Acta Linguistica Lithuanica 52

This page is only available in Lithuanian.

TURINYS / CONTENTS


Straipsniai / Articles

1 | ROBERTAS KUDIRKA, Lietuvių bendrinės kalbos monoftongų priegaidžių akustiniai požymiai
23 | ROLANDAS MIKULSKAS, Išilginių objektų predikacijos pobūdis. Subjektyvaus judėjimo sąvoka
41 | MARKUS RODUNER, Der Nominativ in Zeitadverbialen im Litauischen
59 | INETA SAVICKIENĖ, Linksnių vartojimo dažnumas ir daiktavardžio reikšmė
67 | LORETA SEMĖNIENĖ, Intranzityvinio subjekto žymėjimas vardininku ir / arba kilmininku
83 | ANTANAS SMETONA, Pagrindinių darybos būdų skyrimo klausimu
91 | DALIA SVIDERSKIENĖ, Marijampolės apskrities Marijampolės valsčiaus vietovardžių darybos ir kilmės polinkiai
119 | BOHUMIL VYKYPE?L, Gedanken zur Grammatikalisierung (frei zusammenhängende Bemerkungen)

Pastabos / Remarks

157 | AXEL HOLVOET, Dėl sintaksinių ryšių skirstymo
161| VYTAUTAS VITKAUSKAS, Mažmožiai 7–8
162 | VLADAS ?ULYS, „Tuščia vieta“ yra metodologiškai pažeidžiama sąvoka

Recenzijos / Reviews

167 | A. HOLVOET, A. JUDŽENTIS, red., Sintaksinių ryšių tyrimai (VYTAUTAS AMBRAZAS)
170 | Lietuvių kalbos tarmių chrestomatija (VYTAUTAS VITKAUSKAS)
174 | Zanavykų šnektos žodynas II (L–R) (VYTAUTAS VITKAUSKAS)
176 | IRENA ERMANYTĖ, Antonimų žodynas (EVALDA JAKAITIENĖ)
183| SANTRAUKOS / SUMMARIES
187| RODYKLĖS / INDEXES

 

52 TOMO SANTRAUKOS