Kalbos kultūra 68

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

68 NUMERIS

TURINYS

Kazys Ulvydas (1910–1996)
Lieka darbai ir idėjos 4
Pasigendame Tavęs, netikėtai išėjusio (Aleksandro Vanago atminimui) 7
Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymas 9
Firmų pavadinimų gimininių žodžių vartojimas ir rašymas 14
Mikulėnienė D. Valstybinės lietuvių kalbos komisijos veikla (1994 m. gegužė –1995m.gegužė) 18
Labutis V. Apie kalbos kultūrą ir norminamąjį darbą 23
Kniūkšta P. Kalbos tvarkybos tikslas – ugdyti kalbą 28
Švambarytė J. Apibrėžtumas ir neapibrėžtumas bei jų raiška 39
Šukys J. Dėl neiginio ir tikslo kilmininkų K. Donelaičio „Metuose“ 49
Sližienė N. Džiaugsmas, skundas – ne kuo, o dėl ko 56
Zinkevičius Z. Apie įvardžių dviskaitą 58
Župerka K. Liepiamosios nuosakos variantų vartojimas 59
Vainauskienė D. Priesagų -(i)acija ir -(i)avimas vediniai kanceliarinėje kalboje 64
Kvašytė R. Svetimybės latvių ir lietuvių dalykinėje kalboje 66
Sližienė N. Kada kaip rašytinas žodis šventasis (šv.) 70
Vainauskienė D. Dėl ištisinio rašymo didžiosiomis raidėmis 71
Vosylytė K. Apie žodžių reikšmes ir pavyzdžius trečiame DLKŽ leidime 75
Malakauskas A. Kirčiavimo variantai „Dabartinės lietuvių
kalbos žodyne“ 81
Laužikaitė L. Sociolingvistika ir jos perspektyvos 87
Valstybių pavadinimų sąrašas 95
Prancūzų kalbos vartojimo įstatymas 101
Atsakome į klausimus 106
P e r s o n a l i j o s
Vidugiris A. Lietuvių kalbotyros darbštuoliai (Jonas, Antanas ir Vytautas Juškos) 111
Sabaliauskas A. Pedagoginis lituanistikos institutas (Domo (Veličkos devyniasdešimtmečiui) 114
Santraukos anglų kalba (Summaries) 118