Išleista prof. habil. dr. Sergejaus Temčino monografija „Pranciškaus Skorinos leidiniai: šaltiniai, interpretacijos, funkcionavimas“

Pasirodė Raštijos paveldo tyrimų centro vyriausiojo mokslo darbuotojo prof. habil. dr. Sergejaus Temčino monografija Pranciškaus Skorinos leidiniai: šaltiniai, interpretacijos, funkcionavimas.

Monografijoje pateikta medžiaga, kurios preliminarios versijos publikuotos 2006–2021 metais. Šiam leidiniui visos jos iš esmės pertvarkytos struktūriškai (sujungta panaši pagal temas medžiaga, išbraukti teksto pasikartojimai, suformuoti teminiai skyriai, pateikta bendra bibliografija). Visas seniau skelbtas tekstas pataisytas ir atnaujintas ‒ papildytas nauja medžiaga ir literatūra iki 2022 metų imtinai. Kai kuriais atvejais išvadas teko gerokai pakoreguoti. Daugiau nei pusę knygos užima pirmą kartą publikuojami tekstai.

Įvade dviem konkrečiais pavyzdžiais demonstruojamas monografijoje nuosekliai taikomo šaltiniotyros metodo produktyvumas, tiriant dvi Skorinos parašytas Biblijos knygų pratarmes: tikrą (spausdintą) ir tariamą (rankraštinę). Pirmajame skyriuje atmesti neseni bandymai į mokslinę apyvartą įtraukti pakankamo faktinio pagrindo neturinčias Skorinos vardo ir pavardės formas (jo portreto prieraše pateiktą Skorin, sulotynintą slapyvardį Cetro, autorinių akatistų vardinį akrostichą Franciskos). Antrasis skyrius skirtas jo leidinių Biblijos tekstologijos klausimams. Trečiajame skyriuje parodoma, kad rašydamas Senojo ir Naujojo testamentų pratarmes Skorina pasitelkdavo lotyniškosios Biblijos pratarmes, tačiau šv. Jeronimo pratarmę visai Biblijai jis panaudojo iš 1506 metais Venecijoje čekų kalba leistos Biblijos, atsižvelgdamas taip pat į šio kūrinio lotyniškąjį originalą. Ketvirtajame skyriuje tiriama, kaip knygų leidėjas naudojo šv. Jeronimo kūrinius ne iš čekiškų vertimų (toks atvejis tirtas ankstesniame skyriuje), o iš lotyniškų originalų. Penktajame skyriuje naujai interpretuojamos kai kurios jo leidinių graviūros. Paskutiniame skyriuje apibendrinami Skorinos leidinių ir jų rankraštinių nuorašų (taip pat ir dalinių) funkcionavimo tyrimo rezultatai.

Leidinį galite įsigyti Lietuvių kalbos instituto knygynėlyje (Petro Vileišio g. 5, Vilnius). Knygynėlis dirba antradieniais−ketvirtadieniais 10−12 val. ir 14−17 val. Daugiau informacijos tel. (8 5) 234 6058 ir el. p. .