demo_image

dr. Laima Nevinskaitė

vyresnioji mokslo darbuotoja

  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

1999 m. baigtos komunikacijos studijos Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. 1998 m. studijuota Amsterdamo universitete, 2001–2003 m. – Berlyno Humboldtų universitete. 2006 m. Vilniaus universitete apginta humanitarinių mokslų daktaro disertacija tema „Viešosios erdvės transformacija Lietuvoje 1988–2000 m.: laikraščių atvejis“.

1999-2013 m. dirbo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakultete. Nuo 2008 m. dirba vyresniąja mokslo darbuotoja Lietuvių kalbos institute. Taip pat dalyvauja tyrimo bei mokslo ir studijų plėtros projektuose, verčia raštu.

Moksliniai interesai:

• komunikacijos teorija,
• žiniasklaidos auditorijos tyrimai,
• viešosios sakytinės kalbos tyrimai.

2015-2017: Subjektyvus saugumas kintančiame geopolitiniame kontekste: ypatumai, formuojantys veiksniai ir individų kuriamos strategijos (Lietuvos mokslo taryba, projekto vykdytojai LSTC ir SII).

2012-2014:  Lietuvos nacionalinė rinkiminė studija (Lietuvos mokslo taryba; projekto vykdytojas VU)

2010-2013: Lietuvių kalba: idealai, ideologijos ir tapatybės lūžiai (Lietuvos mokslo taryba; projekto vykdytojas LKI)

2010-2012: Sociolingvistinis Lietuvos žemėlapis: miestai ir miesteliai (Lietuvos mokslo taryba; projekto vykdytojas VU, partneriai – LKI ir VDU)

2009: Baltų sociolingvistika (BalSoc): kalbinė visuomenės savimonė Lietuvoje ir Latvijoje (Valstybinis mokslo ir studijų fondas; projekto vykdytojas VU, partneriai – Latvijos ir Liepojos universitetai)

2008-2009: Kalbų vartojimas ir tautinė tapatybė Lietuvos miestuose (Valstybinis mokslo ir studijų fondas; projekto vykdytojas VU, partneriai – LKI ir VDU).

2007-2009: Demokratija žinių visuomenėje: iššūkių ir galimybių analizė (Valstybinis mokslo ir studijų fondas; projekto vykdytojas VU, partneriai – KTU ir MRU).

2005-2006: Pilietinės visuomenės žemėlapis (Pilietinės visuomenės institutas).

„O kodėl Jūs mane pertraukinėjate?“ Persidengimų bei pertraukimų kaita pokalbių laidose 1960–2011 metais. Taikomoji kalbotyra 2016 (8). 

Daugiakalbė reklama lietuviškuose žurnaluose 1993–2013 metais. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3).

Kam reklamai skoliniai? Leksikos skoliniai reklamos tekstuose. Taikomoji kalbotyra 2013-2014 (3). 

Kalbų mokėjimas ir vartojimas didžiuosiuose ir mažesniuose miestuose. Iš Miestai ir kalbos II: kolektyvinė monografija.  Sud. M. Ramonienė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2013. P. 55-72.

Retrospektyvus Lietuvos sakytinės žiniasklaidos tekstynas: rengimo metodologija ir patirtis. Taikomoji kalbotyra 2013 (2). 

On the public sphere and its participants. Lituanus, 58 (2), 2012: 44-57. 

Klaipėdiečio sociolingvistinis projektas: kalbų mokėjimas ir vartojimas Klaipėdoje. Iš Miestai ir kalbos: kolektyvinė monografija. Sud. M. Ramonienė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2010. P. 251-267.

Kalbų mokėjimas ir vartojimas didžiuosiuose miestuose: lyginamoji analizė. Iš Miestai ir kalbos: kolektyvinė monografija. Sud. M. Ramonienė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2010. P. 269-277.

Trumpųjų žinučių rašybos bruožai. Kalbos kultūra, 2010, 83: 275–296. 

Žiniasklaida užsienio kalbomis Lietuvoje: ką renkasi vartotojai. Informacijos mokslai, 2009, 51: 144-159. 

Grėsmės kalbai ir kalbos priežiūra: žurnalistų požiūris. Kalbos kultūra, 2009, 82: 173-189. 

Kalbos politikos vertinimas interneto komentaruose. Kalbos kultūra, 2008, 81: 245-265. 

Kultūros įtaka inovacinei aplinkai ir inovacijų tinklams. Iš Inovacijų tinklų kūrimasis Lietuvoje: atvejų studijos. Red. I. Gečienė. Vilnius: Socialinių inovacijų institutas, 2015. P. 42-61.

Emigracijos ir diasporos profesionalų potencialo atspindėjimas žiniasklaidoje: Delfi.lt atvejis. Iš Diasporos profesionalai: kaip juos telkti kuriant Lietuvos gerovę. Red. D. Gudelis. Vilnius: Saulelė, 2015. 95-118.

(Po)moderni rinkimų kampanija Lietuvoje? Iš Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikojeKolektyvinė monografija. Red. A. Ramonaitė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2014. P. 202–215.

