Foto_Žydrūnas Šidlauskas

Žydrūnas Šidlauskas

Jaunesnysis mokslo darbuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.

2017 m. Vilniaus universiteto Kauno fakultete įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį, 2019 m. – humanitarinių mokslų magistro laipsnį. Nuo 2019 m. studijuoja Lietuvių kalbos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje.

2020 m. dalyvavo VLKK finansuojamame projekte Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas.

Nuo 2021 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre.

Mokslinių tyrimų sritys: dialektologija, geolingvistika

 1. Meiliūnaitė Violeta, Čepaitienė Agnė, Dambrauskienė Diana, Šidlauskas Žydrūnas, Tuomienė Nijolė, Valentukevičienė Danutė, Vyniautaitė Simona 2021: XXI amžiaus pradžios regioniniai variantai, jų santykiai ir perspektyvos, Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 257 p. ISBN 978-609-411-300-0.
 1. Čepaitienė Agnė, Leskauskaitė Asta, Šidlauskas Žydrūnas 2021: Kaip kokybiškai įrašyti garsą ir užpildyti anketas. – Visos tarmės gražiausios… Tarmių medžiagos rinkimo instrukcija, sud. D. Mikulėnienė, V. Ragaišienė, Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų leidybos centras, 56–60. ISBN 978–5–420–01845–3.
 1. Šidlauskas Žydrūnas 2022: Kauno marių dugno tarminio ploto dinamika stebimuoju laiku. – Mokslinė konferencija Lituanistikos kontekstai, skirta profesoriui Albertui Ružei (1936–2021) atminti, 2022 m. lapkričio 25 d., Raudondvaris-Kaunas.
 2. Šidlauskas Žydrūnas 2022: Kauno marių dugno tarminis plotas: trinarė laiko perspektyva remiantis „Lietuvių kalbos atlasu“. – 27-oji tarptautinė mokslinė Jono Jablonskio konferencija (Kalbos) variantiškumas, kaita ir standartizavimas, 2022 m. spalio 6–7 d., Vilnius. Pranešimo tezių prieiga internete: http://www.jablonskio-konferencija.flf.vu.lt/wp-content/uploads/2022/09/Jablonskis_teziu-knyga_book-of-abstracts.pdf.
 3. Šidlauskas Žydrūnas 2022: Kauno marių dugno ploto tarmių rekonstrukcija „Lietuvių kalbos atlaso“ medžiagos pagrindu. – Lietuvių kalbos instituto doktorantų mokslinė konferencija Naujausi moksliniai tyrimai ir inovacijos 2022, 2022 m. balandžio 28 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/wp-content/uploads/2022/03/LKI-doktorantu-moksline-konferencija.pdf.
 4. Šidlauskas Žydrūnas 2021: Lietuvių kalbos Tarmynas: trinarė laiko perspektyva geolingvistikoje. – Tarptautinė mokslinė konferencija Jaunieji humanitarai ir Kazimieras Būga, 2021 m. lapkričio 25–26 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/2-oji-tarptautine-moksline-konferencija-jaunieji-humanitarai-ir-kazimieras-buga/.
 5. Šidlauskas Žydrūnas 2021: Kauno marių dugno tarminio ploto rekonstrukcija. – XIII tarptautinis baltistų kongresas, 2021 m. spalio 13–15 d., Ryga. Pranešimo tezių prieiga internete: https://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/56659/XIII_Starpt_baltistu_kongress_tezes.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 6. Šidlauskas Žydrūnas 2020: Nauji tarmėtyrininko darbo įrankiai. – Lietuvių kalbos tarmynas: idėja, turinys ir realizacijos galimybės: mokslinio projekto „Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas“ seminaras, 2020 m. lapkričio 19 d., Vilnius. Programos prieiga internete: http://lki.lt/mokslinis-seminaras-lietuviu-kalbos-tarmynas-ideja-turinys-ir-realizacijos-galimybes-2/.
 1. 2020 m. balandžio 1 d. – 2021 m. gruodžio 31 d.: Valstybinės lietuvių kalbos komisijos finansuojamas projektas Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas (Nr. K-10/2020/SK-5) (vadovė dr. Agnė Čepaitienė), vykdytojas.

Other Members