IMG_3283

Vytautas Zinkevičius

Programuotojas
 1. Darbuotojas yra tiesiogiai pavaldus ir atsiskaito savo Centro vadovui;
 2. Centro vadovo nurodymu rengia planavimo ir atsiskaitymo dokumentus (ataskaitas);
 3. Dalyvauja individualioje ir kolektyvinėje mokslo veikloje;
 4. Atlieka mokslo tiriamojo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 5. Atlieka taikomojo mokslo darbo užduotis, numatytas metiniame darbo plane;
 6. Užsiima mokslo tyrimų sklaida;
 7. Aktyviai dalyvauja Centro ir Instituto posėdžiuose ir susirinkimuose;
 8. Vykdo kitas Instituto direktoriaus, direktoriaus pavaduotojo, Centro vadovo užduotis ar pavedimus, susijusius su šiuose nuostatuose išvardytomis funkcijomis;
 9. Vykdo kitas pareigas, nustatytas Lietuvos Respublikos darbo kodekse, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme, Instituto įstatuose, šiuose nuostatuose, Centro nuostatuose, kituose Instituto vidiniuose teisės aktuose.

Gimė 1958 m. Vilniuje. 1981 m. baigė Vilniaus universiteto Ekonominės kibernetikos ir finansų fakultetą. 1981–1987 m. VU Ekonominės informacijos katedros asistentas, 1987–1995 m. eksperimentinės gamyklos Bitas prie Matematikos ir informatikos instituto (MII) programuotojas, 1995–2002 m. MII Atpažinimo procesų skyriaus asistentas, 1999–2001 m. Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) mokslinis bendradarbis, 1995–2016 m. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Kompiuterinės lingvistikos centro (KLC) bendradarbis. Lietuvių kalbos instituto programuotoju dirba nuo 1994 m.

Mokslinių interesų sritys: kompiuterinė (skaičiuojamoji) fleksinių kalbų morfologija; kalbos analizės ir sintezės (generavimo) teorija bei įrankiai; kompiuteriniai žodynai (computer readable lexicons); skaitmeniniai kalbos ištekliai (natural language resources).

