Kviečiame dalyvauti konferencijoje „Sociokultūrinis žodynų vaidmuo: konceptualumas, vizualumas, tradicijos kaita“

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras maloniai kviečia dalyvauti tarptautinėje mokslinėje konferencijoje SOCIOKULTŪRINIS ŽODYNŲ VAIDMUO: KONCEPTUALUMAS, VIZUALUMAS, TRADICIJOS KAITA, kuri vyks 2018 m. gegužės 17 d. Lietuvių kalbos institute (P. Vileišio g. 5, Vilnius). Konferencija skiriama žodynų sociokultūriniam vaidmeniui aptarti. Jos tikslas – suburti lietuvių ir užsienio kalbininkus, dirbančius aiškinamosios ir dvikalbės leksikografijos srityse, kuriančius modernius žodynus, duomenų bazes ir tekstynus.

Kviečiame skaityti pranešimus šia tematika:

 Semantiniai žiniatinkliai ir ontologijos.
 Prototipai leksikografijoje.
 Konceptualioji informacija žodynuose.
 Stereotipai reikšmių apibrėžtyse.
 Tautos ir tautiškumo atspindžiai leksikografijoje.
 Tapatybės atspindžiai žodynuose ir tekstynuose.
 Kognityvinė apibrėžtis ir šiuolaikinė leksikografija.
 Enciklopedinių žodynų problematika.
 Vaizdas ir tekstas leksikografijoje.
 Iliustruotieji žodynai: poreikis, paskirtis, naudotojai.
 Dailininkas – žodyno bendraautoris.
 Pamatinių žodynų transformacijos.
 Moderniosios technologijos leksikografijoje.
 Tekstynai ir žodynai: duomenų atranka ir leksikografinis apdorojimas.
 Dvikalbiai (daugiakalbiai) žodynai ir globalizacija.
 Tarmių žodynai: tradicija ir novatoriškumas.
 Užsienio leksikografijos progresyvumas ir tradicinės leksikografijos specifika.

Dalyvio anketą su trumpa pranešimo anotacija (iki 300 žodžių) prašome siųsti iki 2018 m. balandžio 3 d. el. paštu . Patvirtinimą apie priėmimą atsiųsime iki 2018 m. balandžio 10 d.
2018 m. gegužės 9 d. skelbiama konferencijos programa.
Numatoma pranešimo trukmė 15–20 min.
Konferencijos kalbos: lietuvių, latvių, rusų, anglų.
Konferencijos dalyvio mokestis*: 20 EUR, studentams – 10 EUR.
*Banko sąskaitos numeris dalyvio mokesčiui sumokėti bus išsiųstas elektroniniu paštu kartu su sprendimu apie priimtą pranešimą.

Pasibaigus konferencijai, 2018 m. gegužės 18 d. planuojama konferencijos dalyvių ir nacionalinio konkurso „Mano žodynas“ nugalėtojų išvyka į Žemaitiją. Telšių rajono savivaldybės Karolinos Praniauskaitės viešojoje bibliotekoje bus apdovanojami nacionalinio konkurso nugalėtojai, po šio renginio planuojama ekskursija po Telšių miestą.

The Research Centre of the Standard Language of the Institute of the Lithuanian Language kindly invites you to participate in the international science conference THE SOCIOCULTURAL ROLE OF DICTIONARIES: CONCEPTUALITY, VISUALITY, DEVELOPMENT OF TRADITION, which is going to be held on 17 May 2018 at the Institute of the Lithuanian Language (P. Vileišio st. 5, Vilnius, Lithuania). The goal of the conference is to discuss the sociocultural role of dictionaries. It aims to rally Lithuanian and foreign linguists engaging in the fields of general (comprehensive) and bilingual lexicography and developing modern dictionaries, databases, and corpuses.

Presentations in the following fields are welcome:

 Semantical webs and ontologies.
 Prototypes in lexicography.
 Conceptual information in dictionaries.
 Stereotypes in definitions of terms.
 Reflections of the nation and national spirit in lexicography.
 Reflections of identity in dictionaries and corpuses.
 Cognitive definition and contemporary lexicography.
 Issues of encyclopaedic dictionaries.
 Image and text in lexicography.
 Illustrated dictionaries: the demand, the purpose, the users.
 The painter as a co-author of the dictionary.
 Transformations of fundamental dictionaries.
 Modern technology in lexicography.
 Corpuses and dictionaries: selection and lexicographical processing of data.
 Bilingual (multilingual) dictionaries and globalisation.
 Dialectal dictionaries: tradition and innovation.
 The progressive nature of foreign lexicography and the specifics of traditional lexicography.

Registration form and brief abstract (up to 300 words) are to be submitted via e-mail to by April 3, 2018. Decision on acceptance will be sent by April 10, 2018. The conference program will be announced by May 9, 2018.
Time for presentation: 15–20 min.
Conference languages: Lithuanian, English, Russian, Latvian.
The registration fee*: 20 EUR, for students – 10 EUR.
*Bank details for payment of the registration fee will be sent to the accepted participants by e-mail along with the decision on acceptance.

The conference will be followed by a trip to Samogitia for the participants at the conference and the winners in the ‘My Dictionary’ national competition, scheduled to take place on 18 May 2018. The Karolina Praniauskaitė public library of Telšiai district municipality will host an award-giving ceremony for the winners in the national competition, to be followed by a tour of the town of Telšiai.