zydrunas1

Žydrūnas Šidlauskas

Junior researcher

This page is only available in Lithuanian.

  1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
  2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
  3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
  4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
  6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
  7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
  8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
  9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidaus teisės aktuose.
2017 m. Vilniaus universiteto Kauno fakultete įgijo lietuvių filologijos bakalauro laipsnį, 2019 m. – humanitarinių mokslų magistro laipsnį. Nuo 2019 m. studijuoja Lietuvių kalbos instituto, Vytauto Didžiojo universiteto, Klaipėdos universiteto doktorantūroje.
2020 m. dalyvavo VLKK finansuojamame projekte Lietuvos vietinių kalbos variantų duomenyno modelio sukūrimas.
Nuo 2021 m. dirba Lietuvių kalbos instituto Geolingvistikos centre.

Other Members