Acta Linguistica Lithuanica 33

33 TOMAS

TURINYS / CONTENTS / INHALT

K a z y s U l v y d a s. Nekaitomosios kalbos dalys pirmosiose lietuvių kalbos gramatikose 7
1. D.Kleino „Grammatica Litvanica“ 7
2. K.Sapūno ir T.Šulco „Compendium Grammaticae Litvanicae“ 15
3. F.Haacko „Anhang einer kurtzgefassten Litthauischen Grammatik“ 21
4. P.F.Ruigio „Anfangsgrunde einer Littauischen Grammatik“ 27
5. G.Ostermeyerio „Neue Littauische Grammatik“ 33
6. K.G.Milkaus „Anfangs-Grunde einer Littauischen Sprach-Lehre“ 38
K a z y s U l v y d a s. Die unflektierte Wortarten in den ersten litauischen Grammatiken. Zusammenfassung 41
A d e l ė V a l e c k i e n ė. Ištiktukų ir būdinių vieta žodžių klasių sistemoje 43
A d e l ė V a l e c k i e n ė. The place of so called onomatopoeic interjections in the system of word classes. Summary 53
N i j o l ė S l i ž i e n ė. Lietuvių kalbos veiksmažodžių valentingumas ir jo aprašymo principai 54
1. Įvadinės pastabos 54
2. Trys valentingumo lygmenys: sintaksinis, semantinis ir leksinis valentingumas 56
3. Būtinieji ir fakultatyvieji veiksmažodžio palydovai 61
4. Laisvieji nariai 62
5. Veiksmažodžių reikšmė ir valentingumas, kaip jų santykis atsispindi veiksmažodžių junglumo žodyne 63
6. Apie žodyno sandarą 69
7. Baigiamosios pastabos 71
N i j o l ė S l i ž i e n ė. Lithuanian verb valence and principles of its description 73
V y t a u t a s A m b r a z a s. Lietuvių kalbos bendraties konstrukcijų raida 74
1. Bendraties kilmė ir jos pirminė reikšmė 74
2. Naudininkas su bendratimi (dativus cum infinitivo) 77
3. Vardininkas su bendratimi (nominativus cum infinitivo) 84
4. Tolesnės raidos kryptys 99
V y t a u t a s A m b r a z a s. The Syntactic development of the infinitive in Lithuanian. Summary 109
G e r t r ū d a S a v i č i ū t ė – N a k t i n i e n ė. Lietuvių ir kitų indoeuropiečių kalbų kauzatyvų raidos polinkiai 110
1. Įvadinės pastabos 110
2. Uždarieji kauzatyvai 111
3. Atvirieji kauzatyvai 116
G e r t r ū d a S a v i č i ū t ė – N a k t i n i e nė. Lietuvių ir kitų indoeuropiečių kalbų kauzatyvų raidos polinkiai. Reziumė 123
G e r t r ū d a S a v i č i ū t ė – N a k t i n i e n ė. On the trends of development of Lithuanian and Indo-European causative constructions. Summary 123
V i r g i n i j a V a s i l i a u s k i e n ė. Derinamojo pažyminio vieta senojoje lietuvių kalboje 124
V i r g i n i j a V a s i l i a u s k i e n ė. The position of attributes in concord in old Lithuanian. Summary 142
E l e n a V a l i u l y t ė. Slinkties kelio reikšmės bei jų raiška 143
1. Įvadinės pastabos 143
2. Vidaus reikšmė 143
3. Pašalio reikšmė 157
4. Pabaigos žodis 165
E l e n a V a l i u l y t ė. Bedeutungen des Fortbewegungsweges und ihr Ausdruck. Zusammenfassung 167
A u d r o n ė B i t i n i e n ė. Mokslinio ir grožinio stiliaus sakinio ilgis 169
A u d r o n ė B i t i n i e n ė. Sentence lenght in scientific prose and belles-lettres style. Summary 179
S a u l i u s A m b r a z a s. Lietuvių kalbos kuopinių ir vardažodinių vietų pavadinimų darybos raida 180
1. Kuopiniai pavadinimai 180
2. Vardažodiniai vietų pavadinimai 190
S a u l i u s A m b r a z a s. The development of nomina collectiva and nomina loci in Lithuanian 199
G u i d o M i c h e l i n i. Leksiniai slavizmai lietuviškame „Margarita theologica“ vertime 201
G u i d o M i c h e l i n i. Lexikalische Slavismen in der litauischen Ubersetzung von “Margarita Theologica” 215
K a z i m i e r a s P a k a l k a. K.Sirvydo „Dictionarium trium linguarum“ poveikis D.Poškos žodynui „Słownik języka litewskiego, polskiego i łacinskiego“ 216
K a z i m i e r a s P a k a l k a. Einfluss des Worterbuchs von K.Sirvydas “Dictionarium trium linguarum”
aufs Worterbuch von D.Poška “Słownik języka litewskiego, polskiego i łacinskiego”. Zusammenfassung 230
M a r i u s D a š k u s. Raštų leksikos pateikimas didžiajame „Lietuvių kalbos žodyne“ 231
M a r i u s D a š k u s. The presentation of the old writings vocabulary in the Dictionary of Lithuanian Language 234
G u i d o M i c h e l i n i. „Lietuvių kalbos žodyno“ duomenų papildymas iš 1600 m. „Margarita theologica“ 235
G u i d o M i c h e l i n i. Erganzungen zum “Worterbuch der litauischen Sprache” aufgrund des “Margarita Theologica” 237