
K a l b a  i r  v i s u o m e n ė
Švambarytė J. Kalbos kultūra ir mada 86
Miliūnaitė R. Visuomenė apie kalbą ir kalbininkus 89
Vaicekauskienė L. Apie kalbos praktikos straipsnių stilių 96
A p ž v a l g a  i r  i n f o r m a c i j a
Mikulėnienė D., Palionytė J. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1995 m. birželis – 1996 m. rugpjūtis) 101
Kalbos komisijos nutarimai 109
Girčienė J. Seminaras svetimybių tema 111
Summaries (santraukos anglų kalba) 119