Geolingvistikos centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Vilijos Ragaišienės publikacija „Tarmės žodynas kaip etninės žinijos tekstų šaltinis“

This page is only available in Lithuanian.

Kviečiame susipažinti su Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centro vyresniosios mokslo darbuotojos dr. Vilijos Ragaišienės publikacija Tarmės žodynas kaip etninės žinijos tekstų šaltinis (https://www.zurnalai.vu.lt/open-series/article/view/24578).

Straipsnyje aptariami tarmės žodyno kaip kultūros teksto rengimo reikalavimai ir pateikiama pavyzdžių, rodančių, kaip žodyne fiksuojama kolektyvinė atmintis ar liudijamas tapatumas. Siekiama išdėstyti tarmės žodyno rengimo metodologiją (medžiagos rinkimo, atrankos ir pateikimo principus). Laikomasi nuostatos, kad žodyne teikiami vartosenos pavyzdžiai (iliustraciniai sakiniai) turi ne tik tinkamai atskleisti vadinamąją žodyno straipsnio mikrostruktūrą (žodžio tarmines ypatybes, semantiką, vartojimo kontekstą ir kt.), bet ir atspindėti kultūrinį sluoksnį. Žodžių reikšmių aiškinimas žodynuose laikomas pagrindiniu vadinamojo kalbinio pasaulėvaizdžio atskleidimo būdu, todėl vartosenos pavyzdžiai turėtų nurodyti ir į reikšmės sudėtį neįeinančius daiktų ar reiškinių požymius, individualaus jų pažinimo duomenis. Taip būtų atskleistas ir tarmėje susiklostęs pasaulio suvokimas, kuris yra bendrojo, arba konceptualiojo, pasaulėvaizdžio dalis.

Straipsnyje į tarmės žodyną žiūrima kaip į daugiasluoksnį tekstą, kuriame susilydo skirtingų bendruomenės narių patirtys, nuostatos ir vertybės, išryškėja apibendrintas santykis su tradicijomis ir istorija, fiksuojama tarmės vartotojų istorinė atmintis, atskleidžiamos jų pasaulėvaizdyje išsaugotos tradicinės vertybės ir papročiai.