The 28th international scientific conference of Jonas Jablonskis “Language and the Times: Representations of the Person, Generation and Society in Language”

The Organizing Committee kindly invites to participate in the 28th international scientific conference of Jonas Jablonskis Language and the Times: Representations of the Person, Generation and Society in Language.

The conference will be held* on September 21–22, 2023 at the Institute of the Lithuanian Language, Petro Vileišio St 5, Vilnius.

Purpose of the conference – to unite the scientists in dialogue and discussion, providing an opportunity not only to share the latest research results, ideas and insights, but also to cooperate in the search for solutions regarding the issues discussed during the conference.

Conference topics

 • Language policy and language ideology
 • Language and propaganda
 • Language and society
 • Construction of reality and language
 • Liberty of language and trust in own language
 • Linguistic and cultural integration of immigrants
 • Other aspects

Duration of the presentations

 • Full paper presentations: 30 minutes (20 minutes + 10 minutes for questions)
 • Full paper presentations via ZOOM (based on a separate agreement with the conference organizers)
 • Poster presentations

Conference languages: Lithuanian, English.

Important dates

 • Deadline for the submission of registration form and abstract:
  8 May 2023
 • Notification of acceptance: 1 June 2023
 • Early-bird registration: 1 August 2023
 • Registration closes: 31 August 2023
 • Conference programme: 7 September 2023

Please submit your registration form and abstract (200–300 words) here.

Keynote speakers

Prof. habil. dr. Ina Druviete (University of Latvia)

Dr. Małgorzata Kasner (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences)

Prof. dr. Birutė Klaas-Lang (University of Tartu)

Prof. habil. dr. Igoris Koroliovas (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Scientific committee

Dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Institute of the Lithuanian Language, chairperson)

Dr. Aurelija Gritėnienė (Institute of the Lithuanian Language)

Prof. dr. Svitlana Hrycenko (Taras Shevchenko National University of Kyiv)

Assoc. prof. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė (Vilnius University)

Dr. Malgoržata Kasner (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences)

Dr. Rasius Makselis (Lithuanian Culture Research Institute)

Habil. dr. Rita Miliūnaitė (Institute of the Lithuanian Language)

Prof. dr. Kristina Rutkovska (Vilnius University)

Dr. Vilija Sakalauskienė (Institute of the Lithuanian Language)

Prof. dr. Irena Smetonienė (Vilnius University)

Dr. Aurelija Tamulionienė (Institute of the Lithuanian Language)

Organizing committee

Dr. Anželika Gaidienė (Institute of the Lithuanian Language, chairperson)

Dr. Agnė Aleksaitė (Institute of the Lithuanian Language)

Dr. Veslava Čižik-Prokaševa (Institute of the Lithuanian Language)

Nida Poderienė (Institute of the Lithuanian Language)

Registration and fees

 • Regular registration for presenters: 80 euros
 • Early-bird registration for presenters: 70 euros
 • Registration for doctoral / ma students: 60 euros
 • Early-bird registration for doctoral / ma students: 50 euros

Contacts

For more information:

Invitation

We look forward to seeing you at the 28th international scientific conference of Jonas Jablonskis!

*The conference is intended to be held as a live event, but the organizers reserve the possibility for some presentations to be given online if necessary. The fee for the teleconference would be lower.

Lietuvių kalbos instituto Bendrinės kalbos tyrimų centras ir Vilniaus universiteto Filologijos fakulteto Lietuvių kalbos katedra kviečia dalyvauti 28-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje Kalba ir laikmetis: asmens, kartos, visuomenės reprezentacijos kalboje.

Konferencija vyks* 2023 m. rugsėjo 21–22 d. Lietuvių kalbos institute (Petro Vileišio g. 5, LT-10308 Vilnius).

Konferencijos tikslas – suburti mokslininkus dialogui ir diskusijai, sudarant galimybę ne tik pasidalyti naujausių tyrimų rezultatais, idėjomis, įžvalgomis, bet ir kartu ieškoti sprendinių konferencijoje aptarsimais klausimais.

Pranešimų temos

 • Kalbos politika ir kalbos ideologijos
 • Kalba ir propaganda
 • Kalba ir visuomenė
 • Tikrovės konstravimas ir kalba
 • Kalbos laisvė ir pasitikėjimas sava kalba
 • Imigrantų kalbinė ir kultūrinė integracija
 • ir kt.

Pranešimų trukmė

 • Žodinių pranešimų trukmė – 30 min. (20 min. + 10 min. klausimams)
 • Taip pat laukiame stendinių pranešimų

Konferencijos kalbos: lietuvių, anglų.

Svarbios datos

 • Dalyvio anketos ir pranešimo santraukos lauksime iki
  2023 m. gegužės 8 d.
 • Patvirtinimą apie priimtus pranešimus e. paštu atsiųsime iki 2023 m. birželio 1 d.
 • Išankstinė registracija vyks iki 2023 m. rugpjūčio 1 d.
 • Registracija – iki 2023 m. rugpjūčio 31 d.
 • Konferencijos programa bus paskelbta 2023 m. rugsėjo 7 d.

Dalyvio anketą ir pranešimo santrauką (200–300 žodžių) prašome pateikti čia.

Kviestiniai pranešėjai

Prof. habil. dr. Ina Druviete (Latvijos universitetas)

Dr. Małgorzata Kasner (Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas)

Prof. dr. Birutė Klaas-Lang (Tartu universitetas)

Prof. habil. dr. Igoris Koroliovas (Kyjivo Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas)

Konferencijos mokslinis komitetas

Dr. Loreta Vaičiulytė-Semėnienė (Lietuvių kalbos institutas, pirmininkė)

Dr. Aurelija Gritėnienė (Lietuvių kalbos institutas)

Prof. dr. Svitlana Hrycenko (Kyjivo Taraso Ševčenkos nacionalinis universitetas)

Doc. dr. Gintarė Judžentytė-Šinkūnienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Malgoržata Kasner (Lenkijos mokslų akademijos Slavistikos institutas)

Dr. Rasius Makselis (Lietuvos kultūros tyrimų institutas)

Habil. dr. Rita Miliūnaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Prof. dr. Kristina Rutkovska (Vilniaus universitetas)

Dr. Vilija Sakalauskienė (Lietuvių kalbos institutas)

Prof. dr. Irena Smetonienė (Vilniaus universitetas)

Dr. Aurelija Tamulionienė (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencijos organizacinis komitetas

Dr. Anželika Gaidienė (Lietuvių kalbos institutas, pirmininkė)

Dr. Agnė Aleksaitė (Lietuvių kalbos institutas)

Dr. Veslava Čižik-Prokaševa (Lietuvių kalbos institutas)

Nida Poderienė (Lietuvių kalbos institutas)

Konferencijos dalyvio mokestis

 • Pranešimą skaitantiems dalyviams – 80 eurų
 • Išankstinė registracija pranešimą skaitantiems dalyviams – 70 eurų
 • Studentams, doktorantams – 60 eurų
 • Išankstinė registracija studentams, doktorantams – 50 eurų

Kontaktai

Kilus klausimų, kreipkitės e. paštu

Kvietimas

Laukiame Jūsų 28-ojoje tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje!

*Konferencija planuojama gyvai, tačiau organizatoriai pasilieka galimybę prireikus perkelti tam tikrus pranešimus į internetinę erdvę. Nuotolinės konferencijos mokestis būtų mažesnis.