This page is only available in Lithuanian.

Už korupcijos prevenciją Lietuvių kalbos institute atsakingas subjektas – Ugnė Baronienė, Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus bibliotekininkė, tel. (8 5) 263 7577, el. p. .

Apie korupciją Lietuvių kalbos institute praneškite:

Užgaulaus ir įžeidžiančio pobūdžio anoniminiai pranešimai nebus nagrinėjami. Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti kitą asmenį padarius nusikalstamą veiką, o už tokius veiksmus nustatyta atsakomybė.

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme nustatytos asmenų, teikiančių informaciją apie pažeidimus, teisės ir garantijos

Asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimus, apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemonės:

  • asmens konfidencialumo užtikrinimas;
  • draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą;
  • teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją;
  • teisė gauti kompensaciją;
  • nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas;
  • atleidimas nuo atsakomybės.

Prieš darbuotoją, pateikusį informaciją apie pažeidimą, ir jo šeimos narius, dirbančius Institute, dėl tokios informacijos pateikimo nuo informacijos pateikimo dienos draudžiama imtis neigiamo poveikio priemonių: atleisti jį iš darbo ar tarnybos, perkelti į žemesnes pareigas ar kitą darbo vietą, bauginti, priekabiauti, diskriminuoti, grasinti susidoroti, apriboti karjeros galimybes, sumažinti darbo užmokestį, pakeisti darbo laiką, kelti abejones dėl kompetencijos, perduoti neigiamą informaciją apie jį tretiesiems asmenims, panaikinti teisę dirbti su valstybės ir tarnybos paslaptį sudarančia informacija, taikyti bet kokias kitas neigiamo poveikio priemones.

Darbuotojui, pranešusiam apie pažeidimą, ir jo šeimos nariams, dirbantiems Institute, taikomos teisinės gynybos priemonės, nustatytos Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 11 straipsnyje ir kituose teisės aktuose.

 

Informacijos apie pažeidimus teikimas vidiniu Lietuvių kalbos instituto kanalu

Lietuvių kalbos instituto vidiniu pranešimų apie pažeidimus teikimo kanalu apie pažeidimą gali pranešti bet kuris asmuo, kurį su Institutu sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai (konsultavimo, rangos, stažuotės, praktikos, savanorystės ir pan.), taip pat kiti asmenys.

Kompetentingu subjektu administruoti Instituto vidinį informacijos apie pažeidimus teikimo kanalą (nagrinėti jais gautą informaciją apie pažeidimus, užtikrinti asmens, pateikusio informaciją apie pažeidimus, konfidencialumą) yra paskirta Ugnė Baronienė, Bendrųjų reikalų ir sklaidos skyriaus bibliotekininkė, tel. (8 5) 263 7577, el. p. , P. Vileišio g. 5, 10308 Vilnius.

Pranešimą rekomenduojame pateikti naudojant nustatytą formą.