„Kalbos kultūra“ – Lietuvių kalbos instituto (iki 1989 m. – Lietuvių kalbos ir literatūros instituto) iki 2014 m. leistas recenzuojamas mokslo žurnalas, kuriame nagrinėjami bendrinės lietuvių kalbos norminimo istorijos, teorijos bei dabartinės kodifikacijos, taip pat  lietuvių kalbos funkcionavimo visuomenėje, kalbinių nuostatų ir kalbos politikos klausimai.

2014 m. spalio pradžioje išėjo 86-as numeris – paskutinis tokio formato ir tokiu pavadinimu.

Nuo 2014 m. žurnalas, išlaikydamas tęstinumą ir tyrimų kryptį bei redakcinės kolegijos branduolį, keičia pavadinimą: vadinasi „Bendrinė kalba“ ir leidžiamas elektronine forma.

Visus ankstesnius žurnalo „Kalbos kultūra“ ir naujausius žurnalo „Bendrinė kalba“ straipsnius galima rasti mokslo žurnalo interneto puslapyje.

Redakcinė kolegija:

 

Gintautas Akelaitis, Angelė Kaulakienė, Pranas Kniūkšta, Vitas Labutis, Vitalija Maciejauskienė, Rita Miliūnaitė, Gertrūda Naktinienė, Rasuolė Vladarskienė (ats. redaktorė), Marija Zavjalova, Kazimieras Župerka.

Leidinys – tai straipsnių rinkinys. Sąsiuvinio apimtis apie 10 autorinių lankų. Per metus buvo išleidžiami du, pastaraisiais metais išeina po vieną sąsiuvinį. Rengia ir leidžia Kalbos kultūros skyrius (anksčiau Dabartinės lietuvių literatūrinės kalbos skyrius).

Eina nuo 1961 m. „Kalbos kultūros“ leidinio organizatorius, krypties kūrėjas ir ilgametis atsakomasis redaktorius (1961–1991) buvo akademikas Kazys Ulvydas (miręs 1996 m.). „Kalbos kultūra“ buvo pirmas pokario Lietuvoje pradėtas leisti periodinis leidinys, skirtas kalbos praktikai. Jo pirmojo sąsiuvinio pratarmėje nurodyta leidinio paskirtis ir uždavinys – tobulinti ir turtinti gimtąją kalbą, kad ji galėtų kuo geriausiai tenkinti visuomenės poreikius.

1991–2003 m. leidinio atsakomasis redaktorius buvo Pranas Kniūkšta.

Kas dešimtame sąsiuvinyje pateikiamos dešimties sąsiuvinių dalykinės ir straipsnių rodyklės. Nuo 1994 m. pradėtas leisti atskiras leidinys „Terminologija“ iš „Kalbos kultūros“ perėmė terminologijos dalykus.

„Kalbos kultūra“ nustatė ir įtvirtino pokario metų lietuvių bendrinės kalbos norminimo kryptis ir kalbos kultūros darbo taktiką. Pastaraisiais dešimtmečiais lietuvių kalbos norminimo ir tvarkybos darbas pasuko ta linkme, kurią pradėjo ir nuosekliai tęsė šis leidinys. Lietuvoje leidžiamas periodinis leidinys „Gimtoji kalba“ visų pirma rašo praktiniais kalbos kultūros klausimais, todėl „Kalbos kultūra“ pasuko kalbos kultūros teorijos linkme, joje daugiau dėmesio skiriama bendriesiems kalbos kultūros reikalams, taip pat kalbos ir visuomenės santykiams nagrinėti.

 

Straipsnius, recenzijas ir kitas publikacijas prašom siųsti el. paštu  ar  arba adresu:

Leidiniui „Kalbos kultūra“

Lietuvių kalbos institutas

Vileišio g. 5

LT-10308 Vilnius

Leidinį „Kalbos kultūra“ galima įsigyti Lietuvių kalbos instituto leidykloje, tel. (8~5) 234 60 58.

Informacija autoriams