 1. Gelumbeckaitė J., Šinkūnas M., Zinkevičius V. Old Lithuanian Reference Corpus (SLIEKKAS) and Automated Grammatical Annotation, – Journal for Language Technology and Computational Linguistics (JLCL), 2012. – 27.2. Altüberlieferte Sprachen als Gegendstand der Texttechnologie. Ancient Languages as the Object of Text Technology, ed. by Armin Hoenen, Thomas Jügel, Gesellschaft für Sprachtechnologie und Computerlinguistik (GSCL), p. 83–96. URL: http://www.jlcl.org/index.php?modus=aktuelle_ausgabe&language, http://www.jlcl.org/2012_Heft2/6GelumbeckaiteEtAl.pdf.
 2. Skolinti terminai ir jų atitikmenys / Redaktoriai: A. Auksoriūtė (vyr. redaktorė), A. Kaulakienė, A. Noreikaitė. Programuotojai: E. Ožeraitis, V. Zinkevičius. – Vilnius: Lietuvių kalbos institutas, 2014. ISBN 978-609-411-112-9. – http://sta.lki.lt.
 3. Gelumbeckaitė J., Šinkūnas M., Zinkevičius V. Senosios lietuvių kalbos tekstynas (SLIEKKAS) – nauja diachroninio tekstyno samprata, – Darbai ir dienos 58, Vytauto Didžiojo universitetas, 2012, p.257–281.
 4. Dini P. U., Gelumbeckaitė J., Šinkūnas M., Zinkevičius V. Senosios lietuvių kalbos anotuotas referencinis korpusas (SenLiKo). Diachroninio lietuvių kalbos korpuso iniciatyva // XI tarptautinis baltistų kongresas = XI starptautiskais baltistu kongress = 11th International Congress of Balticists, 2010. gada 27.–30. septembri: pranešimų tezės. – Riga, 2010, p. 47–49.
 5. Zinkevičius V. The Digitization of the Dictionary of the Lithuanian Language. / In: The Third Baltic Conference on Human Language Technologies. Kaunas, October 4–5, 2007, p. 349–355.
 6. Zinkevičius V., Daudaravičius V., Rimkutė E. The Morphologically annotated Lithuanian Corpus. / In: The Second Baltic Conference on Human Language Technologies. Tallinn, April 4–5, 2005, p. 365–370.
 1. [Par.] Aleknavičienė Ona, Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas. Jonas Bretkūnas, Giesmės Duchaunos, 1589. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-97-3.
 2. [Par.] Aleknavičienė Ona, Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas. Jonas Bretkūnas, Kancionalas, 1589. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-96-6.
 3. [Par.] Aleknavičienė Ona, Krampaitė Ineta, Zinkevičius Vytautas. Jonas Bretkūnas, Kolektos, 1589. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2002. ISBN 978-9955-704-98-0.
 4. [Par.] Aleknavičienė Ona, Adamonytė Veronika, Lučinskienė Milda, Pajėdienė Jūratė, Šinkūnas Mindaugas, Žilinskaitė Eglė, Zinkevičius Vytautas. Mikalojus Daukša, Postilė, 1599. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2006. ISBN 978-9955-704-74-4.
 5. [Par.] Aleknavičienė Ona, Citavičiūtė Liucija, Zinkevičius Vytautas. Jonas Šulcas. Ezopo pasakėčios, 1706. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2007. ISBN 978-9955-704-88-1.
 6. [Par.] Aleknavičienė Ona, Olsevičiūtė Giedrė, Zinkevičius Vytautas. Lozorius Zengštokas. Evangelijos bei Epistolos, 1612. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2007. ISBN 978-9955-704-92-8.
 7. [Par.] Aleknavičienė Ona, Zinkevičius Vytautas. Lozorius Zengštokas. Enchiridionas, 1612. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2008. ISBN 978-9955-704-91-1.
 8. [Par.] Aleknavičienė Ona, Schiller Christiane, Zinkevičius Vytautas. Jokūbas Perkūnas. Wohlgegründetes Bedenken über die ins Litauische übersetzten zehn Fabeln Aesopi und derselben passionierte Zuschrift, 1706. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2008. ISBN 978-9955-704-73-7.
 9. [Par.] Aleknavičienė Ona, Venckienė Jurgita, Zinkevičius Vytautas. Samuelis Bitneris. Naujasis Testamentas, 1701. Internetinis leidinys: perrašas, žodžių formų konkordancijos, 2008. ISBN 978-9955-704-94-2.
 1. Sukūrė ir įdiegė lietuvių kalbos morfologijos ir leksikos skaitmeninius modelius bei jų programines sąsajas:
 • lietuvių kalbos rašybos teisingumo tikrinimo programinėse sistemose Raštas (UAB „Baltic Amadeus“), Juodos Avys, Lithuanian proofing tools for Microsoft Office’97 ir ’2000 (UAB „Fotonija“),
 • Dažninio dabartinės rašomosios lietuvių kalbos žodyno (L. Grumadienė ir V. Žilinskienė, 1997 – mažėjančio dažnio tvarka, 1998 – abėcėlės tvarka) sukompiliavimui,
 • automatizuojant VDU KLC tekstyno gramatinį anotavimą,
 • sukuriant VDU KLC morfologinį anotatorių.

V. Zinkevičiaus lietuvių kalbos kompiuterizavimo tyrimus rėmė:

2. Dalyvavo sukuriant didžiojo Lietuvių kalbos žodyno internetinį variantą – LKI investicinis projektas Elektroninio lietuvių kalbos žodyno sukūrimas.

3. Dalyvauja LKI senųjų lietuviškų raštų kompiuterinio banko kūrime – parengė programinę įrangą duomenų apie raštų žodžius bazių automatiškam sukūrimui bei konkordancijų generavimu.

4. Dalyvauja Lietuvos mokslo tarybos finansuojamame projekte Lietuviškos XVIXIX a. Biblijos istorija (nacionalinis projektas MIP-037/2015) – kuria senųjų tekstų analizės bei apdorojimo programinę įrangą, įgalinančią daugiaparametrinę paiešką senuosiuose raštijos paveldo šaltiniuose.

Other Members