5‑oji tarptautinė mokslinė terminologijos konferencija „Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys“

This page is only available in Lithuanian.

Maloniai kviečiame dalyvauti

5-ojoje tarptautinėje mokslinėje terminologijos konferencijoje

Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys

 

Konferencija vyks 2023 m. spalio 19–20 d. Lietuvių kalbos institute gyvai ir nuotoliniu būdu.

Siūlomos pranešimų temos

 • Terminologijos teorijos problemos
 • Nauji terminologijos horizontai ir galimybės
 • Stilistiniai terminologijos aspektai
 • Terminologija ir ontologijos
 • Tradicinė ir moderni terminografija, terminų duomenų bazės
 • Terminologijos ir terminografijos raida ir perspektyvos
 • Terminų konkurencija vartosenoje
 • Terminų tvarkyba, norminimas, standartizacija
 • Informacinės ir komunikacinės technologijos terminologijos darbe
 • Terminologijos mokymas

Kviestiniai pranešėjai

Prof. dr. Marie-Claude L’Homme (Monrealio universitetas, Kanada)

Prof. dr. Maria Teresa Zanola (Švenčiausiosios Širdies katalikų universitetas, Italija)

Dr. Pilar León Araúz (Granados universitetas, Ispanija)

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Pranešimų trukmė

Plenarinių pranešimų trukmė – iki 40 min.

Kitų pranešimų trukmė – iki 20 min.

Dalyvio (pranešėjo) mokestis

70 Eur dalyvaujantiems gyvai, 50 Eur dalyvaujantiems nuotoliniu būdu.

Mokama iki rugsėjo 15 d. (nauja data!).

Svarbios datos

Pranešėjų anketos ir tezės – iki 2023 m. gegužės 31 d.

Patvirtinimas apie priėmimą – iki 2023 m. birželio 30 d.

Pageidavimai dėl tezių

Apimtis 1500–2500 spaudos ženklų.

Pranešėjai kviečiami teikti pranešimų pagrindu parengtus straipsnius tarptautiniam recenzuojamam žurnalui Terminologija (http://journals.lki.lt/terminologija).

Kontaktai

Dalyvių anketas ir tezes prašome siųsti e. paštu .

Daugiau informacijos e. paštu .

Mokslinis komitetas

Albina Auksoriūtė (Lietuvių kalbos institutas)

Elena Chiocchetti (Eurac Research)

Rute Costa (Lisabonos NOVA universitetas)

Ágota Fóris (Vengrijos reformatų bažnyčios Károlio Gáspáro universitetas)

Christian Galinski (Infoterm)

Barbara Heinisch (Vienos universitetas)

Lia Karosanidze (Ivane’o Javakhishvili valstybinio Tbilisio universiteto Arnoldo Chikobavos kalbotyros institutas)

Hendrik Kockaert (Leveno katalikiškasis universitetas)

Marie-Claude L’Homme (Monrealio universitetas)

Pilar León Araúz (Granados universitetas)

Ana Ostroški Anić (Kroatų kalbos ir kalbotyros institutas)

Alvydas Umbrasas (Lietuvių kalbos institutas)

Ramunė Vaskelaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Maria Teresa Zanola (Švenčiausiosios Širdies katalikų universitetas)

Mojca Žagar Karer (Frano Ramovšo slovėnų kalbos institutas)

Organizacinis komitetas

Asta Mitkevičienė (Lietuvių kalbos institutas)

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Lietuvių kalbos institutas)

Lina Rutkienė (Lietuvių kalbos institutas)

Palmira Zemlevičiūtė (Lietuvių kalbos institutas)

 

Programa

Tezės

Klausytojų registracija

We kindly invite you to participate in

the 5th international conference on terminology

Scientific, Administrative and Educational Dimensions of Terminology

 

The conference will be held both on-site (Vilnius, Lithuania) and online on 19-20 October 2023.

Proposed areas for presentations

 • Theoretical problems of terminology
 • New horizons and potentials of terminology
 • Stylistic aspects of terminology
 • Terminology and ontologies
 • Traditional and modern terminography, terminological databases
 • Development and perspectives of terminology and terminography
 • Terminological variation
 • Terminology management, normalisation, standardization
 • Information and communication technologies in terminology work
 • Terminology training

Keynote speakers

Prof. Dr. Marie-Claude L’Homme (University of Montreal, Canada)

Prof. Dr. Maria Teresa Zanola (Catholic University of the Sacred Heart, Italy)

Dr. Pilar León Araúz (University of Granada, Spain)

Conference languages: English, Lithuanian.

Duration of the presentation

Duration of keynote presentation – up to 40 min.

Duration of presentation – up to 20 min.

Conference fee for presenters

EUR 70 for on-site attendance, EUR 50 for online attendance.

Fee deadline (new!): 15 September.

Important dates

Submission deadline for registration forms and abstracts – 31 May 2023.

Notification of acceptance – 30 June 2023.

Requirements for abstracts

1500-2500 characters.

Participants are welcome to submit their articles (based on presentations) to the peer reviewed journal Terminologija (see http://journals.lki.lt/terminologija).

Contacts

Registration forms and anonymous abstracts should be sent to .

For more information: .

Scientific committee

Albina Auksoriūtė (Institute of the Lithuanian Language)

Elena Chiocchetti (Eurac Research)

Rute Costa (NOVA University of Lisbon)

Ágota Fóris (Károli Gáspár University of the Reformed Church in Hungary)

Christian Galinski (Infoterm)

Barbara Heinisch (University of Vienna)

Lia Karosanidze (Arnold Chikobava Institute of Linguistics of Ivane Javakhishvili Tbilisi State University)

Hendrik Kockaert (KU Leuven)

Marie-Claude L’Homme (University of Montreal)

Pilar León Araúz (University of Granada)

Ana Ostroški Anić (Institute of Croatian Language and Linguistics)

Alvydas Umbrasas (Institute of the Lithuanian Language)

Ramunė Vaskelaitė (Institute of the Lithuanian Language)

Maria Teresa Zanola (Catholic University of the Sacred Heart)

Mojca Žagar Karer (Fran Ramovš Institute of the Slovenian Language)

Organizing committee

Asta Mitkevičienė (Institute of the Lithuanian Language)

Aušra Rimkutė-Ganusauskienė (Institute of the Lithuanian Language)

Lina Rutkienė (Institute of the Lithuanian Language)

Palmira Zemlevičiūtė (Institute of the Lithuanian Language)

 

Programme

Abstracts

Registration for listeners