Stun+inas nuotrauka

dr. Robertas Stunžinas

mokslo darbuotojas

Semantikos ir ekonominės lingvistikos tyrėjas

 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Nuo 2002 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Terminologijos centre. 2002 m. baigė lietuvių filologijos bakalauro, 2004 m. – lietuvių filologijos (kalbotyros) magistrantūros studijas Vilniaus pedagoginiame universitete. 2006–2011 m. studijavo jungtinėje Lietuvių kalbos instituto ir Vytauto Didžiojo universiteto doktorantūroje. 2011 m. apgynė daktaro disertaciją Statybos liaudies terminai.

Nuo 2007 m. yra Valstybinės lietuvių kalbos komisijos Terminologijos pakomisės narys. 2013 m. kovo–liepos mėn. stažavosi Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamente. Nuo 2016 m. – deleguotasis nacionalinis ekspertas Europos Komisijos Vertimo raštu generalinio direktorato Lietuvių kalbos departamente.

Jolanta Zabarskaitė, Sergejus Temčinas, Aurelija Gritėnienė, Loreta Vaičiulytės-Semėnienė, Robertas Stunžinas, Anželika Gaidienė. Kūrybiškumo slinktys ir lūžiai. Kalbinė kurti analizė. Vilnius, 2017, 88-113.

 1. Sudurtiniai elektrotechnikos terminijos būdvardžiai. ‒ Terminologija 11, 2004, 52–69.
 2. Statybos terminijos sinonimija. ‒ Terminologija 12, 2005, 7–26.
 3. Lietuviški metaforiniai statybos terminai. ‒ Terminologija 13, 2006, 62–75.
 4. 1910–1937 m. lietuviškoji statybos terminija (iš turimų išteklių). ‒ Terminologija 14, 2007, 125–134.
 5. Variantiniai statybos liaudies terminai Lietuvių kalbos žodyne. ‒ Terminologija 15, 2008, 111–131.
 6. Daugiareikšmiai ir homoniminiai statybos liaudies terminai. ‒ Terminologija 16, 2009, 68–92.
 7. Statybos liaudies ir mokslo terminijos bendrybės ir skirtybės. ‒ Terminologija 17, 2010, 42–53.
 8. Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių liaudies terminijos sinonimija. ‒ Terminologija 17, 2010, 130–143.
 9. Gyvenamojo namo ir pagrindinių jo dalių rūšiniai liaudies terminai. ‒ Terminologija 18, 2011, 142–153.
 10. Ūkinių pastatų liaudies terminija. ‒ Terminologija 19, 2012, 184–198.
 11. Pastatų konstrukcijų ir jų sudedamųjų dalių liaudies terminija. ‒ Terminologija 20, 2013, 180–200.
 12. Ekologizavimas, žalinimas ir kiti angl. greening atitikmenys Europos Sąjungos institucijų dokumentuose. ‒ Terminologija 21, 2014, 111–130.
 13. Tvarumas, darnumas, tausumas ir kiti angl. sustainability atitikmenys Europos Sąjungos institucijų dokumentuose. ‒ Terminologija 22, 2015, 110–126.
 14. Svetimžodis kreatyvus, -i ir jo vediniai: reikšmės ir atitikmenys. – Bendrinė kalba 88, 2015.
 15. Migracijos terminai: lietuviški angl. hotspot ir hotspot approach atitikmenys Europos Sąjungos institucijų dokumentuose. ‒ Terminologija 23, 2016, 105–119.
 1. Tarptautinė terminologijos vasaros mokykla 2005 Terminologijos tvarkyba: teorija, praktika ir taikymas. ‒ Terminologija 12, 2005, 178–180.
 2. Mokslinis seminaras Terminų norminimas ir tvarkyba. ‒ Terminologija 12, 2005, 176–177.
 3. Pabaltijo tautų terminologijos problemos ir Europos Sąjunga. ‒ Terminologija 13, 2006, 213–217.
 4. Kvalifikaciniai kursai Baltijos šalių jaunųjų terminologų vasaros kvalifikacinė mokykla. ‒ Terminologija 13, 2006, 236–238.
 5. Tarptautinė mokslinė konferencija Leksikologija ir terminologija: Teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo 100-osioms gimimo metinėms. ‒ Terminologija 15, 2008, 251–254.
 1. 1910–1937 m. lietuviškoji statybos terminija tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Leksikologija ir terminologija: teorija, praktika, istorija. Jono Kruopo (1908–1975) 100-osioms gimimo metinėms (pranešimų tezės, Vilnius, 2008, 51).
 2. Lauryno Ivinskio kalendorių statybos terminai tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Priešaušrio mokslas, kultūra ir švietimas: Lauryno Ivinskio 200-osioms gimimo metinėms (pranešimų tezės, Vilnius, 2010, 22).
 3. Trižodžių sudėtinių elektrotechnikos terminų struktūra ir semantika tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Specialybės kalba: sakinys ir tekstas (MRU, 2010 gruodžio 10 d.).
 4. Liaudies ir mokslo terminija: bendrybės ir skirtybės tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Šiuolaikinio pasaulio dinamikos iššūkiai humanitariniams mokslams (MRU, 2010 gruodžio 2 d.).
 5. Rūšiniai statybos liaudies terminai tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Terminologijos metodologija, jos taikymo dabartis ir ateitis: Terminologijos komisijos įkūrimo 90-mečiui (tezės, Vilnius, 2011, 18).
 6. Liaudies terminija ir tautos pasaulėžiūra jaunųjų tyrėjų stovykloje Užuovėjos: apie kalbą ir kitas baimes (tezės, LKI, Nida, 2012 m. rugsėjo 13–16 d., 5–6).
 7. Statybines medžiagas įvardijančių liaudies terminų mikrosistema tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Terminologija ir terminografija: raida, aktualijos, perspektyvos (pranešimų tezės, Vilnius, 2013, 14).
 8. Lietuviški angl. greening atitikmenys ES institucijų dokumentuose moksliniame terminologijos seminare Kazimieras Gaivenis ir lietuvių terminologija (LKI, Vilnius, 2014 m. gruodžio 12 d.).
 9. III semantinis lūžis. Naujos kūrybos formos moksliniame seminare Semantinių ryšių tyrimo metodai (LKI, 2015 m. gruodžio 29 d.).
 10. Tvarumas, darnumas, tausumas ir kiti angl. sustainability atitikmenys tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Moksliniai, administraciniai ir edukaciniai terminologijos lygmenys (tezės, LKI, Vilnius, 2015, birželio 4–5 d.).
 11. Savos ir svetimos perkeltinės specialiųjų žodžių reikšmės tarptautinėje mokslinėje Jono Jablonskio konferencijoje Reikšmė kalboje ir kultūroje (Vilnius, VU, 2016 m. rugsėjo 23–24 d.).
 12. Metaforiniai terminai ES dokumentuose. Anglų ir lietuvių kalbų modeliai terminologijos forumo konferencijoje (Vilnius, LRS, 2016).

 

 1. Migracijos terminai Europos Sąjungos institucijų dokumentuose: angl. hotspot lietuviškų atitikmenų kaita moksliniame terminologijos seminare Terminologija ir žodžių daryba (Vilnius, LKI, 2016 m. spalio 7 d.).

Other Members