Silvija Papaurėlytė-Klovienė

dr. Silvija Papaurėlytė-Klovienė

Researcher

This page is only available in Lithuanian.

ORCID id: https://orcid.org/0000-0003-2538-9502

Lietuvių kalbos institute dirba nuo 2023 m.

2004 m. Vilniaus universitete apgynė humanitarinių mokslų daktaro disertaciją Liūdesio konceptas lietuvių ir rusų kalbose (vadovas – prof. habil. dr. Aloyzas Gudavičius).

Mokslinių tyrimų sritys: etnolingvistika, kognityvinė lingvistika, lingvistinė kultūrologija, gretinamoji kalbotyra.

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui.
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas).
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje.
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane.
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida.
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose.
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis.
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.
 1. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2023: Draugas ir priešas kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškai lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. – Acta Linguistica Lithuanica 88, 206–225. ISSN 2669-218X. DOI:org/10.35321/all88-10. Prieiga internete: https://journals.lki.lt/actalinguisticalithuanica/article/view/2246/2339.
 2. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2022: Perprasti ŽVĖRĮ.  Wartości w językowym obrazie świata Litwinów i Polaków  /   Vertybės lietuvių ir lenkų kalbų pasaulėvaizdyje.  Opracowały  / Sud. Kristina Rutkovska, Stanisława Niebrzegowska-Bartmińska, 187–202.  Wydawnictwo księgarnia akademicka, Kraków,  ISBN 978-83-8138-802-3 (druk), ISBN 978-83-8138-803-0 (on-line, pdf). DOI: org/10.12797/9788381388030.12.
 3. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2020: Tarp krepšinio ir politikos: Lietuva ir lietuviai 2010–2014 metų Rusijos žiniasklaidoje. – Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai, 27, 162–175. ISSN 1822-7309.
 4. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2019: Ὰ la guerre comme à la guerre: žvilgsnis į Lietuvos viešąjį karo diskursąActa Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai,. 26, 139–151. ISSN 1822-7309.
 5. Būdvytytė Aina, Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2019: Tėvas kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas lietuvių ir vokiečių kalbų pasaulėvaizdžiuose. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums = The word: aspects of research. Liepāja: LiePA. 23(1/2), 266–
 6. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2018: Cukrinio diabeto (cukraligės) konceptas Lietuvos viešajame sveikatos diskurse. – Valoda dažādu kultūru kontekstā Valoda–2018 XXVIII. Zinātnisko rakstu krājums = [Language 2018: Language in various cultural contexts]: Proceedings of scientific readings XXVII, 214–219. ISBN 9789984148618, ISSN 1691-6042.
 7. Būdvytytė Aina, Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2018: Kas mūsų tyko: nusikaltimo metafora politikos ir sveikatos diskursuose. – Vārds un tā pētīšanas aspekti: rakstu krājums = The word: aspects of researchn 22(1/2),148–158. ISSN 1407-4737. Liepāja: LiePA.
 8. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2016: Provincija – pamatyti, išgirsti, pajausti. – Acta Humanitarica Universitatis Saulensis. Mokslo darbai, 24, 212–227.  ISSN 1822-7309.
 1. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2023: Į gyvenimą ir pasaulį – šuns akimis. – Pasaulio lietuvis, 2023 09 19. Prieiga internete: < https://pasauliolietuvis.lt/i-gyvenima-ir-pasauli-suns-akimis/>.
 2. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2022: Būti broliu, būti seserimi. – Pasaulio lietuvis, 2022 10 21. Prieiga internete < https:// https://pasauliolietuvis.lt/buti-broliu-buti-seserimi/>.
 3. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2021: Lietuviškas džiaugsmas: taip ar ne? – Pasaulio lietuvis, 2021 04 21. Prieiga internete: <https://pasauliolietuvis.lt/?s=Papaur%C4%97lyt%C4%97>.
 1. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2023: Žodžio DUKRA asociacijų laukas kaip informacijos apie konceptą šaltinis. – Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacija kalboje:28-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija, 2023 m. rugsėjo 21–22 d., Lietuvių kalbos institutas.
 2. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2023: Žodžio SŪNUS asociacijų laukas: nuo stereotipų iki precedentinių tekstų. – Regionas: istorija, kultūra, kalba. 12-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija, 2023 m. gegužės 18–19 d., Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.
 3. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2022: Suprasti žvėrį. – Slavijos paribiai XX–XXI amžių sandūroje. Kalba–visuomenė–kultūra–tapatybė:VI tarptautinė mokslinė konferencija ir kultūrinės lingvistikos dirbtuvės, 2022 m. rugsėjo 8–10 d., Vilniaus universitetas.
 4. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2020: Tarp krepšinio ir politikos: Lietuva ir lietuviai 2010–2014 m. Rusijos žiniasklaidoje. – Regionas: istorija, kultūra, kalba. 9-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija, 2020 m. spalio 15–16 d., Vilniaus universiteto Šiaulių akademija.
 5. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2019: Ὰ la guerre comme à la guerre: žvilgsnis į Lietuvos viešąjį karo diskursą. – Regionas: istorija, kultūra, kalba. 8-oji tarptautinė tarpdisciplininė mokslinė konferencija, 2019 m. kovo 28–29 d., Šiaulių universitetas.
 6. Papaurėlytė-Klovienė Silvija 2018: Tėvas kaip pasaulio kategorizacijos atskaitos taškas lietuvių kalbos pasaulėvaizdyje. – Tėvas kultūroje. Interdisciplininė mokslinė konferencija, 2018 m. gegužės 17 d., Šiaulių universitetas.

Būdvytytė-Gudienė A., Gudavičius A., Jurgaitis N., Papaurėlytė-Klovienė S., Toleikienė R., 2014: Konceptualiosios metaforos viešajame Lietuvos diskurse. Konceptualiųjų metaforų žodynas. ISSN 1822-7287, ISBN 978-609-468-018-2. Vilnius: BMK. (S. Papaurėlytės-Klovienės kaip autorės dalis 4 aut. l.).

Other Members