Acta Linguistica Lithuanica 35

This page is only available in Lithuanian.

I. E r m a n y t ė . Priešybė kaip semantinis ir loginis antonimijos pagrindas 9
An Opposition as a Semantic and a Logical Foundation of Antonymy. Summary 30
E. G r i n a v e c k i e n ė . Vidżių apylinkių baltarusių šnektos lituanizmai 32
Lithuanianisms of the Byelorussian Dialect in the Vidżiai District. Summary 54
S. K a r a l i ū n a s . Lietuvos vardo kilmė 55
The Origin of Lithuania’s Name. Summary 91
D. R i m a n t a i t ė . Barav ykas (Boletus edulis Fr.) ir jo sinonimai 92
Baravykas (Boletus edulis Fr.) and its Synonims. Summary 99
D. S a b a l i a u s k a i t ė . Vokiškos kilmės drabużių ir apavo pavadinimai lietuvių kalboje 100
Die Benennungen deutscher Herkunft fur Kleidung und Schuhwerk im Litauischen. Zusammenfassung 120
V. S a k a l a u s k i e n ė . Dėl veiksmażodżių su priešdėliu pa – valentingumo 121
Zur verbalen Valenz mit Prafix pa -. Zusammenfassung 128
G. S a v i č i ū t ė – N a k t i n i e n ė . Lietuvių kalbos prieżastinių ir parūpinamųjų veiksmażodżių leksikografinis pateikimas 129
Die lexkographische Angabe der Kausal – und Kurativverben im Litauischen. Zusammenfasung 140
R. Š e p e t y t ė . Daiktavardżių linksnių adverbializacija ir jos pateikimas „Lietuvių kalbos žodyne“ 142
Adverbialization of Some Substantival Forms and its Presentation in the Dictionary of the Lithuanian Language. Summary 147
Z. Š i m ė n a i t ė . Daiktavardżio širdis dariniai 148
Les mots formes a la base du nom širdis (un coeur). Resume 168
A. V i l u t y t ė . J. Pabrėżos botanikos terminų żodynas „Sryje Balsenyyny“ (1834) 169
Das Worterbuch der botanischen Terminologie “Sryje Balsenyyny” von J. Pabrėża. Zusammenfasung 174
V. V i t k a u s k a s . Priebalsių s:š ir z:ž įvairavimo šiaurės rytų varniškiuose klausimu 176
On the Variety of the Consonant s:š and z:ž in the Dielect of North-East Samogitian. Summary 179
K. V o s y l y t ė . Stilistinis žodžių apibūdinimas „Lietuvių kalbos žodyne“ 180
Stilistische Kennzeichnung des Wortschatzes im “Worterbuch der litauischen Sprache”. Zusammenfassung 185
J. Z a b a r s k a i t ė . Ištiktukų vienanarių pradżios junginių priebalsių fonosemantika 187
Phonosemantic of Monomial Explosive Consonants in Onomatopoeic Interjection. Summary 204
Iš gyvosios kalbos / From the Dialects / Aus der Volkssprache
K. P a k a l k a . Daugėliškio tarmės kalbėjimo veiksmażodżių (verba dicendi) żodynėlis 205
Apžvalgos. Recenzijos. Pastabos / Opinions. Reviews. Observations / ” Uberblicke. Recensionen. Anmerkungen
Dėl baltarusių šnektų lituanizmų vertimo ir vartosenos (E. G r i n a v e c k i e n ė) 218
Pilypo Ruigio ir Kristijono Gotlybo Milkaus leksikografiniai darbai
(Artėjant Pil. Ruigio ir K. G. Milkaus żodynų išleidimo 250-osioms ir 200-osioms metinėms) (A. R u b i n a s) 221
S. Ambrazas. Daiktavardžių darybos raida (Lietuvių kalbos veiksmażodiniai vediniai). V., 1993. 296 p. (V. V i t k a u s k a s) 226