gaivenyte

Jolanta Gaivenytė-Butler

jaunesnioji mokslo darbuotoja
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

1991 m. baigė Vilniaus universitetą. Tais pačiais metais pradėjo dirbti Lietuvių kalbos ir literatūros instituto Kalbos kultūros ir terminologijos skyriuje vyr. laborante. Nuo 1992 m. iki dabar – Terminologijos centro (anksčiau Terminologijos skyriaus) jaun. mokslo darbuotoja.

Nuo 2014 m. taip pat dirba Lietuvos standartizacijos departamente, yra šio departamento Terminologijos komisijos pirmininkė. 2006–2008 m. buvo Lietuvos standartizacijos departamento Technikos komiteto 37 Terminologija pirmojo pakomitečio Terminologijos principai ir metodai pirmininkė. Nuo 2009 m. – Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės narė. Lietuvių terminologijos forumo dalyvė.

 

Svarbesni darbai:

 • lietuvių terminografijos bibliografija: knyga „Lietuvių kalbos terminų žodynai: Anotuota 1900–2005 m. bibliografijos rodyklė“(su St. Keiniu ir A. Noreikaite, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2008), „Terminologijos“ žurnalekasmet skelbiamos anotuotos naujausių lietuviškų terminų žodynų rodyklės;
 • sudarytos ir redaguotos knygos: „Kazimieras Gaivenis: Rinktiniai raštai“ (Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014) ir K. Gaivenio mokslo populiarinamoji knygelė vaikams „Nuostabioji žodžio šviesa“ (2014);
 • straipsniai apie lietuvių terminografiją („Lietuviškų terminų žodynų leidyba 1998–2008 metais“ („Terminologija“, 2009, Nr. 16) ir fizikos bei technikos terminiją („Sudėtinių fizikos terminų sinonimijos atvejai terminų žodynuose“ („Kalbos kultūra“, 2000, Nr. 73), „Sudėtinių fizikos terminų motyvacija“ („Lituanistica“, 2000, Nr. 3/4).

Other Members