Kalbos kultūra 72

This page is only available in Lithuanian.

„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) tęstinis kalbos kultūros teorijos ir praktikos leidinys.

 72 NUMERIS

TURINYS

Pranas Skardžius (1899–1975) 3
Iš Prano Skardžiaus raštų 5
Rita Miliūnaitė. Kalbos rekomendacijos ir jų tyrimas 8
Pranas Kniūkšta. Ypatingesni kanceliarinės kalbos atvejai 16
Stasys Zajankauskas. Žiūrėkime terminų ir sąvokų sistemos 29
Jonas Klimavičius. Savintis ir įsisavinti 35
Asta Ryklienė. Euras, euro ir euro- 47
Klementina Vosylytė. Daugiskaitiniai daiktavardžiai, reiškiantys būseną ar padėtį 52
Elena Valiulytė. Dėl vieno modelio sakinių su prielinksnio konstrukcija 56
Ramunė Vaskelaitė. Vietininko vartojimas su daiktavardžiais: norma ir vartosenos polinkiai 61
Rasuolė Vladarskienė. Įterpiniai ir įspraudai valstybės dokumentų kalboje 68
Rasa Mielkuvienė. Prieveiksmių ypač, ypatingai vartosena medikų kalboje 76
Dalia Blažinskaitė. Paronimų grožis ir klasta 82
Vidas Kavaliauskas. Dėl priesagos -ėti veiksmažodžių kirčiavimo 88
Vytautas Vitkauskas. Negyvos ir nesistemiškos kirčiavimo normos 93
Aloyzas Vidugiris. Airupė ar Europa 95
Ž o d y n a i  i r  k a l b o s  p r a k t i k a
Nijolė Sližienė. „Lietuvių kalbos veiksmažodžių junglumo žodynas“ ir kalbos praktika 98
Vitas Labutis. Žodžių dažnio žodynus panagrinėjus 107
A p ž v a l g a  i r  i n f o r m a c i j a
Loreta Vaicekauskienė. Anglų kalbos poveikis mažosioms kalboms 115
Valstybinės lietuvių kalbos komisijos norminamoji veikla (1998 rugsėjis – 1999 rugpjūtis) 119
P e r s o n a l i j o s
Kazys Morkūnas. Prasmingi gyvenimo ir kūrybos dešimtmečiai (A. Sabaliausko 70-osioms gimimo metinėms) 123