Rinkimų kampanijos įtakos beieškant. Iš Kaip renkasi Lietuvos rinkėjai? Idėjos, interesai ir įvaizdžiai politikojeKolektyvinė monografija. Red. A. Ramonaitė. Vilnius: Vilniaus u-to leidykla, 2014. P. 216–233.

Mus vienija alus ir televizija: žiniasklaidos auditorijos (ne)fragmentacija 2012 metų seimo rinkimų kampanijos metu. Politologija 2014 1 (73), 67–97.

Šiuolaikinės medijos ir masinės komunikacijos teorijos: Mokomoji knyga. Vilnius, 2011. 

Internetas kaip alternatyvi politinio socialumo vieta. Iš Vinogradnaitė I. et al. Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2009. P. 31-50 (Su Inga Vinogradnaite).

Virtualios diskusijos kaip alternatyvios informacijos šaltinis. Iš Vinogradnaitė I. et al. Kalbėjimas paraštėse: alternatyvios viešosios erdvės Lietuvoje. Vilnius: Versus Aureus, 2009. P. 122-154.

EU Structural Funds’ Publicity and the Practice of Journalism and Public Relations in Lithuania. Central European Journal of Communication, 2009, 2: 149-164.

Viešosios sferos teorija ir jos taikymas žiniasklaidos tyrimuose. Žurnalistikos tyrimai, 2008, 1: 173-187.

Žiniasklaidos vartojimas ir pilietinis raštingumas. Iš Žiliukaitė R. et al. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis: kolektyvinė monografija. Vilnius: Versus aureus, 2006. P. 158-179.

Žiniasklaidos kokybė: nepatenkinti publikos lūkesčiai. Iš Žiliukaitė R. et al. Neatrasta galia: Lietuvos pilietinės visuomenės žemėlapis: kolektyvinė monografija. Vilnius: Versus aureus, 2006. P. 180-198.

Žiniasklaidos koncentracija Lietuvoje ir kitose Baltijos šalyse. Informacijos mokslai, 2004, 29: 70-86.

Žiniasklaidos raida Lietuvoje 1988-1998 metais. Informacijos mokslai, 2001, 19: 92-100.

„‘Let me finish!’ Development of Dialogic Interaction in Broadcast Talk from the Soviet era to the Present“, Sociolinguistics Symposium 21, Mursijos universitetas, Ispanija, 2016 m. birželio 15–18 d.

„Securitization of Russia in the Lithuanian media: An actor analysis“ in Constructed|Constructive Journalism, Briuselio žurnalistikos studijų institutas, Belgija, 2016 m. gruodžio 8–9 d.

„Conversationalization on TV and Radio during the Last 5 Decades: Overlaps and Interruptions“ in Kalbos ir žmonės: įvairovė ir darna, Vilniaus universitetas, 2016 m. rugsėjo 28–30 d.

„Different People, Different Language: Change of Speaker Types in the Lithuanian Media and Its Implications for Media Language“, 6th Language in the Media Conference. Hamburgo universitetas, Vokietija, 2015 m. rugsėjo 7–9 d.

„Foreign Languages and Borrowings in Lithuanian Advertising: Prevalence and Functions“, The International Conference on Language Variation in Europe (ICLaVE). Leipcigo universitetas, Vokietija, 2015 m. gegužės 26–29 d.

„Archives and historical change. Reflections on the experience of developing broadcast media corpus from the Soviet period and beyond“, Digital Archives, Audiovisual Media and Cultural Memory. Kopenhagos universitetas, Danija, 2013 m. lapkričio 14-15 d..

„Užsienio kalbos didžiuosiuose ir mažesniuose miestuose“, Kalba, erdvė ir tapatybė. Vilniaus universitetas, Vilnius, 2012 m. lapkričio 16 d.

„Medium-Sized, Eastern European, Postsoviet Urbanicity: Vilnius, Lithuania“ (stendinis pranešimas), Sociolinguistics Sympsium 19, Freie Universitat Berlin, August 21-24, 2012 (su Loreta Vaicekauskiene).

„Goodbye Russian. Welcome English? A closer look into attitudes towards English and Russian in Lithuania“, 11th Nordic Conference on Bilingualism, Aarhus University, Copenhagen, 14-16 June, 2012 (su Loreta Vaicekauskiene).

„Status and Functions of Russian and Rnglish in Lithuanian Cities“, Kalbos ir žmonės: dialogai ir kontaktai“. Vilnius, 2010 m. rugsėjo 23-24 d. (su Loreta Vaicekauskiene).

„Grėsmės kalbai ir poreikis ją prižiūrėti: žurnalistų požiūris“, 17-oji tarptautinė J. Jablonskio konferencija „Kalbos variantiškumas ir kalbinės nuostatos“, Lietuvių kalbos institutas, Vilnius, 2009 m. spalio 9 d.

„Influence of Social Changes on Language Identity in Post-Soviet Lithuania“, The Baltics as an intersection of civilizational identities, 8th Conference on Baltic Studies in Europe, Vytautas Magnus University, Kaunas, June 6-11/14, 2009 (su Loreta Vaicekauskiene).

Other Members