Acta Linguistica Lithuanica 51

This page is only available in Lithuanian.

TURINYS

Straipsniai 

1 | Dalia Jakulytė, Knygos nobažnystės (1653) morfologijos tyrimo galimybės naudojant reliacinę duomenų bazę
15 | Rolandas Kregždys. Liet. barzda ‘barba’: samplaikos –zd– kilmės klausimu
29 | Vitalija Maciejauskienė, Dėl vienos XVII a. lietuvių asmenvardžių priesagos
39 | Witold Mañczak, Les pronoms vieux-prussiens du type stan / sta
45 | William R. Schmalstieg, The Balto-Slavic dative complement with the verb ‘to be’
49 | Илья А. Сержант, К. вопросу об образовании адессива
59 | Ilja A. Seržant, Zur Vorgeschichte des Inessivs im Urostbaltischen
69 | Inga Strungytė, Mažvydo Katekizmo giesmių redakcijos XVI–XVII a. Rytų Prūsijos giesmynuose
81 | Björn Wiemer, Grammatische Kernbereiche, deren Rekonstruktion und deren Relevanz für historisch belegte Sprachstufen des Baltischen und Slavischen

Pastabos

113 | Vytautas Vitkauskas, Mažmožiai 4–6

Recenzijos

115 | Dainora Pociūtė, par., Knyga nobažnystės (Juozas Karaciejus)
121 | Berthold Forssman, Lettische Grammatik (Simas Karaliūnas)
NAUJŲ DARBŲ apžvalga
125 | Lietuvių kalbotyra 2003 metais: Lietuvoje išėję darbai (Artūras Judžentis)

Personalia

141 | Sveikiname Kazį Morkūną (Juozas Karaciejus, Asta Leskauskaitė)

In memoriam

145 | валерий Николаевич Чекман (Надежда Морозова)
149 | Santraukos
157 | Gauti leidiniai
155 | Rodyklės (Aurelija Tamulionienė)

 

51 TOMO SANTRAUKOS